Shoqata ndjek nga afër demarshet e Gjykatës Kushtetuese pranë Komisionit të Venecias

Shoqata “Pronësi me Drejtësi” i është drejtuar kohët e fundit Komisionit të Venecias dhe Gjykatës Kushtetuese si dhe Departamentit të Ekzekutimit të Vendimeve pranë Këshillit të Europës, në lidhje me kërkesën për opinion (Amicus Curiae) drejtuar Komisionit të Venecjas nga Gjykata shqiptare.

Kërkesa e Gjykatës Kushtetuese bëhet në kuadrin e shqyrtimit të “Kërkesës për pezullimin e zbatimit të Ligjit Nr.133/2015” drejtuar kësaj Gjykate ndër të tjera dhe nga Shoqata. Shoqata kërkon shfuqizimin e këtij ligji si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut.

Kjo korrespondencë, të cilën e gjeni të publikuar këtu poshtë (shif links) i bën një analize të plotë juridike problemit të pronave dhe keqësimit të këtij problemi përmes ligjit të fundit dhe konkludon, se në stadin aktual regjimi pronësor në vendin tonë është aq i deformuar, sa qytetarët kanë humbur jo vetëm konceptin ligjor, por edhe atë logjik të asaj çfarë konsiderohet “e drejtë” në këtë regjim. Dhe i kërkon Gjykatës Kushtetuese të adoptojë një baze interpretative autoritare të legjislacionit, që do përcaktonte, me preçizion dhe në mënyrë të parashikueshme kufijtë kushtetues të marzhit të vlerësimit të ligjvënësit gjatë miratimit të akteve ligjore që kufizojnë të drejtat themelore të pronarëve të shpronësuar me forcë.

Dokumente:

 

 

 

 

Leter Presidentit Obama nga shoqatat

Botuar në Gazetën Dielli, The Sun, 23 prill 2016 (në Anglisht)

1 Obama

“Ownership by Justice”, Association Tirana, Albania/ USA Chapter

The President

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, DC 20500

April 23, 2016

Dear Mr. President,

We are American citizens of Albanian descent.  We are writing now to protest against property rights violations in Albania, an issue that has caused great and continuing hardship in our native country and to ourselves.

Vazhdoni leximin

Shoqata “Pronësi me Drejtësi” i shpreh pozicionin e saj Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës

Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës do shqyrtojë ekzekutimin nga ana e autoriteteve shqiptare të vendimit pilot “Manushaqe Puto” dhe grupit të rasteve “Driza” gjatë mbledhjes së ardhshme, 8-10 Dhjetor 2015.

Qeveria shqiptare ka paraqitur një projekt-ligj ” PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE” si tentativë përgjigje për kërkesat e formuluara nga gjykata në rastet e përmendura.

Ky projekt-ligj nuk zgjidh problemin madhor që është kthimi i fizik i pronës. Përkundrazi, kthimi i pronës anashkalohet dhe nuk trajtohet. Nga ana tjetër minimizohet edhe më tej vlera e pronave dhe mbyllet mundësia për t’u ankuar në Gjykatën e Starasburgut.

Shoqatat e të shpronësuarve u shprehën kundër projekt-ligjit që në momentin e paraqitjes së tij. Tani, shoqata “Pronësi me Drejtësi” i paraqet Komitetit të Ministrave, përmes një letre të sapo dërguar në Strasburg, argumentet juridike në kundërshtim të projekt-ligjit.

Shoqatat Bregdeti, Krahina Jonë, Dukati, Pronarët Legjitimë, Pronarët e Myzeqesë dhe Borshi i bashkangjiten këtij pozicioni dhe mbështesin kërkesat e përmendura në letër.

Në thelb, qëndrimi i shoqatave është si vijon:

  • Vetëm respektimi i neneve 41 dhe 181 të Kushtetutës dhe i shtetit ligjor i hap rrugën krijimit të një mekanizmi efikas siç e kërkon vendimi pilot (pika I e letrës);
  • Ne kundërshtojmë pretendimin e Qeverisë se projektligji krijon një mekanizëm efikas për zgjidhjen e problemit të pronës dhe japim argumentet tona (pika II e letrës);
  • Ne propozojmë një rrugëzgjidhje të qëndrueshme dhe ftojmë Komitetin e Ministrave t’i kërkojë Qeverisë dhe Parlamentit shqiptar të tregojnë vullnet politik për të respektuar nenet 41 dhe 181 të Kushtetutës dhe për të zgjidhur përfundimisht kthim kompensimin e pronave të konfiskuara nga regjimi komunist (pika III e letrës).

Letra në anglisht gjindet këtu.

Shoqatat shprehin besim se Komiteti i Ministrave do të insistojë që Qeveria shqiptare t’i aplikojë vendimet parimore të Gjykatës Evropjane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) që kanë për qëllim të zgjidhin problemin struktural të abuzimeve me të drejtën e pronësisë.

Shoqatat shprehen të gatshme të kontribojnë për gjetjen e një zgjidhje të mirëfilltë përmes ekspertave dhe komuniteteve lokale.

POSITION PAPER

A European Parliament Delegation of seven MEPs is visiting Tirana today, 28 October 2013, to take part in the 6th EU – Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee. The Delegation is chaired by Eduard KUKAN (EPP, SK). Fight against corruption, reforms of the judiciary and of public administration are among the main subjects up for discussion.

At this occasion, our two associations, “Pronësi me Drejtësi” and “Bregdeti” issue a Position Paper, asking the European Parliament to make the solution to the problems affecting property rights in Albania a priority and a strong precondition to the integration processes.

Here is the full text of the Position Paper: Vazhdoni leximin

Apel drejtuar 54 Personave dhe Organizatave ndërkombëtare

Mbështetje për një Strategji dhe Ligj të drejtë mbi pronat

Botuar nga Gazeta Shqiptare, 1 Maj 2013

KLIKO mbi imazhin për të lexuar tekstin e plotë

20130501 Apel 54 personaliteteve

Letra apel, projektligji dhe lista e personave të adresuar gjinden në vijim:

  1. Apel (një shembull): (sq) 20130325LetterFule(Alb)
  2. Projektligji mbi pronat: (sq) 20130325 DraftLaw_on_Property(Alb)
  3. Apeli iu drejtua personave të mëposhtëm: Vazhdoni leximin

Appeal to 54 Key People & Organizations worldwide

Support for a fair Property Strategy and Draft Law

Associations “Pronësi me drejtësi” and “Bregdeti” write to 54 key personalities and organizations worldwide, directly or indirectly involved in property related issues in Albania. The appeal is an invitation to support the associations’ strategy as materialized in the proposed draft-law which aims at achieving a complete and sustainable solution to the property rights issue (return of properties confiscated by communist regime) in Albania.

The appeal is addressed to key persons in organizations and States such as European Union, Council of Europe and United States as well as their diplomatic representations in Tirana.

The appeal, the draf law and the list of addressees are indicated below:

  1. Appeal (sample) (en) 20130325 Associations Appeal to Fule
  2. Draft law on property: draft Law_on_Property in English
  3. The appeal was addressed to following people: Vazhdoni leximin

Appeal to EU Commissioner Štefan Füle

European Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy

March 25th, 2013

Dear Mr. Füle,

On behalf of the National Association “Defending Property, Pursuing Justice” and Riviera Association, the two main and historical associations that represent the expropriated owners in Albania, we are appealing you in the strongest terms in relation to the property rights in Albania offering you a strategy and a final solution to the problem of property rights in Albania that we strongly believe it needs to be forced upon the Albanian government and the political class which have shown over the last 22 years of nominal democracy that they are incapable of solving it. Vazhdoni leximin

Intensification of “legalizations”

New government decision recognizing property rights to users of land of former agricultural entreprises.

The last 20 years Albanian Governments and Parliament have kept promissing the return of property confiscated by communist regime to legitimate owners. The deadline foreseen by article 181 of the Constitution for solving this problem has not been respected for more than 10 years now. Indeed the Government’s strategy postpones the solution for another 20 years despite the European Court of Human Rights decision and urgent request to resolve this issue by the end of 2013 (pilot judgement Puto v. Albania). Instead, the Albanian Government adopted on 6 March a new decision potentially complicating even further the restitution and physical compensation of legitimate owners.  More information to be found in our post in Albanian.

Sign our petition: RETURN PROPERTIES CONFISCATED BY COMMUNIST REGIME NOW!

2012 in review

Tre muaj aktivitet, 2’200 vizita, 9 artikuj, dhjetra komente si dhe dokumentet kryesore të viteve të fundit mbi kthimin e pronës, publikuar në një adresë: http://defendingproperty.com

Më 17 dhjetor nisëm peticionin për kthimin e pronës pronarëve të ligjshëm. Faleminderit për mbështetjen e deritanishme!

Shpresojmë t’ju përshëndesim sërisht në 2013. Ftoni të njohurit tuaj të nënshkruajnë peticionin për kthimin e pronave – përrenjtë e vegjël bëjnë lumenjtë e vrullshëm! Urojmë që 2013 të jetë viti kur kthimi i pronave, fundi i korrupsionit, zhvillimi ekonomik dhe integrimi evropjan bëhen prioritet i Shtetit dhe i politikës shqiptare.

Nga zemra, Gëzuar 2013 !

Këtu poshtë gjeni raportin e WordPress mbi aktivitetin e sitit prej krijimit në tetor 2012 (në anglisht):

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 2,200 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 4 years to get that many views.

Click here to see the complete report.