Pronat, caktohen 2 mld lekë për gjyqet e humbura në Strasburg

38 vendime deri në 2014-n. Për 2015-n, vetëm një faturë është 8,1 mln euro

gjykata e strasburgutNë buxhetin e shtetit të vitit 2015 janë parashikuar 2 000 milionë lekë për ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut në favor të shtetasve shqiptarë. Nisur nga interesimi i qytetarëve që pretendojnë kompensimin financiar për pronat e tyre, Ministria e Financave njoftoi dje se, në vitin 2015, deri ditën e djeshme, janë shlyer rreth 6902 mijë lekë dhe mbeten për t’u shlyer: një vendim në shumën 8,1 milionë euro ose 1,143,470 mijë lekë, i parashikuar në buxhet dhe një vendim tjetër në shumën 650 mijë lekë, i cili është në proces. Çështjet që trajtohen nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Strasburg (GJEDNJ) janë kryesisht çështje dhe vendime që lidhen me kthimin dhe kompensimin e pronave. Për sa i përket procesit të ekzekutimit të vendimeve që kanë të bëjnë me vendimet e GJEDNJ-së, deri dje, është ekzekutuar detyrimi financiar, tërësisht, për 38 prej këtyre vendimeve, ndërsa dy vendime janë në proces miratimi dhe ekzekutimi. Ministria e Financave sqaron se shteti shqiptar ka respektuar ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe, aktualisht, nuk ka vendime të papaguara apo që nuk janë në proces ekzekutimi. Për të gjitha vendimet e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, në rast se pagesat e detyrimeve nuk kryhen brenda afatit 3-mujor nga data kur vendimet bëhen përfundimtare, shteti shqiptar ngarkohet me pagesën e kamatëvonesës, për çdo ditë vonesë. Deri në fund të vitit 2014, efektet e këtyre detyrimeve janë përballuar nga Fondi Rezervë i Buxhetit të Shtetit. Sipas ligjit “Për buxhetin e vitit 2015”, për ekzekutimin e pagesave për detyrimet ndërkombëtare për vitin 2015, burimi i financimit do të jetë Fondi i Kontigjencës. Ndërkohë, në lidhje me një vendim të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, meqenëse vendimi ka dalë që vitin e kaluar, fondet për ekzekutimin e tij janë planifikuar në buxhetin e Ministrisë së Financave. Nën presionin e vendimeve të Strasburgut, qeveria ka krijuar një grup pune ndërministror, i cili po përgatit një plan për zgjidhjen përfundimtare të çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave, duke krijuar një bazë të besueshme institucionet ndërkombëtare, me qëllim që të mos ketë kosto të papritura dhe të papërballueshme për buxhetin e shtetit. Shpenzimet për Kompensimin në Vlerë të ish-pronarëve për periudhën 2015-2017 parashikohen në masën 1.4 miliardë lekë në vit (nga të cilat 1 miliard lek janë të ardhura nga ALUIZNI). Ndërkohë që fatura e plotë është në proces llogaritjeje, buxheti i shtetit rëndohet gjatë vitit nga vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Strasburgut, të cilat pothuajse në të gjitha rastet janë në favor të paditësit, me një efekt financiar të konsiderueshëm. Në këto kushte, rezulton imediate marrja e masave nga ana e Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të rishikimit të skemës aktuale të kthimit dhe kompensimit të pronave, si dhe të finalizimit të një pakete masash konkrete që duhet të marrë dakordësinë e Gjykatës Ndërkombëtare të Strasburgut. Vendimet e Gjykatës së Strasburgut konsiderohen nga Financat si një nga rreziqet potenciale për moszbatimin rigoroz të buxhetit të vitit 2015.

Z.A.

 

Dëmshpërblimet

Detyrimet e paguara

  • Në 2005 -16,080 mijë lekë;
  • Në 2007 -3,500 mijë lekë;
  • Në 2008 -131,558mijë lekë;
  • Në 2009 -77,280 mijë lekë;
  • Në 2010 -21,336 mijë lekë;
  • Në 2011 -277,368 mijë lekë;
  • Në 2012 -8,428 mijë lekë

+ Kompensim fizik për 360m²

  • Në 2013 -112,051 mijë lekë;
  • Në 2014 -543,954 mijë lekë;

 

SHKRIME TË TJERA ME INTERES