gazeta Shekulli 23 Qershor 2018 Pronat, si do të bëhet vlerësimi dhe kompensimi me ligjin e ri

Pronat, si do të bëhet vlerësimi dhe kompensimi me ligjin e ri

Ligji i ri për pronat i jep zgjidhje këtij procesi brenda një afati 10-vjeçar dhe nuk krijon pabarazi mes subjekteve që shpronësohen. Drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Sonila Qato sqaron për “Shekulli”-n se metodologjia e përcaktuar në nenin 6 të projektligjit i jep një vlerë ekonomike vendimit të kompensimit, garanton një fond financiar rreth 15 herë më të madh se sa ai i shpërndarë në këto 10 vjet (2005-2015), por garanton edhe shpërndarjen e fondit fizik të pronave shtetërore që AKKP-së i janë vënë në dispozicion për kompensimin e pronarëve.
Ajo shton se ligji në tërësi është në harmoni të plotë me praktikën e Gjykatës Kushtetuese për kthimin dhe kompensimin e pronës, Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut si dhe me rekomandimet dhe detyrat e lëna nga Gjykata e Strasburgut. Sa u përket afateve për plotësimin e dokumenteve, Qato pohon se ato janë në funksion të mbylljes së procesit të vlerësimit, brenda 3 viteve. Drejtoresha sqaron më tej dhe projektin për hartën dixhitale të pronave, e cila do të shmangë çdo mbivendosje, problem ky i evidentuar gjerësisht gjatë këtyre viteve. Një ditë më parë “Shekulli” përcolli shpjegimet e Qatos edhe sa i përket zgjidhjes që do të japë ky ligji i ri për 11 mijë dosjet që presin vendim si edhe faktin që nuk do të ketë fuqi prapavepruese për vendimet e dhëna tashmë.
Një ndër dispozitat më të debatuara të këtij projektligji është neni 6 ku përcaktohet metodologjia e vlerësimit. Pas kundërshtimeve të para të opozitës edhe pronarët u shprehën ashpër kundër kësaj metodologjie. A krijon realisht ky nen një pabarazi?
Është shumë e vërtetë që ky nen është kontestuar. Më lejoni të zgjerohem pak më shumë në lidhje me sqarimin e këtij neni, pasi vërtet është një nga pikat më të rëndësishme të këtij projektligji.
Në tërësinë e ligjit dhe veçanërisht në përmbajtjen e këtij neni, synohet që të krijohet një mjet efektiv për përfundimin e këtij procesi, duke realizuar kështu përfundimin e trajtimit brenda një afati 3-vjeçar të rreth 10 mijë kërkesave që janë në shqyrtim pranë AKKP-së dhe përfundimin e kompensimit të pronave brenda një afati 10-vjeçar. Duke implementuar këtë nen, arrihet një barazi më e madhe shoqërore (duke e konsideruar këtë çështje, për nga rëndësia dhe efekti që ka) si një çështje në interes publik, realizohet me efektivitet ky proces dhe brenda një afati të arsyeshëm, në zbatim të rekomandimeve dhe detyrave të lëna nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.
Duhet të theksoj se, nëse do zbatonim ligjin aktual, pronarët do të duheshin të prisnin mbi një mijë vjet për të përfunduar ky proces, ndërsa projektligji i ri synon përfundimin e këtij procesi brenda një afati 10-vjeçar.
Projektligji garanton realizimin e këtij procesi duke i dhënë një vlerë ekonomike vendimit të kompensimit përmes metodologjisë së përcaktuar në nenin 6 të projektligjit (në respektim të parimit kushtetues për një shpërblim të drejtë), duke garantuar një fond financiar rreth 15 herë më të madh se sa ai i shpërndarë në këto 10 vjet (2005-2015) dhe duke garantuar shpërndarjen e fondit fizik të pronave shtetërore që Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave i janë vënë në dispozicion për kompensimin e pronarëve.
Ky nen, por edhe ligji në tërësi, është i bazuar dhe është në harmoni të plotë me praktikën e Gjykatës Kushtetuese për kthimin dhe kompensimin e pronës, Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut si dhe me rekomandimet dhe detyrat e lëna nga GJEDNJ-ja.
Projektligji i propozuar parashikon edhe afate detyruese dhe me raste edhe prekluzive (afate që ekzistojnë atëherë kur ligji, ushtrimin e ndonjë të drejte apo të ndonjë fuqie juridike e lidh me ndonjë afat) për trajtimin e pronës, afate të cilat në disa raste janë komentuar si të pamjaftueshme dhe në raste të tjera si shkelje e të drejtave kushtetuese. Mendoni se ka shkelje të të drejtave kushtetuese në këto afate?
Gjatë hartimit të projektligjit është parë dhe diskutuar shumë herë çështja e afateve që do të vendosë ky ligj. Ashtu sikurse ka afate detyruese për Agjencinë, normalisht ka afate detyruese edhe për subjektet që trajton ky ligj. Lidhur me afatin 6-mujor për plotësimin e dokumenteve për vlerësimin financiar të vendimit të kompensimit më lejoni të sqaroj se afati 6-mujor është mëse i mjaftueshëm për këtë procedurë, parë kjo edhe në aspektin që brenda një afati 3-vjeçar të mbyllet i gjithë procesi i vlerësimit. Ky afat është në favor të pronarëve pasi është një garanci më shumë për përmbylljen e procesit brenda afateve të parashikuara në projektligj. Nuk mendoj se është e arsyeshme të vendosej një afat më i gjatë dhe të krijohet kështu një tejzgjatje e procesit për të gjithë pronarët që disponojnë vendime kompensimi.
Sa i përket afatit prekluziv 60-ditor për kërkesat e reja më lejoni të sqaroj se është e pakuptimtë lënia pa afat apo zgjatja e këtij afati të një procesi që tashmë ka 22 vite që ka filluar. Sikurse përcaktohet në projektligj, ATP-ja do të përfundojë shqyrtimin e kërkesave të reja brenda një afati 3-vjeçar dhe s’ka kuptim të lihet një afat më i gjatë se ky i vendosur, ndërkohë që ky afat ka 22 vjet që është i hapur. Sa i përket pretendimit se vendosja e një afati prekluziv është në shkelje të së drejtës së kërkimit të pronës referuar Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë apo ligjeve të tjera procedurale apo materiale (Kodi i Procedurave Civile dhe Kodi Civil), theksojnë se vendosja e këtij afati është në përputhje të plotë me Kushtetutën, Kodin Civil dhe Kodin e Procedurës Civile.
Nga ana tjetër pronarët favorizohen në projektligj përmes faktit se lehtësohen shumë procedurat zvarritëse ku ata kanë kaluar deri më sot. Projektligji parashikon se do të jetë Agjencia ajo e cila do të marrë barrën kryesore të provës për të vërtetuar pretendimet e pronarëve. Kjo rrit përgjegjësitë e Agjencisë dhe ul ndjeshëm burokracinë e krijuar deri më sot në këtë fushë. Në këtë aspekt, afatet e vendosura janë të atilla që çdo pronar është në gjendje t’i kapë dhe të përfitojë prej tyre si një mjet që do t’i çojë ata drejt realizimit të të drejtës që ata kanë garantuar përmes ligjit.

Opinion i botuar Gazeta “Ballkan “ date 20 Qershor 2018. Çfarë presim nga ambasdare e BE dhe ambasadori i SHBA ?

Asgjë më shumë apo me pak se transparenca , që ata të reagojnë ndaj qëndrimeve nuk do t’i pranonin sikur politikanët e zgjedhur në vendin e tyre dhe komuniteti ndërkombëtar do t’i mbanin ndaj shtetit dhe popullit të tyre.
Zgjidhja e ngërçit të vetingut është e qartë dhe e thjeshtë por politikanët nuk kanë interesa ta zbatojnë Kushtetuten . Oligarkisë së korruptuar i intereson që shtetin ta kenë të çmontuar që ta përdorin sipas interesave të tyre.
A do kete guximin ambasadore e BE znj Romana Vlahutin, t’i kujtojë Kryeministrit Edi Rama se letrat me vlerë nuk mund të përdoren që qytetarët të blejnë nga Shteti, prona të vjedhura. Vlahutin u duartrokit shumë gjatë në Vlorë vetëm kur tha një fjali për pronën tek i zoti, por fjalët duhet të shoqërohen me analizën përkatëse dhe korrektimin nëpërmjet ligjit. Kjo është ndihmë konkrete për mbylljen e tranzicionit kleptokratik dhe futjen e Shqipërisë në familjen demokratike të BE.
Qeveria njoftoi për “Tapi me bono privatizimi” por ky njoftim duhet të korrektohet që të mos jetë vjedhje e tokës së grabitur nga diktatura 1945-1990, apo nga klanet e të fortëve të politikës në tranzicionin kleptokratik të pas 1991. Sistemi korruptiv i pas 1991 mund të çrrënjoset vetëm me kushtëzim nga ambasadorët se prona e grabitur i kthehet të zotit dhe pronari i grabitur të kompensohet vetëm kur tjetërsimi i pronës është bërë për nevoja publike. Në të kundërt vendimet e GjEDNj parashikojne që pronari duhet të marri dhe frutet e munguara. Këtë duhet të theksojë reporteri Knut Fleckenshtein dhe kancelare e Gjermanisë z. Angela Merkel për politikanët shqiptarë. Kjo është ndihma konkrete dhe solidariteti për popullin . Prona është ngërçi i drejtësisë dhe pengesa e vetingut. Kushtetuta në nenet 41 dhe 181, përcakton qartë se çfarë është prona dhe si fitohet prona dhe mjafton që të ketë vullnet për ta zbatuar kushtetutën dhe për ta monitoruar zbatimin e saj.

Opinion – botuar ne gazeten “Ballkan” Gezim Boçari, date 6 Qershor 2018 Pse ndryshon vazhdimisht procedura dhe legjislacioni për kompensimin e pronarëve ?

Ambasadorët Romana Vlahutin dhe Donald Lu, a mund të vënë gishtin mbi plagë para largimit të tyre , në mënyrë që periudha e shëmtuar e korrupsionit pushtetar me pronat të mbyllet shpejt dhe konform kushtetutës, të rivendoset besimi tek ndërkombëtarët, që Shqipëria të futet në BE , duke u vendosur në shinat e demokracisë nëpërmjet ligjit. A mund të kushtëzohet dhe monitorohet nga ndërkombëtarët zbatimi i të drejtave themelore të njeriut , që edhe populli shqiptar të ketë stabilitet social , ekonomik dhe politik .
Ambasadorëve u janë drejtuar shumë e shumë ankesa nga qytetarë dhe shoqata e pronarëve. Në 2013 shoqata ka kërkuar solidaritetin e anbasadorëve duke sugjeruar dhe draftin e plotë të zgjidhjes së shpejte , pa kosto dhe konform kushtetutes, por nuk ka pasur reagim efektiv.
A mund te veprojnë mediat e lira dhe analistët e pavarur që Shteti të detyrohet të zbatojë Kushtetutën ? Pse vazhdimisht ndryshon procedura dhe legjislacioni për kompensimin e pronarëve ? Edhe sa herë do ndryshojë kjo procedurë , derisa kthimi të ndahet nga kompensimi dhe procedura të jetë detyrim i Shtetit? Në këto 27 vjet vazhdimisht është folur për pronën por kthimi dhe kompenimi ka qenë procedurë vjedhjeje, korruptive dhe papërgjegjshmërie nga pushteti.
Çfarë pengesa ka kërkesa e shoqatës së pronarëve që procedura e kthimit dhe ajo e kompensimit të pronave të grabitura nga “diktatura e proletariatit” të bëhet konform detyrimeve kushtetuese dhe vendimeve të GjEDNj, zbatimi i të cilave është i detyrueshëm.

10 arrestime për mashtrim me pronat në Ishëm e Lalz, Policia e Durrësit jep hollësi

E zgjedhur

Për operacionin policor me 10 arrestime në Ishëm dhe Lalz të personave që kanë përfituar me mashtrim dhjetra ha tokë bregdetare, janë deklaruar para medias Drejtori i Policisë së Durrësit Alfred Çepe dhe Hekuran Bregu, Shef Sektori i Krimit Ekonomik.

Ata deklaruan se veç të arrestuarve, ka persona të tjerë të implikuar dhe se për shkak të sekretit hetimor, në këto momente nuk mund të jepen detaje më shumë.

Deklarata e plotë:

Pas një hetimi të kryer nga Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës në bashkëpunim me Departamentin për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimet e Rënda në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, në kuadër të procedimeve penale Nr. 1205. 2015, nr. 864.2016. 912.2016 nr. 1685.2016. nr. 2017.2016 dhe nr. 178.2016, të filluar për shkak të abuzimit me ndarjen e tokave sipas ligjit për tokën, dhe të disa kontratave qiraje për dhënie të hapësirës publike plazheve, bë i mundur ekzekutimi i vendimeve për caktim mase sigurimi, për shtetasit:

1. Sulejman Ibrahimi (ish­ Kryetar i Komunës Ishëm), i datëlindjes 01.04.1968, lindur dhe banues në Durrës, i dyshuar veprën penale kryer veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” e kryer në bashkëpunim dhe “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar 248, 248 – 25 dhe 259 ­25 të Kodit Penal, me vendimin Nr. 43 datë 08.02.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, është caktuar masë sigurimi “Arrest në Burg” të parashikuar nga neni 238 të K. Pr. Penale.

2. Ornela Shëmlikaj (me detyrë sekretare arshivë protokoll në ishKomunën Ishëm, aktualisht në detyrë në Njësinë Administrative Ishëm), e datëlindjes 18.03.1994, lindur dhe banues në Ishëm Durrës, e dyshuar veprën penale kryer veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” e kryer në bashkëpunim, parashikuar 248 – 25 të Kodit Penal, me vendimin Nr. 42 datë 08.02.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, është caktuar masë sigurimi “Arrest në Burg” të parashikuar nga neni 238 të K. Pr. Penale.

3. Enver Shima, (me detyrë ish­ përgjegjës i zyrës së Bujqësisë në ish­ Komunën Ishëm) e datëlindjes 05.05.1950, lindur dhe banues në Kuraten, Ishëm Durrës, i dyshuar për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës” e kryer në bashkëpunim, parashikuar 248 – 25 të Kodit Penal, me vendimin Nr. 42 datë 08.02.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, është caktuar masë sigurimi “Arrest në Burg” të parashikuar nga neni 238 të K. Pr. Penale.

4. Shpresa Merdita, (me detyrë ish­ punonjëse e zyrës së Urbanistikës në ish­ Komunën Ishëm, aktualisht avokate në Durrës) e datëlindjes 20.04.1970, lindur dhe banues në lagjen nr. 18, Rruga “Zeus” Durrës, e dyshuar për veprën penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 259 ­25 të Kodit Penal, me vendimin Nr. 44 datë 08.02.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, është caktuar masë sigurimi “Arrest në Burg” të parashikuar nga neni 238 të K. Pr. Penale.

NJË LETËR PËR Z. LULZIM BASHA NGA SHBA

Botuar në gazetën Dielli, 25 korrik 2017

KUJTESË PUBLIKE Z. BASHA, KRYETAR i PARTISË DEMOKRATIKE

Quhem Loro Stajka, jetoj në SHBA prej disa dekadash dhe jam shtetas shqiptaroamerikan. Kam qenë kundërshtar i sistemit sllavokomunist dhe do mbetem i djathtë deri në fund të jetës. Me rastin e rizgjedhjes tuaj ne krye të Partisë Demokratike, ju uroj me gjith zemër suksese në të mirë të demokracisë në Shqipëri. Jam kritik nga zhvillimet kaotike të Shqipërisë në këto 27 vjet pluralizem ku shqiptarët po vjedhin pronat e njeri tjetrit dhe po vriten me njeri tjetrin. Ju e njihni shumë mirë situatën në vend, por për moshën e thyer që kam, ndjej detyrim shpirtëror dhe patriotik që t’ju dergoj  publikisht si promemorje detyrimin tuaj moral, dhe kushtetues te punoni për të korigjuar me urgjence pronën.

Zgjidhjen e gabuar me pronat që bënë  pas vitit 1991 Sali Berisha dhe Fatos Nano, Kryeministri Edi Rama po përpiqet ta arnojë nepërmjet kompensimeve. Kjo do ta ngatërojë edhe më keq situatën. Pronarët mbetën gjyqeve, për prona që Shteti duhet t’ja kshte kthyer që në vitin 1991 kur ndryshoi sistemi. Vetingu duhet të fillojë ne pronat, me ZRPP dhe Shtetin.  Kompensimi është i drejtë dhe ze vend vetëm për prona të tjetersuara për nevoja publike. Kompensimet për prona të grabitura janë loja e Katovicës dhe do ta rendojnë situatën.

Nëse ju dhe Kryeministri Edi Rama do vazhdoni në planin e Katovicës, larg-kjoftë historia do ju cilësojë si kryetarë bandash që vodhet dhe rrënuat vendin,  duke përfituar nga forca e pushtetit, por unë jam i bindun se për të kthye me ligj pronën tek i zoti, siç e përcakton kjartë neni 41 dhe 181 i Kushtetutës, ju do keni mirkuptim edhe dakortësi jo vetëm të Kryeministrit Edi Rama, por dhe të Sali Berishës e Fatos Nanos dhe do të pëlqehet nga Departamenti i Shtetit dhe Bashkimi Europian.

 

Me  respekt

Loro Stajka

Fredericksburg,US

Cfarë po ndodh me pronat?

Nje gjyqtar qe me analizen profesionale nxjerr ne pah se ligjet per pronat jane kontradiktore. Terthorazi thuhet se zgjidhja e pronave pritet nga vendimet e Gjykates se Strasburgut ku duhet te drejtohen sa me shume pronare.  Praktikisht ne gjykatat shqiptare ka anarki institucionale dhe as qe imagjinohet se mund te behet fjale per te zbatuar detyrimet kushtetuese .

Lexo artikullin botuar në Panorama, me 10.04.2017

Shteti nepermjet ATP justifikon pushtimin dhe grabitjen e prones

Informacioni i mëposhtëm ilustron se si Shteti, nepermjet ATP,  justifikon pushtimin dhe grabitjen e prones dhe shkel çdo garanci juridike.

Nese do zbatohej Kushtetuta, janë pronaret ata që kane te drejte te marin pronen. Por ATP i ofron aletenativen e nje çmimi ose pronaret duhet ti drejtohen gjykates per pavlefshmeri te akteve te tjetersimit te prones se tyre. Legalizime mund te behen por per raste te veçanta dhe me vendime gjykate por jo me urdheresa te ATP.

Artikull “Pronat e zëna nga ndërtime pa leje – formular i ri”

Botuar në Gazeta shqiptare, 21.3.2017

 

Si zgjidhet ngërçi politik dhe prona e grabitur

Koha Jonë – 01/03/2017 Shtypi I Ditës 0


Si zgjidhet  ngërçi politik dhe prona e grabitur

Nga Nuro Kulluri/Për moshën që kam mua më shqetëson më shumë se të tjerët ngërçi politik dhe anarkia e pronës. Sikur të isha ftuar për të folur në Kuvendin e Shqipërisë, do të ndihesha i qetësuar pasi t’u thoja deputetëve dhe të gjithë politikanëve tani para zgjedhjeve, këto mendime që nëpërmjet shtypit të lirë po i bëj publike. Jo për presion por me dashamirësinë më të madhe do t’i thoja se është e pafalshme  të mbahet edhe pas 26 vjetësh qëndrim negativ dhe indiferent ndaj anarkisë së pronës të krijuar me ligjet e miratuara nga ky Parlament prej 1991 e deri sot. Vazhdoni leximin