Kerkese per informacion nga zyra Presidenciale

Drejtuar: Znj. … Kordinator për të Drejtën e Informimit në Institucionin e Presidentit të Republikës

E nderuar znj. … , Koordinatore për tëdrejtën e informimit.

Bazuar në Ligjin ‘Për të Drejtën e Informimit dhe Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (të drejtën e aksesit):

 1. Lidhur me ligjin Nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, jukërkojmë të na informonime kopje të plotë tëkorespondencës, tëinstitucionit tëPresidentit të Republikës, meKomisionin e Venecias dhe institucionet e tjera ndërkombëtare.(kopjen elektonike dhe shkresore).
 2. Kopje të plotë të përgjigjeve respektive të kthyera nga institucionet. Ju lutem të respektoni afatet kohore.

Pergjigje:

KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

1

Subjekti Kërkues: Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi”, Adresa: Kutia Postare 8195, Rruga
“Qemal Stafa”, God 13, Shkalla 1, Ap 49, Tiranë.
Përfaqësuar prej: Av. Suela Mëneri, Nr Liç 8079, Anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, Rruga
“Islam Alla”, God 67, Kati II, Dera 1, Tiranë – e autorizuar (autorizimi bashkëlidhur).
Subjekte të Interesuara:
Kuvendi i Shqipërisë, Adresa: Rruga “George W. Bush”, Kutia Postare 1010, Tiranë
Ministria e Drejtësisë, Adresa: Bulevardi “Zogi I”, Tiranë, Kutia Postare 1000, Tiranë
Objekti Kërkesës:
Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane
për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të Neneve nr.6/1,b, 7/2 a, b, të Ligjit nr. 133/15 datë
5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”
Shfuqizimi si të papajtueshem me Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë dhe Konventës Europiane
për të Drejtat e Njeriut të neneve 18 pika (b) dhe (c) të VKM nr. 222 datë 23.03.2016 “ Për Trajtimin
e Kërkesave Për Njohje të Pronës e Të Kompesimit të saj” dhe neneve 3 pika (b), dhe (c) (i,ii) të
VKM nr. 223 datë 23.03.2016 “Për Percaktimin e Rregullave dhe të Procedurave për Vlerësimin
dheshpërndarjen e Fondit Financiar e Fizik per Kompensimin e Pronave”
Baza ligjore:
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë – Preambula, Neni 3, Neni 4, Neni 15, Neni 17, Neni 18 1,
Neni 41, Neni 42, Neni 131, Neni 132, Neni 134 h, Neni 181
Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut – Neni 1, Neni 6.1 (pjesa
relevante), Neni 13, Neni 14, Neni 18, Neni 41, Neni 1 I Protokollit 1, Neni 1 i Protokollit 12.
Ligji nr.8580/2000 i ndryshyar me ligjin nr.99/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”
I. RRETHANAT

 1. Me vendim nr. 1 datë 16.01.2017 Gjykata Kushtetuese pranoi pjesërisht kërkesën e paraqitur
  nga Shoqata “Pronësi me Drejtësi” mbi kushtetueshmërinë e Ligjit nr. 133/15 datë 5.12.2015
  “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, duke
  shpallur si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nenin 6 pika 3 dhe 5,
  të ligjit.
  2
 2. Në mungesë të shumicës së nevojshme Gjykata Kushtetuese refuzoi kërkesën për shfuqizimin
  e nenit 6, pika 1, shkronja “b”, si dhe të nenit 7 pika 2, shkronja “a” dhe “b” të ligjit të
  mësipërm.
 3. Me datë23.03.2016 hyri në fuqi VKM nr. 222 “ Për Trajtimin e Kërkesave Për Njohje të
  Pronës e Të Kompesimit të saj” dhe VKM nr. 223 “ Për Percaktimin e Rregullave dhe të
  Procedurave për Vlerësimin dheshpërndarjen e Fondit Financiar e Fizik per Kompensimin e
  Pronave”.
 4. Këto VKM, në linjë me ligjin nr. 133/2015 përcaktojnë ndër të tjera, edhe metodologjinë e
  vlerësimit.
 5. Aktualisht, si rrjedhojë e aplikimit të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe
  përfundimin e procesit të kompensimit të pronave” neni 7.2 pika a si dhe VKM-ve1

  ndërlidhura rezultojne 1.197 vendime, vetëm për vitet 1993-1995, të cilat ATP-ja i konsideron
  si të ezauruara (shih Regjistrat e publikuar në faqen elektronike të Agjencisë së Trajtimit të
  Pronave).
  II. PRETENDIMET E PALËS KËRKUESE
 6. Pala Kërkuese ankohet se mosdeklarimi i neneve 6.1 (b) dhe 7.2 (a) e (b) të ligjit nr. 133/2015
  “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”si të
  papajtueshme me Kushtetutën e Republikës se Shqipërisë vendos mbi të një kufizim, i cili
  cënon të drejtën e saj për siguri juridike si dhe vendos mbi të drejtën e saj për mbrojtjen e
  pronës një barrë jo proporcionale e të paligjshme, që u le shteg veprimeve arbitrare nga ana e
  autoriteteve.
 7. Gjithashtu Pala Kërkuese ankohet se nenet 18 pika (b) e (c) të VKM-së nr. 222 datë
  23.03.2016 dhe nenet 3 pika (b) dhe c(i,ii) të VKM-së nr. 223 datë 23.03.2016 shfaqin
  elemente të dukshme pakushtetueshmërie pasi ashtu si nenet 6. (3) dhe 6(5) të Ligjit 133/2015
  ku ato bazohen cënojnë sigurinë juridike dhe të drejtën e saj për mbrojtjen e pronës.
  Konkretisht, pjesa relevante e parashikimeve në fjalë përsërit mot a mot nenin 6.5 të shpalluar
  tashmë si të papajtueshëm me Kushtetutën nga kjo Gjykatë e Nderuar.2
  1Neni 18 pika b e c i VKM nr.222 dhe neni 3 pika b, dhe c (i, ii) i VKM nr. 223
  2 Neni 18 pika (c) është paraqitje mot a mot e nenit 6.5 të ligjit 133/2015 “Kur nga vlërësimi rezulton se subjekti perfiton
  një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka pasur në momentin e shpronësimit, atëhërë subjektit i kompensohet
  fizikisht sipërfaqja që i korrispondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës kalon ne fondin e tokes së ATP-së.”
  3
  III. PRANUESHMËRIA
  Legjitimimi i Palës Kërkuese
 8. Sipas nenit 134 pika 1 shkronja “h” të Kushtetutës , Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje ndër
  të tjera me kërkesë të organizatave.
 9. Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” është regjistruar me Vendimin e Gjykatës së
  Rrethit Gjyqësor, Tiranë, nr. 2941 datë 26.10.2010 në regjistrin e organizatave jofitimprurëse. Në pikën 2 të vendimit në fjalë, Gjykata ve në dukje ndër të tjera, se
  “Shoqata…është organizatë jo qeveritare dhe jo-fitimprurëse, që ka si qëllim mbrojtjen e të
  drejtave të të shpronësuarve, duke nënkutpuar, jo vetëm të shpronësuarit, që janë janë
  zhveshur padrejtësissht nga prona prej vitit 1945 – 1990, por edhe ata që janë zhveshur
  padrejtësisht nga prona pas viteve ’90”.3
 10. Për më tepër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj Nr. 43 datë 6.10.2011 ka deklaruar të
  pranueshme ankesat e Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” në vështrim të legjitimimit
  të kësaj të fundit për t’u ankuar lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr 10308 datë 22.07.2010
  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr 9235 datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe
  kompensimin e Pronës”. Duke folur për legjitimimin e kërkesës së ngritur nga Shoqata në
  çështjen konkrete, Gjykata “… ka konsoliduar qendrimin e saj lidhur me rrethin e subjekteve
  që përfshihen në “organizata të tjera” të parashikuara në nenin 134, pika 1 shkronja “f”, të
  Kushtetutës, duke përfshirë ….dhe të tjera organizata (neni 9(2). Pra, Kushtetuta e ka lënë të
  hapur kuptimin që i duhet dhënë termit “organizatë’ edhe për grupime me qëllime të tjera të
  organizimit të individëve, me kushtin, që organizimi, programet dhe veprimtaria e tyre të
  përputhen me parimet demokratike të shtetit të së drejtës”4
 11. Përveç sa u parashtrua më sipër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj nr. 1/2017 mbi
  kushtetuetshmërinë e ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të
  kompensimit të pronave.” ka theksuar që organizata për të vënë në lëvizje Gjykatën “…duhet
  të provojë lidhjen e drejtpërdrejtë dhe të individualizuar që ekziston midis veprimtarisë së saj
  dhe normës që kundërshton. Interesi për të vepruar duhet të jetë i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe
  vetjak.”5
  3Kopje e Vendimit në fjalë gjendet bashkëlidhur kësaj Kërkese.
  4Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 43, date 6.10.2011.
  5 Referuar mot a motVendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datëdatë 16.01.2017 § 14
  4
 12. Në fakt duke argumentuar legjitimimin e Shoqatës në cështjen konkrete ku kërkohej shpallja
  si të papajtueshëm me kushtetutën e ligjit n. 133/2015 Gjykata është shprehur:“Në çështjen
  në shqyrtim para kësaj Gjykate 4 shoqatat kërkuese kanë në statutin e tyre si synim mbrojtjen
  e interesave të ish-pronarëve dhe përpjekjen për vendosjen në vend të së drejtës së pronës të
  shpronësuar ose konfiskuar nga regjimi komunist në Shqipëri. Duke qenë se objekti i ligjit që
  kundërshtohet para Gjykatës është zgjidhja përfundimtare e çështjes së pronave të
  shpronësuara ose konfiskuara nga regjimi komunist, Gjykata vlerëson se këto shoqata
  justifikojnë interesin e tyre për të filluar një kontroll kushtetues të ligjit, sipas nenit 134/2 të
  Kushtetutës.”6
 13. Nisur nga argumentat e rradhitura më lart, vërehet se pala kërkuese, se legjitimohet në zbatim
  të nenit 134 pika l, shkronja “h” të kundërshtojë para Gjykatës Kushtetuese pajtueshmërinë e
  neneve 6.1 b e 7.2 a e b të Ligjit 133/2015 me Kushtetutën (rubrika e ankimit), prandaj i
  kërkon kësaj Gjykate të Nderuar, që të deklarojë të pranueshme ankesat e saj edhe në kuptim
  të nenit 49 (d) të Ligjit Nr.8577, datë 10.2.2000 (më tej, referuar si “Ligji nr. 8577”),
  ndryshuar me ligjin nr.99/2016 “Pë Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese
  të Republikës së Shqipërisë.”
 14. Lidhur me pranueshmërinë e kërkesës në optikën e nenit 31/a e vijues të ligjit nr.99/2016,
  vërehet se mungesa e shumicës së nevojshme për marrjen e vendimit mbi kushtetueshmërisë
  e nenit 6, pika 1, shkronja “b”, si dhe të nenit 7, pika 2, shkronja “a” dhe “b” të ligjit 133/2015
  nuk e pengon palën kërkuese t’i adresohet përsëri kësaj Gjykate të Nderuar.
 15. Në fakt ndonëse cështja e paraqitur shtron për zgjidhje një problem procedural në momentin
  kur neni 74 i Ligjit Nr.8577, datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës
  Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë është shfuqizuar nga ligji i ri n.99/2016 “Për
  organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, përsëri
  nga pikpamja e thelbit të këtij problemi vërehet se GJEDNJ në juridsprudencën e saj ne
  cështjen Marini kundër Shqipërisë është shprehur: “…Gjykata kujton se neni 6 i Konventës
  nuk i detyron Shtetet Kontraktuese të krijojnë gjykata apeli apo kasacioni. Megjithatë,
  shteteve që krijojnë gjykata të tilla u kërkohet të sigurojnë që personat që nisin procese
  gjyqësore do të gëzojnë ndaj këtyre gjykatave garancitë themelore që parashikon neni 6
  (shiko, ndër dokumentat e tjera zyrtare, Delcourt k. Belgjikës, vendim i datës 17 janar 1970,
  Seria A, nr. 11, fq. 14, § 25). Në këto garanci përfshihet e drejta për një vendim përfundimtar
  6Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datë 16.01.2017 § 14
  5
  për çështjet e paraqitura në gjykatë, në rastin e ankuesit përfshirë një vendim mbi
  pranueshmërinë dhe/ose themelin e kërkesës së tij drejtuar Gjykatës Kushtetuese.”7
 16. Për më tepër GJEDNJ ka theksuar se : “…Pamundësia e Gjykatës Kushtetuese për të siguruar
  shumicën e kërkuar të votave për çështjet në shqyrtim, e la ankuesin pa një vendim
  përfundimtar dhe për rrjedhojë kufizoi thelbin e së drejtës së tij për t’u dëgjuar nga gjykata.
  Për këtë arsye, ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës… Në ndryshim nga sistemet e tjera
  ligjore, të cilët ose e pengojnë mundësinë e ndarjes së votave ose sigurojnë alternativa të
  ndryshme për të bërë të mundur marrjen e një vendimi përfundimtar në rast se ndodh kjo
  ndarje, në sistemin ligjor shqiptar ndarja e votave në mënyrë të barabartë në Gjykatën
  Kushtetuese çon në marrjen e një vendimi, i cili formalisht nuk i jep zgjidhje çështjes në
  shqyrtim. Për më tepër, nuk jepen arsyet për rrëzimin e kërkesës në raste të tilla, përveçse që
  votat janë ndarë në mënyrë të barabartë…”
  8
 17. Në lidhje me afatet kohore vërehet se Kërkesa është depozituar brenda afatit ligjor 2 vjeçar të
  përcaktuar në nenin 50 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin
  e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. Referuar ligjit nr.133/2015,
  data e hyrjes së tij në fuqi është data 23.2.2016.
 18. Nuk vërehet ndonjë tjetër kërkesë procedurale në kuptim të nenit 134 pika 1 shkronja “h” të
  Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, siç janë psh detyrimi për paraqitjen e Kërkesës
  brenda afateve kohore të lejuara, detyrimi për të shteruar ndonjë tjetër mjet juridik, ankesat
  anonime, a ankesat e njëjta në thelb, abuzimi me të drejtën e ankimit, të cilat do të bëheshin
  pengesë për pranueshmërinë e ankesave të palës kërkuese. Prandaj, kërkojmë prej Gjykatës
  Kushtetuese që t’i deklarojë të pranueshme pretendimet e ngritura në këtë kërkesë në kuptim
  të nenit 32 të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës
  Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe neneve të tjera relevante të
  zbatueshme për këtë aspekt të pranueshmërisë.
  IV. THEMELI
  Cënimi i parimit të sigurisë juridike dhe proporcionalitetit
 19. Lënia në fuqi e neneve 6, pika 1, shkronja “b”, si dhe të nenit 7, pika 2, shkronja “a” dhe “b”
  të ligjit 133/2015 bie në kundërshtim me parimin e sigurisë juridike, parim ky që është cilësuar
  7 Cështja “Marini kundër Shqipërisë” datë 18.12.2007 § 120
  8
  Ibidem§ 122 § 123
  6
  nga vetë Gjykata si bazë e shtetit të së drejtës: Konkretisht, duke i’u referuar parimeve të
  zbatueshme në rastin konkret vërehet se: “… Është kërkesë e parimit të sigurisë juridike fakti
  se një ligj në tërësi, pjesë apo dispozita të veçanta të tij në përmbajtjen e tyre duhet të jenë të
  qarta, të përcaktuara dhe të kuptueshme. Prandaj është detyrë e gjykatave ose organeve të tjera
  shtetërore e shoqërore, të ngarkuara me ligj, që mangësi të caktuara të një ligji t’i plotësojnë
  natyrshëm përmes interpretimit dhe zbatimit të tij në praktikë. Por që të realizohet një gjë e
  tillë, para së gjithash ligji duhet kuptuar saktë dhe drejtë. Prandaj duhet të dalë qartë qëllimi i
  hartimit të tij. Ai duhet të përcaktojë mjetet e ndërhyrjes, subjektet të cilave u drejtohet,
  raportet e caktuara të sjelljes dhe mënyrën e zbatimit të tij. Rezultati që synohet duhet të jetë
  i pritshëm dhe pasojat të parashikueshme për subjektet të cilave u drejtohet ligji në tërësi ose
  dispozita të veçanta të tij (shih vendimet nr. 34, datë 20.12.2005 dhe nr. 31, datë 19.11.2003
  të Gjykatës Kushtetuese”)
 20. Po kështu GJEDNJ në jurisprudencën e saj ka pranuar se “Siguria juridike presupozon
  respektimin e parimit të gjësë së gjykuar (shih Brumărescu v. Romania të cituar më lart, § 62),
  i cili është parimi kryesor i një vendimi të formës së prerë. Ky parim konsiston në faktin që
  asnjë palë nuk ka të drejtë të kërkojë rigjykimin e një çështjeje që është zgjidhur me vendim
  të formës së prerë thjesht, sepse do të donin një rishqyrtim të çështjes së tyre. E drejta e
  gjykatave më të larta në shqyrtimin e ankimeve në lidhje me vendimet e gjykatave më të ulëta
  të cilat kanë marrë formë të prerë, duhet të përqendrohet në ndreqjen e gabimeve apo
  pasaktësive gjyqësore, dhe jo në rigjykimin në themel të çështjes. Ndreqja e gabimeve apo
  pasaktësive nuk duhet të trajtohet si një simulim në të vërtetë i ankimit, dhe mundësia e të
  paturit të dy vendimeve për të njëjtën çështje nuk përbën justifikim për një rishqyrtim të ri.
  Shmangia nga ky parim justifikohet vetëm kur vërtetohen rrethana thelbësore dhe të
  pakonstatueshme, se një gjë e tillë rezulton e domosdoshme( shih Roşca v. Moldava cituar më
  lart, §25)”9
 21. Bazuar ne këtë parim me vendim n. 1/2017 datë16.01.2017 ,Gjykata Kushtetuese shpalli
  papajtueshmerinë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 6,3 sipas të cilit “ Në
  rastet kur subjektet e shpronësuara kanë përfituar me vendim kthimi dhe kompensimi,
  diferenca e llogaritur, sipas shkronjës “b”, të pikës 1, zbritet nga vlerësimi i pronës së njohur
  për kompensim, e llogaritur sipas shkronjës “a”, të pikës 1, të këtij neni.” dhe të nenit 6, 5
  sipas të cilit “5. Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe kompensim fizik në pronën e
  subjektit, prona vlerësohet sipas pikës 1 të këtij neni. Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti
  9Cështja “Driza kundër Shqipërisë”, datë 13.11.2007§64
  7
  përfiton një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka pasur në momentin e shpronësimit,
  atëherë subjektit i kompensohet fizikisht sipërfaqja që i korrespondon vlerësimit dhe pjesa
  tjetër e pronës kalon në fondin e tokës me vendim të ATP-së.”
 22. Përsa më sipër: “Gjykata vlerëson se këto dy pika, sipas përmbajtjes së tyre, të çojnë në
  përfundimin se ato janë konceptuar si një shpronësim i ri duke qenë se parashikojnë
  rivlerësimin e pronave të kthyera ose të kompensuara më parë. Në këtë këndvështrim, këto dy
  dispozita krijojnë probleme lidhur me sigurinë juridike konkretisht përsa i takon paqartësisë
  dhe paparashikueshmërisë së legjislacionit.”
  10
 23. Ne pajtohemi me përfundimin e arrirë nga Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj Nr. 1/2017
  se: “në rastin e parashikimeve sipas nenit 6.3 dhe 6.5 te ligjit 133/2015 kemi të bëjmë me
  konceptin e “një shpronësimi të ri”, ku parashikohet rivlerësimi i pronave të kthyera ose të
  kompensuara më parë”, por shtojmë se “shpronësimi i ri” shfaqet edhe në parashikimet e
  neneve 6.1 (b) e 7.2 (a) e (b), të cilat nuk mund të shihen e të zbatohen të ndara nga nenet 6.3
  e 6.5.
 24. Konkretisht neni 6.1 (b) i ligjit 133/2015 parashikon, se ”prona e kthyer vlerësohet duke e
  përcaktuar atë nga diferenca, që do të rezultojë midis vlerës së saj, sipas zërit kadastral aktual,
  dhe vlerës së kësaj prone, sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit”Sikurse kuptohet nga
  përmbajta e nenit, ligjvënësi duke përcaktuar metodologjinë është ndalur në përkufizimin e
  parimeve kryesore të atyre që cilësohen si “përfitime të zbritshme”. Edhe Gjykata Kushtetuese
  ka vërejtur nga ana e saj se: “në përmbajtjen e pikave 1 dhe 2 të nenit 6 të ligjit nr.133/2015
  janë materializuar parimet kryesore të formulës së kompensimit. Pjesa tjetër e nenit 6
  rregullon situata të veçanta, si pjesë e metodologjisë së kompensimit gjejnë zgjidhje edhe në
  dispozita të tjera të ligjit” (faqja 15 pika 38 e vendimit 1/2017).
 25. E thënë kjo, nuk është e qartë baza ligjore (kushtetuese) që mban akoma në fuqi nenin 6.1 b,
  për sa kohë ai nen nuk mund të gjejë zbatim, pa nenet tashmë të shfuqizuara 6.3 dhe 6.5 të
  ligjit 133/2015. Sic është theksuar nga kjo Gjykatë e Nderuar, ligji duhet të jetë i qartë, i
  përcaktuar e i kuptueshëm në tërësine e tij, elemente këto që me shfuqizimin selektiv të një
  grupi nenesh të hartuar si një tërësi, humbasin relevancën e tyre.
 26. Më tej, qëndrimi i Gjykatës Kushtetuese lidhur me nenin 7. 2 (a) e (b) të Ligjit 133/2015 nga
  ana tjetër mund të kuptohet në dritën e leximit letrar pikës 2 të nenit 7, i cili i referohet në
  tërësi nenit 6 dhe jo specifikisht neneve 6.3 dhe 6.5. Konkretisht sipas pikës “2 të nenit 7
  10Referuar mot a motVendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datëdatë 16.01.2017§ 40
  8
  parashikohet se: “Vlerësimi financiar i vendimeve përfundimtare për kompensim do të bëhet
  duke vlerësuar financiarisht pronën e njohur për kompensim, sipas nenit 6, të këtij ligji.”
 27. Megjithatë, zbatueshmëria e nenit 6 kushtëzohet po në nenin 7.2 me procedurën e parashikuar
  në pikat (a) e (b) të këtij neni. Konkretisht sipas pikave 2(a) – (b) të nenit 7 parashikohet: “a)
  nëse vlerësimi i pronës së kthyer me vendim përfundimtar rezulton se është më i madh sesa
  vlerësimi i tokës së njohur për kompensim, atëherë subjekti i shpronësuar konsiderohet i
  kompensuar; b) nëse vlerësimi i pronës që është njohur për kompensim është më i madh sesa
  vlerësimi i tokës së kthyer, atëherë subjektit i kompensohet diferenca, sipas përcaktimeve të
  këtij ligji;”
 28. Pra, përtej leximit letrar të nenit 7.2 vërehet se pikat (a) e (b) tij të lidhen në mënyrë organike
  vetëm me dispozitat 6.3 e 6.5, të cilat në tërësi parashikojnë rivlerësimin e pronave të kthyera,
  ose kompensuara më parë
  11
  .
 29. Pala Kërkuese vërën se nëpërmjet nenit 6, pikes (3) e (5) dhe nenit 7.2 pikës (a) e (b),
  ligjvënësi shpreh qëllimin e tij të qartë se rivlerësimi i pronave do të bëhet sipas parimit të
  “përfitimeve të zbritshme”.
 30. Sipas Gjykatës Kushtetuese: “… përmbajtja e pikave 3 dhe 5 të nenit 6 të ligjit 133/2015 nuk
  është në pajtim me parimin e sigurisë juridike, pasi përllogaritja e sipërfaqes së përfituar dhe
  asaj që do të zbritet ose shtohet sipas formulës së parashikuar në pikën 1 të nenit 6 është e
  paqartë dhe krijon konfuzion në zbatim sa i takon pritshmërive të shtetasve.”
 31. Në analogji me qëndrimin e sipërcituar të Gjykatës Kushtetuese vërehet se edhe rregullimet e
  bëra në pikat (a) e (b) të nenit 7.2 të ligjit 133/2015 udhëhiqen nga i njëjti parim i “përfitimeve
  të zbritshme” i mishëruar në nenet 6.3 e 6.5 të ligjit 133/2015. Këto rregullime janë të
  ndërlidhura me njëra – tjetrën dhe shprehin një vazhdimësi, e cila tashmë me shpalljen e
  pakushtetueshmërisë së neneve 6.3 e 6.5 automatikisht le hapsirë për arbitraritet nga ana e
  ligjzbatuesve, të cilët duke rrëzuar apo zhvlerësuar kërkesat e pronarëve bazuar në
  parashikimet e neneve 7.2 (a) – (b) të ligjit 133.2015 kanë krijuar konfuzion tek pritshmëritë
  e shtetasve, konfuzion i cili cënon të drejtën e tyre për siguri juridike si dhe minon vetë shpirtin
  e Ligjit 133./2015.
 32. Domethënës është shembulli i një vlërsimi financiar ku përfishen nenet e shpalluara
  jokushtetuese, me qëllim që të tregohet qartë ndërlidhja e ngushtë me nenet akoma në fuqi.
 33. Supozohet, se kërkuesi “X” është njohur pronar i një toke në rrugën “Komuna Parisit”, Tiranë
  me sip 10,000 m2 me vendim K.K.K.Pronave, në përputhje me Ligjin 7698/1993. Kërkuesit
  “X” në vitin 1995 i janë kthyer 1,000 m2
  dhe pjesa tjetër prej 9,000 m2
  , duke qenë e zënë është
  11 Shih më sipër prg 22 të kësaj Kërkese.
  9
  parashikuar t’i kompensohetSipas nenit 6 § (3) të ligjit, vlera e kompensimit që do marrë
  kërkuesi për tokën me sipërfaqe 9, 000m2
  është sa diferenca e llogaritur, sipas shkronjës (b)
  të nenit 6 § (1) të ligjit, e cila zbritet nga vlerësimi i pronës së njohur për kompensim, e
  llogaritur sipas shkronjës (a) të nenit 6 § (1).
  Duke zbatuar si fillim nenin 6 § (1) pika (a) vërejmë, se vlera e sipërfaqes prej 9,000 m2
  , që
  është njohur për kompensim është 9,000 m2 x 250 lekë/m2 = 2,250.000 lekë .
  Duke zbatuar nenin 6 § (1) pika (b) vërejmë, se vlera e pronës së kthyer prej 1,000 m2 do
  llogaritet si diferenca që do të rrezultojë midis vlerës së saj sipas zërit kadastral aktual (që
  kushton 1,000 m2 x 57,500 lekë/m2 = 57.500.000 lekë ) me vlerën e kësaj prone sipas zërit
  kadastral të kohës së shpronësimit (që kushtonte 1,000m2 x 250 lekë/m2 = 250,000 lekë). Kjo
  diferencë në rastin konkret është 57.500.000 – 250.000 = 57.250.000 lekë.
  Pasi u rivlerësua edhe vendimi përfundimtar i cili ka njohur sipërfaqen e truallit prej 1,000m2
  (përfitimi i zbritshëm) do vijohet me zbatimin e nenit 6 § (3) për të gjetur sa është detyrimi i
  shtetit ndaj kërkuesit dhe konkretisht diferenca e llogaritur sipas nenit 6 § (3) është: 2,250.000
  lekë – 57,250.000 lekë = – 55,000.000 lekë.
  Prej kësaj diference me minus vjen në zbatim neni 7 § (2) pika (a) sipas të cilit “nëse vlerësimi
  i pronës së kthyer me vendim përfundimtar rezulton se është më i madh sesa vlerësimi i tokës
  së njohur për kompensim, atëherë subjekti i shpronësuar quhet i kompensuar”.
  Si pasojë e këtij vlerësimi, kërkuesi “X” konsiderohet i kompensuar nga shteti.
 34. Megjithatë, edhe sikur kërkuesi të përfitonte sipas nenit 7.2 pika (b) përsëri përfitimi i tij do
  të ishte tejet i pakonsiderueshëm në raport me të drejtën e pretenduar.
 35. Shfuqizimi i nenit 6.3 e 6.5 sjell pra si pasojë mosfunksionimin e një hallke themelore të
  metodologjisë te vlerësimit që ka për bazë “përfitimet e zbritshme”. Në mungesë të saj, sipas
  Palës Kërkuese dispozitat e mbetura në fuqi karakterizohen nga paqartësia. Në këtë kontest
  rendësi të vecantë ka vendimi n.1/2017 ku vetë Gjykata ka theksuar se “…ligjvënësi duhet të
  mbajë parasysh se deri në çfarë mase kompensimi fizik i parashikuar në nenin 6, pika 3 dhe
  5, plotësohet nga nenet e tjera të ligjit për të mos patur mbivendosje ose përplasje midis
  dispozitave të ligjit. Parashikimi i rregullimeve të përsëritura dhe të pakoordinuara midis tyre
  në thelbin dhe pasojat që ato sjellin krijojnë paqartësi dhe për rrjedhojë cenojnë parimin e
  sigurisë juridike”
  12
  .
 36. Gjithashtu rëndësi marrin në këtë kontekst edhe dy VKM-të e miratuara më datë 23.03.2016,
  në vazhdimësi të ligjit 133/2015.
  12 Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datëdatë 16.01.2017 § 42
  10
 37. Sinjifikativ është në këtë kuadër numri i lartë i vendimeve të marra nga ATP-ja, ku në bazë të
  zbatimit të nenit 7/2 (a) të Ligjit Nr. 133/2015 dhe neneve 18 pika (b) e (c) të VKM-së n.222,
  neneve 3 pika (b) e (c) (i,ii) të VKM-së n. 223 (ku parashikohen përfitimet e zbrishme) janë
  privuar plotësisht nga e drejta e pronës një numër i madh pronarësh. Konkretisht, vetëm për
  vitet 1993-1995 janë konsideruar si të ezauruara sipas nenit 7.2 (a) të Ligjit nr 133/2015 dhe
  VkM-ve të sipërcituara 1.197 aplikime, të cilat u kanë shkaktuar pronarëve një dëm prej
  551,561,858 Euro.13
 38. Nisur nga argumentimi i mësipërm, pastrimi i VKM-ve nga efektetet e “përfitimeve të
  zbritshme” është domosdoshmëri. Cdo pasiguri, qoftë ajo legjislative, administrative, ose që
  krijohet prej praktikave të paqarta, të zbatuara nga autoritetet shtetërore është një faktor, që
  merret parasysh në vlerësimin e sjelljes së autoriteteve shtetërore14
 39. Së fundmi sipas jurisprudencës së GJMDNJ “Ndërhyrja në gëzimin paqësor të pronave dhe
  mosveprimi duhet të vendosin një balancë të drejtë midis kërkesave të interesit të përgjithshëm
  të komunitetit dhe kërkesave të mbrojtjes të të drejtave themelore të individëve. Në veçanti,
  duhet të ekzistojë një marrëdhënie e arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura
  dhe qëllimit që kërkohet të realizohet nga masat e zbatuara nga Shteti, duke përfshirë masat
  që privojnë një person nga pronat e tij ose të saj. Megjithatë, në çdo rast që përfshin shkeljen
  e pretenduar të këtij Neni, Gjykata duhet të konstatojë nëse për shkak të veprimit ose
  mosveprimit të Shtetit, personi përkatës duhet të mbante një barrë të tepërt dhe joproporcionale (…).”15
 40. Ngërci legjislativ i krijuar si pasojë e shfuqizimit të neneve 6.3. dhe 6.5 të ligjit 133/2015 ka
  detyruar palën kërkuese të përballet e të pranojë pasojat e atij ngërci, pa qenë e detyruar t’a
  bëjë dicka të tillë në prani të ndonjë rrethane specifike e në interes publik që do të justifikonte
  proporcionalitetin e një barre të tillë.
 41. Veprimi institutcioneve kompetente në rastin konkret për të pastruar si ligjin 133/2015 dhe
  parashikimet relevante të VKM-ve në zbatim të tij nga efektet e “përfitimeve të zbritshme”
  është e vetmja rrugë për te hequr këtë barrë të rëndë e të pajustifikuar të palës kërkuese.
  13 Dr. Saraci P dhe Saraci S. “ Financial assessment of the decisions of the restitution-compensation of property rights in
  Albania under the decision of the European Court of Human Rights (Manushaqe Puto and others against Albania)”
  mbajtur në 2-th International Conference “ Research and education in natural Sciences Rens2013”
  14
  “Theory and Practice of the European Convention on Human Rights” – Fourth Edition, Intersentia 2006, fq. 879.
  15Cështja “Manushaqe Puto e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 31.07.2012§167
  11
  V. KONKLUSIONE
  Në përfundim të argumentimit të kësaj kërkese kërkojmë që Gjykata Kushtetuese:
 42. Të deklarojë të bazuara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e neneve
  nr.6/1 (b), 7/2 (a), (b), të Ligjit nr. 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe
  Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, me Preambulën (pjesën relevante),
  Nenin 3, Nenin 4, Nenin 15, Nenin 17, Nenin 18 § (1), Nenin 41, Nenin 42, Nenin 131,
  Nenin 132, Nenin 134 § 1, Nenin 181 të Kushtetutës.
 43. Të deklarojë të bazuara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e neneve 6/1
  (b), 7/2 (a), (b), të Ligjit nr. 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe
  Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”me Nenin 1, Nenin 6 § (1) (pjesa
  relevante), Nenin 13, Nenin 14, Nenin 18, Nenin 41, Nenin 1 I Protokollit 1, Nenin 1 i
  Protokollit 12 të Konventës
 44. Të deklarojë të bazuara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e neneve 18
  pika (b) dhe (c) të VKM nr. 222 datë 23.03.2016 “ Për Trajtimin e Kërkesave Për Njohje
  të Pronës e Të Kompesimit të saj” dhe neneve 3 pika (b), dhe (c) (i,ii) të VKM nr. 223
  datë 23.03.2016 “Për Percaktimin e Rregullave dhe të Procedurave për Vlerësimin
  dheshpërndarjen e Fondit Financiar e Fizik per Kompensimin e Pronave”
 45. Të shfuqizojë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe
  Konventën Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të Neneve nr.6/1,b,
  7/2 a, b, të Ligjit nr. 133/15 datë 5.12.2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e
  Procesit të Kompensimit të Pronave” si dhe të neneve 18 pika (b) dhe (c) të VKM nr.
  222 datë 23.03.2016 “ Për Trajtimin e Kërkesave Për Njohje të Pronës e Të Kompesimit
  të saj” dhe neneve 3 pika (b), dhe (c) (i,ii) të VKM nr. 223 datë 23.03.2016 “Për
  Percaktimin e Rregullave dhe të Procedurave për Vlerësimin dheshpërndarjen e Fondit
  Financiar e Fizik per Kompensimin e Pronave”
  VI DOKUMENTA BASHKËLIDHUR
 46. Prokurë Përfaqësimi
 47. Akti i themelimit të Shoqatës
 48. Vendim Nr.2941 datë 26.10.2010 i Gjykatës së Rrethit Tiranë
 49. Fletore Zyrtare Nr. 255 datë 8.2.2016
 50. Fletore Zyrtare Nr. 50, datë 4.4.2016
 51. Dr. Petër Saraci dhe Suzana Saraci (MFK), Studim

KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


Subjekti Kërkues: Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi”, Adresa: Kutia Postare 8195, Rruga
“Qemal Stafa”, God 13, Shkalla 1, Ap 49, Tiranë.
Përfaqësuar prej: Av. Suela Mëneri, Nr Liç 8079, Anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, Rruga
“Islam Alla”, God 67, Kati II, Dera 1, Tiranë – e autorizuar (autorizimi bashkëlidhur).
Subjekte të Interesuara:
Kuvendi i Shqipërisë, Adresa: Rruga “George W. Bush”, Kutia Postare 1010, Tiranë
Ministria e Drejtësisë, Adresa: Bulevardi “Zogi I”, Tiranë, Kutia Postare 1000, Tiranë
Objekti Kërkesës:
Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën
Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i VKM-së nr. 89 datë 03.02.2016 “Për
miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë.”
Baza ligjore:
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë – Preambula, Neni 17.2, Neni 41, Neni 42 (1), Neni 131, Neni
134 h, Neni 181.
Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut – Neni 1, Neni 41, Neni 46, Neni
1 i Protokollit 1.
VKM nr. 658 datë 26.09.2012 “Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e pronave të
paluajtshme në Republikën e Shqipërisë”
I. RRETHANAT

 1. Me datë 10.11.2015, në cështjen “Sharra dhe të tjerë kundër Shqipërisë” GJEDNJ vendosi
  përcaktimin e dëmit monetar të dëmshpërblimit në bazë të hartave për vlerësimin e pronës së
  vitit 2008, duke hedhur poshtë argumentat e qeverisë shqiptare mbi aplikimin e hartave të
  vlerësimit të pronës së vitit 2014.
 2. Me datë 05.02.2016 u shfuqizuaVKM-ja nr. 514 datë 30.07.2014 “Për miratimin e vlerës së
  pronës për secilin qark të Republikës së Shqipërisë”.
 3. Me po të njëjtën datë, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 9235, datë
  29.07.2004” Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar, dhe në vijim të pikës 3,
  të vendimit nr. 658 datë 26.09.2012 “Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e pronave
  të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë”, hyri në fuqi VKM- ja nr. 89 “Për miratimin e
  hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”.
  3
 4. Në muajin prill 2016, pra 1 muaj pas hyrjes në fuqi të VKM nr.89 të lartpërmendur, GJEDNJ
  në cështjen “Karagjozi etj kundër Shqipërisë”, “Alicka etj kundër Shqipërisë”, “Halimi etj
  kundër Shqipërisë” rikonfimoi përfundimin e dhënë në cështjet “Vrioni etj kundër Shqipërië”,
  “Manushaqe Puto kundër Shqipërisë”, “Sharra etj kundër Shqipërisë” se dëmi monetar do të
  përcaktohej duke u bazuar në hartat e vitit 2008.
  II. PRETENDIMET E PALËS KËRKUESE
 5. Pala Kërkuese ankohet se hyrja në fuqi e VKM –së nr. 89 datë 03.02.2016 “Për miratimin e
  hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” (më tej referuar si VKM-ja nr.89) ka
  vendosur mbi Palën një kufizim që tejkalon cakun e kufizimeve të parashikuara në KEDNJ të
  sanksionuara në nenin17(2) të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë duke cënuar si pasojë
  të drejtat e tyre themelore garantuar në nenin 41 dhe 42(1) të Kushtetutës si dhe në nenin 1
  Protokollin 1 dhe Nenin 6.1 të Konventës Evropjane për Drejtat e Njeriut (më tej: “KEDNJ”).
  III. ARGUMENTI I PRANUESHMËRISËDHE BAZUESHMËRISË SË
  PRETENDIMEVE
 6. Sipas nenit 131 pika (c) të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese vendos për pajtueshmërinë e
  akteve normative të organeve qëndrore dhe vendore me Kushtetutën dhe me marrveshjet
  ndërkombtare. Gjithashtu, sipas nenit 134 pika 1 shkronja “h” të Kushtetutës, Gjykata
  Kushtetuese vihet në lëvizje ndër të tjera me kërkesë të organizatave.
 7. Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” është regjistruar me Vendimin e Gjykatës së
  Rrethit Gjyqësor, Tiranë, nr. 2941 datë 26.10.2010 në regjistrin e organizatave jofitimprurëse. Në pikën 2 të vendimit në fjalë, Gjykata ve në dukje ndër të tjera, se
  “Shoqata…është organizatë jo qeveritare dhe jo-fitimprurëse, që ka si qëllim mbrojtjen e të
  drejtave të të shpronësuarve, duke nënkutpuar, jo vetëm të shpronësuarit, që janë janë
  zhveshur padrejtësissht nga prona prej vitit 1945 – 1990, por edhe ata që janë zhveshur
  padrejtësisht nga prona pas viteve ’90”.1
 8. Për më tepër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj Nr. 43 datë 6.10.2011 ka deklaruar të
  pranueshme ankesat e Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” në vështrim të legjitimimit
  të kësaj të fundit për t’u ankuar lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr 10308 datë 22.07.2010
  “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr 9235 datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe
  1Kopje e Vendimit në fjalë gjendet bashkëlidhur kësaj Kërkese.
  4
  kompensimin e Pronës”. Duke folur për legjitimimin e kërkesës së ngritur nga Shoqata në
  çështjen konkrete, Gjykata “… ka konsoliduar qendrimin e saj lidhur me rrethin e subjekteve
  që përfshihen në “organizata të tjera” të parashikuara në nenin 134, pika 1 shkronja “f”, të
  Kushtetutës, duke përfshirë ….dhe të tjera organizata (neni 9(2). Pra, Kushtetuta e ka lënë të
  hapur kuptimin që i duhet dhënë termit “organizatë’ edhe për grupime me qëllime të tjera të
  organizimit të individëve, me kushtin, që organizimi, programet dhe veprimtaria e tyre të
  përputhen me parimet demokratike të shtetit të së drejtës”2
 9. Përveç sa u parashtrua më sipër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj nr. 1/2017 mbi
  kushtetuetshmërinë e ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të
  kompensimit të pronave.” ka theksuar që organizata për të vënë në lëvizje Gjykatën “…duhet
  të provojë lidhjen e drejtpërdrejtë dhe të individualizuar që ekziston midis veprimtarisë së saj
  dhe normës që kundërshton. Interesi për të vepruar duhet të jetë i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe
  vetjak.”3
 10. Në po të njejtin vendim, Gjykata duke argumentuar legjitimitetin e Shoqatës” Pronësi me
  Drejtësi” ka theksuar se: “Në çështjen në shqyrtim para kësaj Gjykate 4 shoqatat kërkuese
  kanë në statutin e tyre si synim mbrojtjen e interesave të ish-pronarëve dhe përpjekjen për
  vendosjen në vend të së drejtës së pronës të shpronësuar ose konfiskuar nga regjimi komunist
  në Shqipëri…”4
 11. Lidhur me rastin objekt kërkese, evidentohet se Shoqata, duke u bazuar në synimin parësor të
  mbrojtjes të së drejtës së pronës, ka konstatuar shpërpjestime të konsiderueshme ndërmjet
  hartave të vlerave të viteve 2008 e 2016. Kjo pasqyrohet edhe në tabelat bashkëlidhur kësaj
  kërkese, ku me marrjen në shqyrtim të vetëm 1520 vendimeve për qytetin eTiranës, rezulton
  se vlerësimi financiar i kalkuluar duke aplikuar metologjinë sipas VKM-së nr. 89 është disa
  herë më i ulët se vlerësimi financiar i përdorur nga GJEDNJ (me cmimin e 2008). Konkretisht,
  vetëm për 1520 vendimet e cituara, per qytetin e Tiranes, ku përfshihen vitet 1993-1995,
  diferenca e vlerave të hartave të lartpërmendura është rreth 242 milion euro në dëm të Palës
  Kërkues5
  .
 12. Theksojmë se legjislacioni mbi të cilin është hartuar VKM-ja nr. 89 është ligji nr. 9235, datë
  29.07.2004” Për kthimin dhe kompensimin e pronës”të ndryshuar. Për më tej vërejmë
  gjithashtu se në kuadrin normativ relevant për VKM-në objekt kërkese rëndësi merr
  premabula e vendimit në fjalë, ku inter alia rikonfirmohet e pandryshuar vijimësia e VKM-se
  2Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese Nr. 43, date 6.10.2011.
  3Referuar mot a motVendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datëdatë 16.01.2017 § 14
  4Referuar mot a mot Vendimi i Gjykatës Kushtetuese n.1 datë 16.01.2017 § 14
  5 Tabela e vlerësimeve krahasuese, duke u referuar në Regjistrin elektronik të publikuar nga ATP në faqen zyrtare.
  5
  nr. 658 datë 26.09.2012 “Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e pronave të
  paluajtshme në Republikën e Shqipërisë”, (më tej referuar si VKM-ja nr.658).
 13. Kjo metodologji parashikon vlerësimin e pronës sipas standartit ndërkombëtar ku evidenohen
  tre komponentë bazë: cmimi i tregut, lloji i pasurisë dhe qëllimi i përdormit të saj. Ajo synon
  të pasqyrojë vlerën e tregut të pasurive të paluajtshme, vit pas vit, duke iu referuar luhatjeve
  të tregut.Në pikën (2) të nenit (3) nënvizohet se vlera e pronës rezulton e barabartë me cmimin
  e kontratës së shitjes, vlerë e cila sipas pikës (3) të po të njëjtit nen, nxirret nga të dhënat
  zyrtare të kontratave të shitjes të regjistruara në Zyrën e Regjistimit të Pasurive të Paluajtshme.
 14. Megjithatë zbatueshmëria e kësaj metodologjie në sistemin e brendshëm, është vënë në
  dyshim nga GJEDNJ në cështjen “Sharra etj kundër Shqipërisë”, ku Gjykata ka hedhur poshtë
  hartat e vlerave të vitit 2014, të hartuara mbi bazën e metodologjisë së lartpërmendur.
 15. Në këtë cështje,Gjykata ka theksuar se në rastet e shpronësimeve të paligjshme, shuma e
  kompensimit duhet të korrespondojë me vlerën aktuale të pronës.Në fakt, lidhur me vlerën e
  tregut të kalkuluar në bazë të metodologjisë të parashikuar nga VKM nr. 658 (vijimësia e të
  cilës u konfirmua edhe nëpërmjet VKM-së nr.89 objekt Kërkese), GJEDNJ ka konstatuar si
  të bazura shqetësimet e parashtruara në seancën parlamentare të dates 7 maj 2012, ku u vërejt
  se shitblerjet e regjistruara në ZRPP, nuk reflektonin në përgjithësi vlerën reale të tregut, për
  sa kohë palët me qëllim shmangien e taksave, mund të bien dakord të mos pasqyrojnë në to
  vlerën reale të pronave.6
 16. Pra, sikurse vërehet nga argumentimi i mësipërm cmimi i kontratave të shitjes, sipas nenit 3
  të metodologjisë nuk është në përputhje me nenin 41 të Konventës Europiane për të Drejtat e
  Njeriut.
 17. Vëmë në dukje se përpjekjet e bëra nga pala shtetërore për të paraqitur të tjera harta të vlerës
  së pronës nga ato të vitit 2008 janë rrëzuar nga GJEDNJ, e cila i ka hedhur poshtë referencat
  e ndryshme nga ato të përcaktuara në cështjen “Vrioni etj kundër Shqipërise”.
 18. Konkretisht,edhe në cështjen “Karagjozi etj kundër Shqipërisë” datë 7 prill 2016, 1 muaj pas
  hyrjes në fuqi te VKM-së objekt kërkese, përsëri GJEDNJ, ka aplikuar, lidhur me përcaktimin
  e dëmshpërblit monetar, hartat e vlerave të 2008.
 19. Kjo tregon, se Gjykata i ka qëndruar bindjes së saj në cështjen “Vrioni etj k Shqiperisë” dhe
  në cështjen pilot “Manushaqe Puto etj kundër Shqipërisë” ku ka vërejtur se kompesimi lidhur
  me pronat e shpronësuara duhet të jetëi mjaftueshëm, i përshtatshëm dhe i drejtë.
 20. Në fakt, GJEDNJ, po në cështjen “Vrioni etj kundër Shqipërisë” e ka elaboruar konceptin e
  shpërblimit të mjaftueshëm, të përshtatshëm dhe të drejtë duke vënë në dukje ndër të tjera se
  6Cështja “Sharra e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 10.11.2015§ 86
  6
  cmimi i referencës i pasqyruar në hartat e vlerës së vitit 2008 ka reflektuar vlerën reale të
  tregut, të indeksuar edhe sipas interesave dhe inflacionit të kohës së miratimit të tij.
  7 Gjykata
  ka vërejtur gjithashtu se këto garanci kanë evituar çdo spekulim të vënë në dukje prej saj në
  kuadër të zbatimit të nenit 46 të Konventës.8
 21. Ndërkohë, lidhur ngushtë me gjithshka u parashtrua më sipër,në cështjen “Sharra etj kundër
  Shqipërisë”GJEDNJ ka shprehur perpleksitetin e saj edhe përsa i përket uljes së cmimeve të
  referencës në zonat e qendrave urbane duke theksuar se “ …çmimet e pronës në disa qytete,
  veçanërisht në zonat të cilat po njohin një zhvillim relativisht në rritje, si për shembull qendra
  e Tiranës, kryeqytetit, kanë shënuar një rënie të ndjeshme…” prandaj ajo “…nuk është e bindur
  se ato reflektojnë në mënyrë objektive vlerën aktuale të tregut dhe se janë “të indeksuara me
  interesin dhe inflacionin” për të kompensuar dëmin të shkaktuar nga pamundësia për
  kompensim gjatë gjithë këtyre viteve.”
  9
 22. Në analogji me sa më sipër vërehet se në hartën e vitit 2016 (për shembull10) në qytetin e
  Tiranës, në zonat kadastrale nr. 8150, nr 8160, nr. 8280, nr 8270, nr 8083, vlera e cmimit të
  kompensimit është rreth 2 herë më e vogël se ajo e parashikuar në hartat e vitit 2008, rënie
  kjo që ve në dyshim mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e kompensimit të pronarëve.
 23. Në fakt, GJEDNJ i ka gjetur të pambështetura argumentat11 e palës shtetërore lidhur me rënien
  e vlerës së tregut të pronave sipas indikacioneve të hartës së vitit 201412, duke theksuar se
  propozimet e Qeverisë nuk rezultonin bindëse.
 24. Pra, Gjykata ka përdorur vazhdimisht në vendimet e saj pasuese përllogaritjen e dëmit
  monetar mbi bazën e hartave të vlerësimit të vitit 2008, duke krijuar deri në këtë moment një
  jurisprudencë13 te konsoliduar përsa i përket cmimit të referencës.14
 25. Sa më sipër, kujtomë se sipas nenit 17(2) të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,
  kufizimet e parashikuara nga KEDNJ përfaqësojnë maksimumin e ndërhyrjeve të lejueshme
  7Cështja “Vrioni e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 7.12.2010§ 37
  8
  Ibidem
  9
  Ibidem§ 87
  10Tabela bashkëlidhur.
  11 Cështja “Sharra e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 10.11.2015 §70 Sipas Palës shtetërore: “Qeveria pranoi se hartat e
  vlerësimit të pronave, të vitit 2014 paraqisnin çmime më të ulëta reference sesa ato të vitit 2008. Një rënie e tillë mendohej
  sipas qeverise se shkaktohej nga kriza ekonomike në Europë, e cila kishte ndikuar edhe në tregun e pronës në Shqipëri
  dhe në metodologjinë e përmirësuar e cila po zbatohej në përputhje me standardet ndërkombëtare.”
  12Ibidem § 84.
  13Cështja “Sharra e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 10.11.2015§ 81:”Në çështjen Vrioni dhe të Tjerët (kompensim i
  drejtë), cituar më sipër, Gjykata akordoi kompensim, bazuar në hartat e vlerësimit të pronës, miratuar në vitin 2008. Kjo
  mënyrë e përllogaritjes së dëmit monetar është zbatuar vazhdimisht në të gjitha gjykimet në vijim, miratuar nga Gjykata
  (shih Manushaqe Puto dhe të tjerët, cituar më sipër, § 125; Delvina kundër Shqipërisë (kompensim i drejtë), nr. 49106/06,
  § 17, 21 Maj 2013; Karagjozi dhe të Tjerët [Komiteti], cituar më sipër, §§ 63 dhe 65; Siliqi dhe të Tjerët [Komiteti], cituar
  më sipër, § 27; dhe Metalla dhe të Tjerët [Komiteti], cituar më sipër, § 37)”
  14Cështja “Sharra e të tjerë kundër Shqipërisë” datë 10.11.2015§ 81
  7
  në të drejtat themelore kushtetuese. Konkretisht neni 17(2) parashikon: “Këto kufizime nuk
  mund të cenojnë thelbin e lirive dhe të të drejtave dhe në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë
  kufizimet e parashikuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut.”
 26. Gjithashtu nënvizojmë se sipas nenit 122 te Kushtetutës, Konventa është drejtëpërsëdrejti e
  zbatushme në sistemin tonë te brendshmëm dhe ka epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen
  me të. Madje Konventa ka të njëjtën fuqi detyruese me Kushtetutën kur bëhet fjalë për
  kufizimet e të drejtave themelore kushtetuese.
 27. E thënë kjo, sipas Palës Kërkuese lind nevoja e një ballafaqimi ose raporti ndërmjet VKM-së
  nr. 89 e cila rikonfirmon vlefshmërinë e metodologjisë dhe të drejtave minimale që sigurohen
  nga KEDNJ, të zbatueshme në sistemin tonë. Në këtë kontekst, theksojmë rëndësinë e vecantë
  që marrin vendimet e GJEDNJ përsa i përket përcaktimit të dëmit monetar të dëmshpërblimit
  në bazë të hartave për vlerësimin e pronës, si tek “Vrioni etj k Shqipërisë”, Manushaqe Puto
  k Shqipërisë” “Sharra etj k Shqipërise”. Kujtojmëse kontrolli i siguruar lidhur me zbatimin e
  Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut nëpërmjet GJEDNJ mbetet i një rëndësie
  thelbësore për të mos lejuar, që ky sistem të bjerë poshtë standartit minimal.
 28. Në dritën e gjithë sa u parashtrua, vëmë në dukje se pajtueshmëria e VKM-së nr.89 me nenin
  41, nenin 42.1 të Kushtetutës duhet gjykuar në dritën e garancive të nenit 17.2 të saj si dhe në
  dritën e garancive të neneve relevante (neni 1 i Protokollit 1 dhe neni 6.1) të KEDNJ-së.
  IV KONKLUZIONE
 29. Në vijim të sa u parashtrua në këtë kërkesë i kërkoj kësaj Gjykate të Nderuar:
 • Të pranojë ankesat e palës kërkuese sa takon papajtueshmërisë së VKM nr. 89 me
  Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Konventën Europiane për të Drejat dhe
  Liritë Themelore të Njeriut;
 • të deklarojë të bazuara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e VKM-së
  nr. 89 me Preambulën, Nenin 17.2, Nenin 41, Nenin 42. (1) të Kushtetutës;
 1. Të deklarojë të bazuara ankesat e palës kërkuese lidhur me papajtueshmërinë e VKM-në nr.
  89 me Nenin 1, Nenin 41, Nenin 46, Nenin 1 i Protokollit 1 të Konventës Europiane për të
  Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut.
 2. Të shfuqizojë si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën
  Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut VKM-në nr. 89.
  VI DOKUMENTA BASHKËLIDHUR
 3. Prokurë Përfaqësimi
  8
 4. Akti i themelimit të Shoqatës
 5. Vendim Nr.2941 datë 26.10.2010 i Gjykatës së Rrethit Tiranë
 6. Fletore Zyrtare Nr. 14 datë 5.2.2016
 7. Tabela e vlerësimeve krahasuese, duke u referuar në Regjistrin elektronik të publikuar nga
  ATP në faqen zyrtare

KËRKESË PËRPARA GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

1
Subjekti Kërkues: Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi”, Adresa: Kutia Postare 8195, Rruga
“Qemal Stafa”, God 13, Shkalla 1, Ap 49, Tiranë.
Përfaqësuar prej: Av. Suela Mëneri, Nr Liç 8079, Anëtare e Dhomës së Avokatisë Tiranë, Rruga
“Islam Alla”, God 67, Kati II, Dera 1, Tiranë – e autorizuar (autorizimi bashkëlidhur).
Subjekte të Interesuara:
Këshilli i Ministrave, Adresa, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, E 8527, Tiran2, KP No.1010
Ministria e Drejtësisë, Adresa: Bulevardi “Zogi I”, Tiranë, Kutia Postare 1000, Tiranë
Objekti Kërkesës:
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën
Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të VKM-së Nr. 222, datë
23.03.2016“Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”
Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën
Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të VKM-së Nr. 765, datë 20.12.2017
“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 222, datë 23.3.2016, të Këshillit të Ministrave,
“Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”
Baza ligjore:
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë – Preambula, Neni4, Neni 17.2, Neni 41, Neni122, Neni 131,
Neni 134 h, Neni 181.
Konventa Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut – Neni 1, Neni 46, Neni 1 i
Protokollit 1, Neni 1 i Protokollit 12.
I. RRETHANAT
1 Më datë4 prill 20161 hyri në fuqi VKM-ja nr. 222, datë 23.3.2016 “Për trajtimin e kërkesave për
njohje të pronës e të kompensimit të saj”(më tej referuar si VKM nr. 222/2016).
2 Kjo VKM është hartuar në mbështetje të nenit 37 te Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”(më tej referuar si:“Ligji nr. 133/2015”)sipas të
cilitbrenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, Këshilli i Ministrave nxjerr aktet e nevojshme
nënligjore në bazë dhe për zbatim të tij.2
1 Fletore Zyrtare nr. 50 dt 4 Prill 2016
2Neni 37 ligji nr. 133/2015 ““Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”
2
3 Me datë 22 Dhjetor 20173
, VKM-ja nr 222/2016 u ndryshua nga VKM-ja nr. 765, datë 20.12.2017
“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 222, datë 23.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për
trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”. (më tej referuar si VKM nr.
765/2017). Edhe VKM-ja nr. 765 mbështetet tek e njëjta bazë ligjore, pra tek neni 37 i ligjit nr.
133/2015.
4Për qëllime të argumentimit të pretendimeve të subjektit kërkues në këtë kërkesë kushtetuese
VKM nr 222/2016 me ndryshimet e pësuara sipas VKM nr. 765/2017 do të citohet si:“VKM nr.
222/2016, e ndryshuar”.
5 VKM nr. 222/2016, e ndryshuar titullohet: “Për trajtimin e kërkesave për njohje të së drejtës së
kompensimit të pronave”. Kjo VKM strukturohet në 3 krerë: Kreu I “Mbledhja e akteve”; Kreu II
“Administrimi i akteve” dhe Kreu III “Përpunimi i Akteve”.
6 Këshilli i Ministrave ka transferuar në këtë VKM disa parashikime të Ligjit Nr. 133/2015.
Konkretisht:

 • Neni 28.1 (a)(i), ii) dhe (iii)4
  i ligjit është trasferuar pothuajse mot a mot në nenin 25
  dhe 3 të
  VKM-së nr. 765;
 • Neni 28.1 (b) (i), (ii), (iii)6
  i ligjit është trasferuar pothuajse mot a mot në nenin 167
  të VKMsë nr. 765;
  3Fletore Zyrtare n 226 dt 22.12.2017.
  4 Neni 28.1 (a) (i) (ii) (iii) i ligjit nr. 133/2015: i) formularin tip për aplikimin e kërkesave për njohje dhe kompensim, i
  cili duhet të jetë i nënshkruar nga subjekti i shpronësuar ose përfaqësuesi i tij me prokurë. Formulari tip përmban një
  paralajmërim, që ngarkon me përgjegjësi, sipas ligjit, subjektin kërkues, në rast të deklarimit të të dhënave të rreme apo
  depozitimit të dokumentacionit të falsifikuar; ii) dokumentacionin ligjor; iii) dokumentacionin hartografik, sipas
  kërkesave që do të përcaktohen për dorëzimin e tyre;
  5Neni 2 dhe 3 VKM nr. 765: Kërkesa e subjektit të shpronësuar, trashëgimtarëve të tij ligjorë ose përfaqësuesit me prokurë,
  duhet të jetë sipas formularit tip, bashkëlidhur këtij vendimi, për aplikimin e kërkesave për njohje e kompensim, i cili
  duhet të jetë i nënshkruar nga subjekti i shpronësuar ose përfaqësuesi i tij me prokurë. Formulari tip përmban një
  paralajmërim, që ngarkon me përgjegjësi sipas ligjit subjektin kërkues, në rast të deklarimit të të dhënave të rreme apo
  depozitimit të dokumentacionit të falsifikuar. 3. Dokumentacioni shoqërues, që vërteton pronësinë e subjektit të
  shpronësuar, përbëhet nga: a) dokumentacioni ligjor;b) dokumentacioni hartografik
  6Neni 28.1 (b) (i), (ii), (iii) i ligjit 133/2015 për kërkesat e paraqitura për trajtim, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe të
  patrajtuara me vendim, ATP-ja fillon menjëherë shqyrtimin e tyre si më poshtë: i) brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e
  këtij ligji, krijon regjistrin e kërkesave pa vendim, bazuar në rendin kronologjik të aplikimit të tyre, pranë strukturave
  përgjegjëse në kohën e dorëzimit të tyre, bazuar në nivel qarku; ii) brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nis
  procesin e njoftimit të subjekteve të shpronësuara për dokumentacionin që duhet plotësuar, në përputhje me kërkesat e
  përcaktuara me vendim të Drejtorit të Përgjithshëm të ATP-së, sipas prioritetit të përcaktuar në pikën 3, të nenit 15, të
  këtij ligji; iii) procedurat e mbledhjes, përpunimit dhe administrimit të akteve nga subjektet e shpronësuara, gjatë trajtimit
  të kërkesave, u nënshtrohen dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative.
  7Neni 16 VKM nr. 765: Për kërkesat për njohje të drejte të paraqitur për trajtim para hyrjes në fuqi të ligjit nr. 133/2015,
  dhe për të cilat nuk ka një vendim, ATP-ja fillon menjëherë shqyrtimin e tyre, si më poshtë vijon: a) Brenda 30 (tridhjetë)
  ditëve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, krijon regjistrin e kërkesave pa vendim, bazuar në rendin kronologjik të aplikimit të
  tyre pranë strukturave përgjegjëse në kohën e dorëzimit të tyre, bazuar në nivel qarku. b) Brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve
  nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nis procesin e njoftimit të subjekteve të shpronësuara për dokumentacionin që duhet
  plotësuar, në përputhje me kërkesat e përcaktuara me vendim të drejtorit të përgjithshëm të ATP-së, sipas prioritetit të
  përcaktuar në pikën 3, të nenit 15, të ligjit nr. 133/2015. c) Procedurat e mbledhjes, përpunimit dhe administrimit të akteve
  3
 • Neni 28.38
  i ligjit është trasferuar pothuajse mot a mot në nenin 79
  të VKM-së nr. 765;
 • Neni 28.410
  i ligjit është trasferuar pothuajse mot a mot në nenin 811
  të VKM-së nr. 765;
 • Neni 36.112i ligjit është trasferuar pothuajse mot a mot në nenin 1213të VKM-së nr. 765
  7 Këshilli i Ministrave gjithashtu ka përfshirë në VKM nr. 222/2016, të ndryshuar disa parashikime,
  të cilat nuk janë pjesë e Ligjit nr 133/2015. Konkretisht:
 • Subjektit kërkues duhet të dorëzojë në ATP veç dokumentacionit ligjor dhe hartografik, edhe
  çdo dokumentacion tjetër mështetës
 1. Me termin “çdo dokumentacion tjetër mbështetës”
  kuptohet dokumentacioni që kërkohet gjatë shqyrtimit administrativ të kërkesës dhe mund të
  përbëhet nga dokumente të tilla, si: vërtetim për përfitim apo jo nga dispozitat ligjore për
  ndarjen e tokës bujqësore, deklarata noteriale, nëse subjektet e shpronësuara kanë përfituar
  apo jo nga dispozitat ligjore për ndarjen e tokës bujqësore, vendime të mëparshme kthimi ose
  kompensimi, të cilat tregojnë përfitime të mëparshme të subjekteve, dokumente apo vërtetime
  nga subjektet e shpronësuara gjatë trajtimit të kërkesave u nënshtrohen dispozitave të Kodit të Procedurave
  Administrative.
  8 Neni 28.3 i ligjit nr 133/2015: Çdo subjekt i shpronësuar ka të drejtë të pajiset nga zyra e protokollit të ATP-së me
  vërtetimin përkatës për numrin e protokollit të dosjes së regjistruar, që tregon edhe datën e dorëzimit të kërkesës e të
  dokumenteve të tij.
  9 Neni 7 VKm nr. 765: Çdo subjekt i shpronësuar ka të drejtë të pajiset nga zyra e protokollit të ATP-së me vërtetimin
  përkatës për numrin e protokollit të dosjes së regjistruar, që tregon edhe datën e dorëzimit të kërkesës e të dokumenteve
  të tij
  10Neni 28.4 iligjit nr. 133/2015: Kërkesat e subjekteve të shpronësuara, të cilat depozitohen nëpërmjet shërbimit postar
  dhe kanë mangësi në dokumentacionin shoqërues, gjë që e bën të pamundur vlerësimin e tyre, do t’i kthehen kërkuesit në
  adresën e dhënë, duke i kërkuar plotësimin e dokumentacionit në mënyrë të hollësishme. Kërkesa, së cilës i mungon
  adresa e saktë postare, vlerësohet jo e mirëqenë dhe riaktivizohet vetëm me interesimin e kërkuesit pranë zyrave të ATPsë. Në çastin e konstatimit, nga struktura përkatëse e ATP-së bëhet shpallja publike në mjediset e ATP-së dhe në njësitë
  e qeverisjes vendore, ku ndodhet prona, objekt pretendimi
  11 Neni 8 VKm nr. 765 : Kërkesat e subjekteve të shpronësuara, të cilat depozitohen nëpërmjet shërbimit postar dhe kanë
  mangësi në dokumentacionin shoqërues, gjë që e bën të pamundur vlerësimin e tyre, do t’i kthehen kërkuesit në adresën
  e dhënë, duke i kërkuar plotësimin e dokumentacionit në mënyrë të hollësishme. Kërkesa, së cilës i mungon adresa e saktë
  postare, vlerësohet jo e mirëqenë dhe riaktivizohet vetëm me interesimin e kërkuesit pranë zyrave të ATP-së. Në çastin e
  konstatimit, nga struktura përkatëse e ATP-së bëhet shpallja publike në mjediset e ATP-së dhe në njësitë e qeverisjes
  vendore, ku ndodhet prona, objekt pretendimi.
  12 Neni 36.1 ligjit nr. 133/2015: ATP-ja, në funksion të procesit të njohjes dhe kompensimit të pronës, bashkërendon
  veprimtarinë me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencinë e Legalizimit dhe Urbanizimit të Zonave dhe
  Ndërtimeve Informale, Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, Avokaturën e Shtetit, Autoritetin Shtetëror për
  Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), Arkivin e Shtetit, Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, organet e pushtetit vendor
  dhe çdo institucion tjetër, veprimtaria e të cilit lidhet apo ka përgjegjësi për këtë proces. Çdo institucion shtetëror,
  veprimtaria e të cilit lidhet apo ka përgjegjësi për procesin e njohjes dhe kompensimit të pronës, është i detyruar të
  bashkëpunojë dhe të sigurojë pa tarifa dhe taksa informacionin apo dokumentacionin e kërkuar nga Agjencia, si dhe të
  raportojë arsyet e mospërmbushjes së një mase apo rekomandimi të kërkuar.
  13 Neni 12 VKM nr. 765:ATP-ja, në funksion të procesit të njohjes e të kompensimit të pronës, bashkërendon veprimtarinë
  me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Agjencinë e Legalizimit dhe Urbanizimit të Zonave dhe Ndërtimeve
  Informale, Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, Avokaturën e Shtetit, Autoritetin Shtetëror për Informacionin
  Gjeohapësinor (ASIG), Arkivin e Shtetit, Arkivin Qendror Teknik të Ndërtimit, organet e pushtetit vendor dhe çdo
  institucion tjetër, veprimtaria e të cilave lidhet apo ka përgjegjësi për këtë proces. Çdo institucion shtetëror, veprimtaria
  e të cilit lidhet apo ka përgjegjësi për procesin e njohjes e të kompensimit të pronës, është i detyruar të bashkëpunojë dhe
  të sigurojë pa tarifa dhe taksa informacionin apo dokumentacionin e kërkuar nga agjencia, si dhe të raportojë arsyet e
  mospërmbushjes së një mase apo rekomandimi të kërkua.
  14 VKM nr. 765, Neni 3 pika (c)
  4
  të tjera që tregojnë përfitime të mëparshme të përcaktuara në nenin 6, pika 6, e ligjit nr.
  133/2015, vërtetime apo certifikata nga zyrat e gjendjes civile apo çdo dokument tjetër që i
  shërben zgjidhjes sa më të drejtë të kërkesës që shqyrtohet15”;
 • Harta me të dhënat topografike dhe hartografike të pronës së pretenduar, të pasqyruar në
  hartën aktuale dhe të konfirmuar nga institucioni, ku, sipas rastit, mund të jetë Zyra e
  Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ose Drejtoria e Shërbimit Pyjor, ku ndodhet prona e
  pretenduar apo çdo institucion tjetër shtetëror, si dhe pozicionimi i pronës së pretenduar me
  inxhinier/gjeodet të licencuar, me përjashtim të rasteve kur pozicionimi i pronës është kryer
  me vendim gjykate të formës së prerë16
  .
 • Në rastet kur ATP-ja konstaton mangësi në dokumentacionin shoqërues të kërkesës, subjektit
  të shpronësuar i kërkohet që, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga çasti i marrjes së njoftimit, të
  bëjë plotësimin e dokumentacionit të kërkuar. Në këtë rast, afatet ligjore të shqyrtimit të
  kërkesës pezullohen deri në momentin e plotësimit të dokumentacionit. Kur kërkesës i
  mungon adresa e saktë postare, njoftimi bëhet përmes shpalljes publike në mjediset e ATP-së
  dhe në njësitë e qeverisjes vendore, ku ndodhet prona, objekt pretendimi, si dhe në
  vendbanimin e subjektit apo trashëgimtarëve të tij. Njoftimi konsiderohet i kryer kur
  institucioni i njësisë së qeverisjes vendore konfirmon se shpallja është bërë për 30 ditë. Ky
  konfirmim bëhet pjesë e dosjes17
  ” ;
 • Kur kërkesa dhe dokumentacioni bashkëlidhur praktikës, pas shqyrtimit, nuk janë nga ana
  formale në përputhje me kriteret e përcaktuara në këtë vendim, edhe pas kalimit të afatit për
  plotësimin e mangësive të saj, ATP-ja vendos mbi themelin e kërkesës mbi bazë të
  dokumenteve dhe informacionit që disponon18”;
 • Dokumentacioni hartografik për pozicionin gjeografik të pronës, që i takon periudhës kohore
  sa më të përafërt me dokumentin ligjor, i cili përmban të dhëna pronësie, çdo të dhënë
  topografike e hartografike, do të administrohet dhe do të përpunohet (pozicionimi) nga
  inxhinieri gjeodet pranë ATP-së, pjesë e grupit të punës për shqyrtimin administrativ të
  kërkesës19;
 • “ATP-ja kërkon nga autoritetet përkatëse, vendore dhe qendrore, informacion, nëse prona e
  pretenduar nga subjekti konsiderohet e zënë në kuptim të ligjit nr. 133/2015, nëse mbi të është
  miratuar leje ndërtimi, ose është dhënë ndonjë e drejtë tjetër në përputhje me legjislacionin në
  15 Po aty, Neni 5/2.
  16 Po aty, Neni 5.
  17 Po aty, Neni 6.
  18 Po aty, Neni 9.
  19 Po aty, Neni 11.
  5
  fuqi, apo nëse ka filluar procedura për dhënien e kësaj të drejte. Në çdo rast, ATP-ja kërkon
  informacion nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe Agjencia e Trajtimit të
  Koncesioneve20”;
 • ATP-ja, pas kontrollit, vlerësimit dhe shqyrtimit të kërkesave të paraqitura për njohje të së
  drejtës së kompensimit, merr vendim për pranimin ose rrëzimin e kërkesës. Në rast pranimi,
  ATP-ja, me të njëjtin vendim, përcakton edhe masën dhe mënyrën e kompensimit të saj, sipas
  përcaktimeve të vendimit nr. 223, datë 23.3.2016, të Këshillit të Ministrave. Vendimi i ATPsë për njohjen e së drejtës për kompensim fizik, regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit të
  Pasurive të Paluajtshme21”.
  8 Ndërkohë Ligji nr 133/2015 ka autorizuar Këshillin e Ministrave shprehimisht që:
 • të përcaktojë fondin fizik të pronave të vënë në dispozicion për kompensimin fizik të
  subjekteve të shpronësuara që disponojnë vendime përfundimtare për kompensim.22;
 • të përcaktojë rregullat dhe procedurat për zbatimin e nenit 14 “Raste të tjera të kompesnimit
  fizik”
  23;
 • të përcaktojë rregullat e krijimit, mbajtjes dhe administrimit të regjistrit, me propozim të ATPsë24;
 • të përcaktojë territoret turistike, për efekt të zbatimit të ligjit 133/201525;
 • të përcaktojë me propozim të Ministrit të Financave, në bazë të të ardhurave të arkëtuara nga
  trasferimi i pronësisë së parcelës ndërtimore sipas ligjit n.9482 date 3.4.2006 “Për
  legalizimin, urbanizmin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar, shumën në
  dispozicion të subjekteve si dhe shtrirjen kohore të përfitimit të kësaj shume26;
 • të përcaktojë, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit, listën e dokumenteve të nevojshme
  për procesin e trajtimit të pronës, sipas ligjit27;
 • të përcaktojë, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, ngritjen e një komisioni me përbërje
  ndërinstitucionale, i kryesuar nga Zëvendëskryeministri, me përfaqësim nga Ministria e
  Drejtësisë, Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
  dhe Sipërmarrjes, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
  Administrimit të Ujërave, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit. Komisioni
  20 Po at, Neni 15.
  21 Po aty, Neni 18
  22Neni Neni 12.1 (a) i Ligjit 133/2015 “ Për trajtimin e pronës dhe procesin e kompensimit të pronave”
  23Po aty, Neni 14.5
  24Po aty, Neni 16.1
  25Po aty, Neni 21.5
  26Po aty, Neni 24.5
  27Po aty, Neni 26.2
  6
  administron punën për identifikimin e pronës shtetërore që mund të kalojë dhe të bëhet pjesë
  në Fondin e Kompensimit të pronave. Për më tepër ky nen, autorizon Këshillin e Minstrave
  që të përcaktojë organizimin dhe funksionimin i këtij procesi e për ngritjen e komisionit28;
 • të përcaktojë mënyrën e organizimit dhe e funksionimit të ATP-së, brenda 1 muaji nga hyrja
  në fuqi ligjit29;
 • te përcaktojë rregulla të hollësishme për procedurën e bashkëpunimit dhe të bashkërendimit
  të veprimtarisë së Agjencisë me institucionet e tjera shtetërore.30
  PRETENDIMET E SUBJEKTIT KËRKUES
  9Pala kërkuese pretendon se:
  VKM nr. 222/2016, e ndryshuar kufizon të drejtën e saj për gëzimin paqësor të pronës (garantuar
  në Nenin 41, Nenin 42.1 të Kushtetutës dhe Nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së), të drejtën e
  saj për proces të rregullt (garantuar në Nenin 42 të Kushtetutës dhe Nenin 6.1 të KEDNJ-së) si
  dhe të drejtën e saj për mjete juridike efektive (garantuar në nenin 43 të Kushtetutës dhe Nenin
  13 të KEDNJ) në mënyrë të paligjshme, jo-proporcionale dhe të pabalancuar.
  PËR PRANUESHMËRINË E PRETENDIMEVE
  10Sipas nenit 134 pika 1 shkronja “h” të Kushtetutës , Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje ndër të
  tjera me kërkesë të organizatave.
  11Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” është regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit
  Gjyqësor, Tiranë, nr. 2941 datë 26.10.2010 në regjistrin e organizatave jo-fitimprurëse. Në pikën 2
  të vendimit në fjalë, Gjykata ve në dukje ndër të tjera, se “Shoqata…është organizatë jo qeveritare dhe
  jo-fitimprurëse, që ka si qëllim mbrojtjen e të drejtave të të shpronësuarve, duke nënkutpuar, jo vetëm
  të shpronësuarit, që janë janë zhveshur padrejtësissht nga prona prej vitit 1945 – 1990, por edhe ata
  që janë zhveshur padrejtësisht nga prona pas viteve ’90”.
  12Për më tepër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj Nr. 43 datë 6.10.2011 ka deklaruar të
  pranueshme ankesat e Shoqatës Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” në vështrim të legjitimimit të kësaj
  të fundit për t’u ankuar lidhur me papajtueshmërinë e Ligjit nr 10308 datë 22.07.2010 “Për disa
  shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr 9235 datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe kompensimin e Pronës”.
  Duke folur për legjitimimin e kërkesës së ngritur nga Shoqata në çështjen konkrete, Gjykata “… ka
  konsoliduar qendrimin e saj lidhur me rrethin e subjekteve që përfshihen në “organizata të tjera” të
  28Po aty, Neni 26.3
  29Po aty, Neni 26.5
  30Po aty, Neni 36. 2
  7
  parashikuara në nenin 134, pika 1 shkronja “f”, të Kushtetutës, duke përfshirë ….dhe të tjera
  organizata (neni 9(2). Pra, Kushtetuta e ka lënë të hapur kuptimin që i duhet dhënë termit “organizatë’
  edhe për grupime me qëllime të tjera të organizimit të individëve, me kushtin, që organizimi,
  programet dhe veprimtaria e tyre të përputhen me parimet demokratike të shtetit të së drejtës”
  13Përveç sa u parashtrua më sipër Gjykata Kushtetuese, në Vendimin e saj nr. 1/2017 mbi
  kushtetuetshmërinë e ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të
  kompensimit të pronave.” ka theksuar që organizata për të vënë në lëvizje Gjykatën “…duhet të
  provojë lidhjen e drejtpërdrejtë dhe të individualizuar që ekziston midis veprimtarisë së saj dhe
  normës që kundërshton. Interesi për të vepruar duhet të jetë i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe vetjak.”
  14Në po të njejtin vendim, Gjykata duke argumentuar legjitimitetin e Shoqatës” Pronësi me Drejtësi”
  ka theksuar se: “Në çështjen në shqyrtim para kësaj Gjykate 4 shoqatat kërkuese kanë në statutin e
  tyre si synim mbrojtjen e interesave të ish-pronarëve dhe përpjekjen për vendosjen në vend të së
  drejtës së pronës të shpronësuar ose konfiskuar nga regjimi komunist në Shqipëri…. Gjykata vlerëson
  se këto shoqata justifikojnë interesin e tyre për të filluar një kontroll kushtetues të ligjit, sipas nenit
  134/2 të Kushtetutës.”
  15Duke folur për zbatimin e këtyre parashikimeve në rastin konkret vërejmë, se VKM nr. 222/2016
  e ndryshuar mbështetet në nenin 37 të Ligjit nr 133/2015 të ciliti përket Vendimin nr 1/2017 i
  Gjykatës Kushtetuese i cituar në dy paragrafët e mësipërm
  16 Për më tepër Këshilli i Ministrave në kuadër të VKM-së nr. 222, të ndryshuar, sikurse u parashtrua
  edhe në prg 7-9 të Rrethanave, sa sipër ka miratuar një një sërë parashikimesh, të cilat ose nuk janë
  rregulluar fare në Ligjin nr.133/2015, ose shtojnë, apo pakësojnë fushën e zbatimit të neneve të
  caktuara të ligjit në fjalë. Këto tagre Këshilli i Ministrave, sikurse do argumentohet në vijim i ushtron,
  pa pasur asnjë autorizim të shprehur të Kuvendit të Shqipërisë në kuadër të Ligjit nr. 133/2015.
  17 Si pasojë e parashikimeve në fjalë subjekti kërkues detyrohet:
 • të pozicionojë pronën e pretenduar, jo vetëm në hartën e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të
  Paluajtshme, apo të Drejtorisë së Shërbimit të Pyjeve, por edhe në hartën e çdo institucioni
  tjetër shtetëror (shih nenin 5 pika (a) të VKM-së nr. 222/2016, të ndryshuar);
 • të dorëzojë në Agjencinë e Trajtimit të Pronave (“ATP”) dokumenta të cilat ligji nuk i
  parashikon shprehimisht (shih nenin 3/c dhe nenin 5/1 të VKM-së nr 222/2016 , të ndryshuar);
 • të kushtëzohet në njohjen e titullit të pronësisë edhe prej lejeve të ndërtimit të dhëna nga
  autoritetet në pronën e tij të origjinës, procedurave të filluara për pushtimin e tokës së vet të
  origjinës, pas hyrjes në fuqi të Ligjit 133/2015 (mbi bazën e 14 ligjeve të bashkëlidhura në
  8
  Aneksin 2 të ligjit në fjalë), apo prej fondeve të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të
  Investimeve, Agjencisë së Turizmit dhe të koncesioneve, të cilat janë themeluar me ligje të
  miratuara, pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 133/2015 (shih nenet 15 6ë VKM-së nr 222/2016, të
  ndryshuar);
 • të kompensohet sipas parashikimeve të VKM-së nr 223/2016, i ndryshuar “Për përrcaktimin
  e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare
  të kompensimit të pronës dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e
  pronave” dhe jo sipas Ligjit nr 133/2015, në nenin 10/7 të të cilit parashikohet se: “subjektet,
  të cilat disponojnë një vendim përfundimtar për kompensim, përfitojnë kompensim nga nga
  fondi i kompensimit në masën dhe sipas mënyrës së përcaktuar në këtë ligj;
  18 Të gjitha këto parashikime të VKM-së nr 222/2016, të ndryshuar, të patrajtuara në Ligjin nr
  133/2015 e rëndojnë ndjeshëm pozitën e subjektit kërkues,i cili do tëtrajtohet me pronë, vetëm nëse
  ato nuk kategorizohen në pronat e caktuara në nenin 4 dhe nenin 25 të Ligjit nr 133/2015.
 1. Në lidhje me afatet kohore vërehet se Kërkesa është depozituar brenda afatit ligjor 2 vjeçar të
  përcaktuar në nenin 50 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
  Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. Referuar Nr. 222, datë
  23.03.2016“Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj”data e hyrjes së
  saj në fuqi është data 04.04.2016. Ndërkohë referuar VKM-ja nr. 765 dt 20.12.2017 VKM-së Nr. 765,
  datë 20.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 222, datë 23.3.2016, të Këshillit të
  Ministrave, “Për trajtimin e kërkesave për njohje të pronës e të kompensimit të saj” data e hyrjes së
  saj në fuqi është data 22.12.2017.
 2. Nuk vërehet ndonjë tjetër kërkesë procedurale në kuptim të nenit 134 pika 1 shkronja “h” të
  Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 31/a e vijues të ligjit nr.99/2016, siç janë psh
  detyrimi për paraqitjen e Kërkesës brenda afateve kohore të lejuara, detyrimi për të shteruar ndonjë
  tjetër mjet juridik, ankesat anonime, a ankesat e njëjta në thelb, abuzimi me të drejtën e ankimit, të
  cilat do të bëheshin pengesë për pranueshmërinë e ankesave të palës kërkuese. Prandaj, kërkojmë prej
  Gjykatës Kushtetuese që t’i deklarojë të pranueshme pretendimet e ngritura në këtë kërkesë në kuptim
  të nenit 32 të Ligjit Nr.8577, Datë 10.2.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës
  Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe neneve të tjera relevante të zbatueshme
  për këtë aspekt të pranueshmërisë
 3. Në vështrim të sa u parashtruara më sipër këtkojmë, që Gjykata të deklarojë të pranueshme
  pretendimet e palës kërkuese dhe t’i gjykojë ato në themel.
  9
  PËR THEMELIN E PRETENDIMEVE
  22 VKM-ja nr 222/2016, e ndryshuar, sikurse u argumentua në prg 16-18 më sipër kufizon të drejtën
  e palës kërkuese për proces të rregullt dhe mjete jurdike efektive, sepse që kërkesat e saj për njohje
  dhe ktuhim, apo kompensim prone të mund të trajtohen nga Agjencia, duhet që jo vetëm të plotësojnë
  kushtet e ligjit nr 133/2015, por tashmë edhe kushtet e reja të parashikuara në atë VKM.
  23 Referuar jurisprudencës relevante të GJEDNJ-së kur kjo Gjykatë identifikon, se pala shtetërore ka
  ndërhyrë në një të drejtë të parashikuar në Konventë – siç janë në rastin konkret e drejta për një proces
  të rregullt neni 6 §1 i Konventës, e drejta për mbrojtjen e pronës neni 1 Protokolli 1 i Konventës, e
  drejta për mjete juridike efektive neni 13 i Konventës, e drejta për ndalimin e diskriminimit neni 14 i
  Konventës dhe neni 1 i Protokollit 12 të Konventës – ajo kryen hetime të mëtejshme për të vlerësuar,
  nëse një ndëhyrje e tillë mund të justifikohet, duke u mbështetur në disa strandarte të parashikuara në
  Konventë dhe të përpunuara në jurisprudencën e saj31. Sipas standartit të parë kërkohet që ndërhyrja
  të jetë e ligjshme32. Sipas standardit të dytë kërkohet që ndërhyrja të ndjekë një qëllim legjitim, i cili
  përshkruhet në mënyrë shteruese në nenet respektive për çdo të drejtë të garantuar në Konventë, që
  shoqërohet me një klauzolë kufizuese33. Së treti kërkohet, që masat ndërhyrëse të vlerësohen si të
  nevojshme në një shoqëri demokratike34
  .
  Lidhur me standardin e ligjshmërisë së kufizimeve të të drejtave të parashikuara në Konventë,
  jurisprudenca e GJEDNJ parashikon disa komponentë, që thuhen se lidhen ngushtësisht me nocionin
  e “cilësisë së ligjit”35. Konkretisht, rregullimet ligjore, që parashikojnë masa kufizuese duhet të jenë
  të aksesueshme për qytetarët, ç’ka nënkupton, se “ligji duhet të japë udhëzime të përshtatshme për
  qytetarët sa i takon zbatimit, sipas rrethanave të neneve që rregullojnë situata të caktuara”36. Në këtë
  pikë mjafton, që legjislacioni të jetë në dispozicion të qytetarëve bashkë me këshillat e ekespertëve
  ligjorë37
  .
  Së dyti, ligji duhet të formulohet në mënyrë të tillë që t’u mundësojë qytetarëve të shikojnë me
  preçizion, qëllimin dhe fushën e zbatimit të çdo parashikimi, me qëllim që ata të jenë në gjendje të
  rregullojnë siç duhet sjelljet e tyre. Gjykata ka vënë në duke se: “qytetarëve duhet t’u jepet mundësia
  31Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – Oxford
  2006, fq. 334.
  32 Po aty fq 336.
  33 Po aty fq 339.
  34 Po aty fq 340.
  35 Silver Etj k. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 25 Mars 1983 §86-88; Rekvenyi k. Hungarisë, Vedim i datës 20
  Maj 1999 §24, etj.
  36 Larissis Etj k. Greqisë, Vendim i datës 24 Shkurt 1998 § 40; Landvreugd k. Hollandës, Vendim i datës 4 Qershor 2002,
  § 54.
  37 Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar, Vendim i datës 26 Prill 1979.
  10
  – qoftë edhe me këshillim të përshtatshëm – të parashikojnë, në një masë që është e arsyeshme në
  prani të rrethanave, pasojat që pas-sjell një sjellje e caktuar38”. Testi i parashikueshmërisë, ose
  preçizionit është një garanci për qytetarët, nëpërmjet të cilit kërkohet që legjislacioni të jetë
  “mjaftuehsmërisht i qartë” dhe prçiz, me “indikacione të mjaftueshme” sa i takon zbatueshmërisë së
  masave me karakter kufizues39
  .
  Së treti, standardi i ligjshmërisë kërkon që të ofrohen garanci të përshtatshme kundër abuzimeve duke
  caktuar me qartësi kufijtë e shtrirjes së diskrecionit të autoriteteve dhe rrethanat në të cilat do
  ushtrohet ky diskrecion40. Këto dy kushte analizohen duke pasur parasysh qëllimin legjitim të masës
  kufizuese, me qëllim që individit t’i sigurohet mbrojtje e përshtatshme prej ndërhyrjeve arbitrare41
  .
  Testi i parashikueshmërisë, ose preçizionit shërben si një garanci vendimtare, kur vlerësohet nocioni
  i “vetë thelbit” të së drejtës për akses në gjykatë, sipas nenit 6 § 1 të Konventës42
  .
  Gjykata Europiane shumë rrallë ka konstatuar shkelje të Konventës duke i’u referuar “qëllimit
  legjitim43”. Kjo për arsye, se vlerësimi i këtij standardi zakonisht realizohet në bashkim me
  zbatueshmërinë e testit të proporcionalitetit si pjesë përbërëse e standartit të kufizimeve “të
  nevojshme në një shoqëri demokratike44”.
  Gjykata ka theksuar, se: “arsyet e sjella nga shtetet e paditura për të justifikuar ndërhyrjet (kufizimet)
  duhet të jenë “relevante dhe sufiçente45”. Testi i arsyeve relevante, i cili lidhet me standartin e qëllimit
  legjitim zakonisht mund të plotësohet pa vështirësi nga pala shtetërore46. Në ndryshim, testi i arsyeve
  sufiçente kërkon një analizë më të kujdesshme të faktorëve ku përfshihen natyra, ashpërsia dhe efektet
  e masave penguese in tandem me çdo dëm të pritshëm që i shkaktohet të drejtës së çdo qytetari47. Pra,
  testi i arsyeve sufiçente lidhet ngushtë me vlerësimin e proporcionalitetit të kufizimit. Nëse arsyet e
  kufizimit të sjella nga pala shtetërore nuk janë sufiçente, atëherë balanca proporcionale konsiderohet
  e prishur48
  .
  38Landvreugd k. Hollandës, Vendim i datës 4 Qershor 2002, § 54.
  39 Huvig k. Francës, vendimj i datës 24 Prill 1990 § 32.
  40 Valenzuela Contreras k. Spanjës, Vendim i datës 30 Korrik 1998 §§ 59 – 60.
  41 Olsson k. Suedisë, Vendim i datës 24 Mars 1988, § 61.
  42Pérez de Rada Cavanilles k. Spanjës, Vendim i datës 28 Tetor 1998 § 47.
  43Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – Oxford
  2006, fq 340.
  44 Po aty.
  45 Po aty, fq 341.
  46 Po aty.
  47 Po aty.
  48 Po aty, fq 342.
  11
  Përveç kufizimeve të parashikuara shprehimisht, fusha e zbatimit të të drejtave të garantuara në
  Konventë mund t’u nënshtrohet edhe kufizimeve të qenësishme49. Baza e kufizimeve të qenësishme
  nuk gjendet në ndonjë formulim tekstual, por sipas teorisë së “kufizimeve të qenësishme”, kufizimet
  që i bëhen disa të drejtave të parashikuara në Konventë nuk konsiderohen “ndërhyrje”, me arsyetimin,
  se ato janë të “rrënjosura” në fushën e zbatimit të garancive të këtyre të drejtave50. Ndonëse GJEDNJ
  nuk i zbaton gjërësisht kufizimet e qenësishme, përsëri ato gjenden të zbatuara në lidhje me të drejtën
  për akses në gjykatë sipas nenit 6 § 1 i Konventës, fjalisë së parë të nenit 1 Protokolli 1 të Konventës,
  nenit 13 të Konventës etj51
  .
  Sipas nenit 18 të Konventës shteteve u ndalohet të përdorin kufizimet e lejuara sipas Konventës për
  qëllime të ndryshme prej atyre që janë parashikuar. Thelbi i ankesave sipas nenit 18 të Konventës
  qëndron në të vlerësuarit se, në qoftë se supozohet që kufizimet – sipas shkaqeve të parashikuara në
  nenet relevante të Konventës – janë të justifikuara, a janë imponuar ato (kufizimet) me sinqeritet, në
  përputhje me shkakun e lejuar dhe jo për qëllime të tjera52
  . Gjykata e ka pranuar tashmë, se neni 18
  i Konventës nuk u referohet qëllimeve që shkelin të drejtat dhe liritë e garantuara në Konventë, por i
  referohet çdo qëllimi që është i ndryshëm prej qëllimeve për të cilat janë lejuar kufizimet e të drejtave
  dhe lirive të garantuara në Konventë53
  . Sipas nenit 18 kërkohen të përcaktohen motivet që kanë nxitur
  autoritetet për të marrë masat kufizuese të debatuara. Së dyti duhet provuar, se këto motive nuk janë
  në përputhje me qëllimet e kufizimeve të lejuara sipas çdo neni specifik të Konventës. Çështja e
  mirëbesimit/keqbesimit, ndonëse nuk është parashikuar shprehimisht në nenin 18 përfshihet në
  procesin e të vlerësuarit të ndërhyrjes, sipas këtij neni54. Neni 18 zbatohet edhe për kufizimet e
  qenësishme. Mungesa e kritereve të përpunuara sa i takon testit të kufizimeve të qenësishme, siç është
  psh testi i proporcionalitetit sugjeron që neni 18 mund të jetë një kriter i rëndësishëm për të vlerësuar
  masat kufizuese të lejuara si të qenësishme55
  .
  Kufizimet e imponuara prej VKM-së nr 222/2016 janë të paligjshme
 4. Sikurse kuptohet nga përmbajtja e Ligjit nr. 133/2015, Kuvendi e ka autorizuar Këshillinn e
  Ministrave të miratojë një listë të dukumentave të nevojshme për procesin e trajtimit të pronës sipas
  49Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – Oxford
  2006, fq 343.
  50 Po aty.
  51 Po aty.
  52Van Dijk and Van Hoof – Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – Oxford
  2006, fq 1098.
  53 Po aty, fq 1099.
  54 Po aty, fq 1096.
  55 Po aty.
  12
  Ligjit nr. 133/201556, por nuk e ka autorizuar atë të rregullojë me Vendim të posaçëm trajtimin e
  kërkesave për njohje të së drejtës së kompensimit të pronave, sepse ky proces është rregulluar në
  mënyrë të hollësishme në vetë Ligjin nr 133/2015.
  23 VKM-ja nr 2222/3016, e ndryshuar mbështetet megjithatë në nenin 37 të Ligjit n.133/2015, i cili
  në fakt nuk parashikon shprehimisht kompetencën e Këshillit të Ministrave për të miratuar ndonjë
  VKM, por ai parashikon afatet brenda të cilave Këshilli i Ministrave duhet të miratojë VKM-të për
  të cilat ai institucion është autorizuar shprehimisht nga Kuvendi.
  24 Do të ishte në këndvështrimin tonë në kundërshtim me hierkinë e burimeve kushtetuese dhe vetë
  parimin e ndarjes së pushteteve nëse, përmbajtja e nenit 37 të ligjit nr.133/2015 do të interpretohej si
  një leje që Kuvendi i jep Këshillit të Ministrave për t’a rregulluar ligjin në fjalë me VKM sa here
  Këshilli i Ministrave e konsideron të nevojshme.
  25 Gjithashtu, duke i‘u referuar nenit 17.1 të Kushtetutës, sipas të cilit kufizimet e të drejtave dhe
  lirive të parashikuara në Kushtetutë mund të vendosen vetëm me ligj për një interes publik ose për
  mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, nënvizojmë se detyrimi i imponuar nga Kushtetuta për të
  rregulluar kufizimet e të drejtave me ligj në kuptimin formal në rastin konkret mbetet i dyshimitë. E
  njëjta situatë aplikohet edhe në rastin e nenit 41.1 të Kushtetutës sipas të cilit ligji mund të parashikojë
  shpronësime ose kufizime në ushtrimin e së drejtës së pronës vetëm për interesa publikë. Pra, përsëri,
  tagrin për të ndërhyrë në të drejtën e pronës e ka vëtëm Kuvendi, dhe jo Këshilli i Ministrave.
  26 Edhe vetë parimi ligjshmërisë i parë në dritën e standardeve të parashikuara në Konventën
  Europiane të Drejtave të Njeriut dhe të përpunuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së kërkon qëtë
  ofrohen garanci të përshtatshme kundër abuzimeve duke caktuar me qartësi kufijtë e shtrirjes së
  diskrecionit të autoriteteve dhe rrethanat në të cilat do ushtrohet ky diskrecion57
  .
  Kufizimet e imponuara me VKM-në 223/2016 e ndryshuar cënojnë parimin e sigurisë juridike
  27 VKM-ja objekt shqyrtimi duket se bie ndesh edhe me parimin e sigurisë juridike. Kujtojmë këtu
  se në vendimin n.1/2017 Gjykata Kushtetuese, duke analizuar konceptimin e parimit të sigurisë
  juridike ka theksuar se ky “parim kërkon domosdoshmërisht një formulim të qartë të normave ligjore,
  pasi një rregullim i pasaktë i normës ligjore, që i lë shteg zbatuesit për t’i dhënë asaj kuptime të
  ndryshme dhe me pasoja, nuk shkon në përputhje me qëllimin, stabilitetin, besueshmërinë dhe
  efektivitetin që synon vetë norma juridike.”58
  .
  56 Ligji nr 133/2015, Neni 26.2
  57ValenzuelaContreras k. Spanjës, Vendim i datës 30 Korrik 1998 §§ 59 – 60.
  58Gjykata Kushtetuese Vendim n.1/2017 paragrafi 24
  13
  28 Gjithashtu GJEDNJ ka theksuar në Vendimin Pilot për cështjen Manushaqe Puto Etj k. Shqipërisë
  se“duhen evituar ndryshimet e vazhdueshme legjislative59
  .
  29 Lidhur me kërkesën për evitimin e ndryshimeve të shpeshta ligjore, Departamneti i Zbatimit të
  vendimeve ka vënë në dukje se: “shumë elementë të procesit u janë lënë në kompetencë akteve
  nënligjore. Të tillë elementë janë: hartimi i formularëve standarte për aplikim dhe përcaktimi i
  dokumentave të nevojshëm; rregullat e organizimit dhe strukturimit të Agjensisë; rregullat dhe
  procedurat për kompensimit fizik si dhe caktimin e kushteve përzgjedhëse për kërkesat e
  pashqyrtuara. Transferimi i kaq shumë kompetencave nga Parlamenti tek qeveria duhet bërë në
  mënyrë të tillë që të mos cënohet parimi i sigurisë juridike, që qëndron në themelet e vlerësimeve të
  GJEDNJ-s
  60”.
  30 Vërehet qartë se Këshilli i Ministrave ka transferuar një numër të konsiderueshëm të
  parashikimeve të ligjit n.133/2015 në VKM-nën. 222/2016, i ndryshuar (shih më sipër paragrafin 6
  tek rrethanat), të cilat pas inkorporimit të tyre në VKM janë bërë objekt i modifikimeve, jo vetëm të
  Kuvendit, por tashmë edhe të Këshillit të Ministrave. Faktet e sjella më sipër (prg 16-18 ) provojnë
  se teksti i disa parashikimeve të ligjit është shtuar, apo pakësuar, ose është ndryshuar dukshëm
  konteksti i zbatimit të tyre.
  Kufizimet e imponuara prej VKM-së nr 222/2016 janë jo proporcionale dhe tëpabalancuara
  31 VKM-ja nr 222/2016, e ndryshuar i jep Agjencisë një diskrecion edhe më të gjerë se sa Ligji nr
  133/2015 për tëmbledhur, administruar dhe përpunuar aktet (shih prg 16-19) më sipër. Gjithashtu kjo
  VKM kushtëzon trajtimin e kërkeswave të palës kërkuese, shumica e të cilave presin me dekada në
  Agjenci me kritere të reja, të cilat në thelb lidhen me transferimin e pronës së tyre të origjinës tek
  personat e tretë privatë, sic janë ndërtuesit, investitorët, shoqëritë koncesionare, investitorët e turizmit.
  32 Cilatdo qofshin arsyet e zgjerimit të diskrecionit të ATP-së, apo kushtëzimit të trajtimit të
  kërkesave të palës kërkuese nga ana e Këshillit të Ministrave, kushtet e reja të impionuara me VKM
  59Prg. 110 i Vendimit – Gjykata çmon se Shteti i paditur duhet të marrë masa të përgjithshme prioritare, me qëllim sigurimin
  në mënyrë efektive të të drejtës për kompensim ndërsa vendos balancë të drejtë midis interesave të ndryshme në fjalë
  (shihni, për shembull Burdov (nr. 2), të cituar më lart, § 125). Në bazë të monitorimit nga Komiteti i Ministrave, Shteti i
  paditur mbetet i lirë të zgjedhë mjetet me të cilat do të përmbushë detyrimin e tij ligjor sipas Nenit 46 të Konventës, me
  kusht që këto mjete të jenë të pajtueshme me përfundimet e caktuara në vendimin e Gjykatës (shihni Scozzari dhe Giunta
  kundër Italisë [GC], nr. 39221/98 dhe 41963/98, § 249, GJEDNJ 2000-VIII). Gjykata vëren fillimisht se legjislacioni
  aktual mbi pronësinë është ndryshuar shpesh, të paktën shtatë herë gjatë periudhës 2004-2010. Ndërsa ndryshimet
  legjislative mund të reflektojnë një situatë të përmirësuar, kompleksiteti i dispozitave legjislative, ndryshimet e shpeshta
  të tyre, si dhe praktika e papajtueshme gjyqësore që rezulton nga to, do të kontribuojë në mënyrë të pashmangshme në një
  mungesë të përgjithshme të sigurisë juridike. Shteti i paditur duhet të shmangë ndryshimet e shpeshta të legjislacionit dhe
  të shqyrtojë me kujdes të gjitha implikimet ligjore dhe financiare përpara se të paraqesë ndryshime të mëtejshme.
  60 § 30 i Dokumentit Informues.
  14
  nr 222/2016 e ndryshuar vendosin mbi palën kërkuese një barrë jo proporcionale, pasi pala kërkuese
  duhet të akomodojë, jo vetëm palën shtetërore dhe palët e treta private, të cilat fitojnë precedencë mbi
  pronën e tyre të origjinës bazuar në 14 ligjet e rradhitura në Aneksin 2 të Ligjit nr 133/2015, por pas
  miratimit të VKM-së në fjalë ato duhet të akomodojnë edhe ndërtuesit, investitorët, shoqëritë
  koncesionare, të cilat fitojnë epërsi në pronën e tyre të origjinës.
  KONKLUZIONET
  33 Në tërësi të sa u parashtrua më sipër kërkojmë që Gjykata Kushtetuese:
 • të deklarojë të pranueshme pretendimet e palës kërkuese;
 • të deklarojë se VKM nr.222/2016, e ndryshuar bie ndesh me Nenin 41 të Kushtetutuës dhe
  Nenin 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së;
 • të deklarojë se VKM nr.222/2016, e ndryshuar bie ndesh me Nenin 42 të Kushtetutuës dhe
  Nenin 6.1 të KEDNJ-së;
 • të deklarojë se VKM nr.222/2016, e ndryshuar bie ndesh me Nenin 43 të Kushtetutuës dhe
  Nenin 13 të KEDNJ-së;
 • të shfuqizojë VKM-në nr 222/2016 të ndryshuar
  DOKUMENTA BASHKËLIDHUR
 1. Prokurë Përfaqësimi
 2. Akti i themelimit të Shoqatës
 3. Vendim Nr.2941 datë 26.10.2010 i Gjykatës së Rrethit Tiranë
 4. Fletore Zyrtare nr. 50 dt 4 Prill 2016
 5. Fletore Zyrtare n. 226 dt 22.12.2017
  Për Palën Kërkuese
  Av. Suela Mëneri

Zhgënjimi i Strasburgut

FLORJAN KALAJA

Dy çështje me rëndësi të madhe për shtetin shqiptar kishte dhe ka në shqyrtim Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut (në  vijim Gjykata e Strasburgut).

E para ishte çështja e kompensimit të drejtë të ish-pronarëve të shpronësuar me pa të drejtë nga regjimi komunist në raport me Ligjin nr. 133/2015 (ligji për trajtimin e pronës), që përmbyllte procesin e kompensimit të tyre. E dyta është qasja e saj kundrejt praktikës administrative dhe gjyqësore, që respektivisht Komisioni i Pavarur i Kualifikimit apo Kolegji i Apelimit kanë mbajtur në procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, në të cilin janë shkarkuar funksionarë të sistemit të drejtësisë përgjatë kësaj periudhe.

Çështja e parë u zgjidh. Me datë 07.05.2020, ditën e enjte, Gjykata e Strasburgut publikoi vendimin në çështjen “Beshiri dhe 11 të tjerë kundër Shqipërisë”, ku ish-pronarët ankoheshin se u janë cenuar të drejtat e pronës dhe e drejta për proces të rregullt ligjor nga mosekzekutimi me disa dekada i vendimeve të formës së prerë mbi kompensimin financiar të pronës së shpronësuar pa të drejtë nga regjimi komunist. Gjykatës së Strasburgut iu deshën 63 faqe vendim që të konkludonte se kërkesat e ish-pronarëve ishin proceduralisht të papranueshme dhe se ajo nuk kishte juridiksion për t’i shqyrtuar. Me anën e këtij vendimi u riatdhesuan 12 çështje gjyqësore shqiptare, të cilat më së hershmi kishin që nga viti 2006 që i kishin ikur juridiksionit moszgjidhës gjyqësor mëmë.

Shtatë nga këto kërkesa, më e hershmja e vitit 2006, një e vitit 2008, një e vitit 2010, një e vitit 2011, dy të vitit 2014 dhe një e vitit 2015 u deklaruan të papranueshme, se nuk kishin paraqitur asnjë kërkesë pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronës (në vijim ATP) apo më tej në gjykatat kompetente shqiptare, sipas parashikimeve të ligjit të ri. Katër nga këto kërkesa, dy të vitit 2012 dhe dy të vitit 2014, u deklaruan të papranueshme sepse, edhe pse kishin paraqitur kërkesë në Gjykatën e Strasburgut, kishin paraqitur kërkesë edhe në ATP dhe më tej në gjykatë dhe procedurat për gjykimin e tyre po vijonin në Shqipëri sipas ligjit të ri. Një kërkesë e ushtruar në vitin 2014 u deklarua e papranueshme, sepse sipas Ligjit nr. 133/2015, ishpronarët ishin kompensuar nga autoritetet shqiptare (shih paragrafët 218–220 të vendimit).

Nga leximi i vendimit nuk mund ta fsheh zhgënjimin e parë të madh që kam marrë nga një jurisprudencë e Gjykatës së Strasburgut, në dhjetë vite të jetës profesionale si gjyqtar. Nuk e kuptova se si mund të zbatohet rregulli i bashkimit të kërkesave (neni 42 pika 1 e Rregullores) për çështje në problematikën e së drejtës dhe të faktit që ngrenë janë krejt të ndryshme. Domethënë, bashkohen shtatë çështje, kërkuesit e të cilave nuk kanë paraqitur asnjë kërkesë pranë autoriteteve administrative apo gjyqësore shqiptare, me pesë çështje, kërkuesit e të cilave janë ndërgjyqës paditës dhe po gjykohen nga gjykatat shqiptare apo edhe kreditorë kundrejt shtetit, pasi u është akorduar kompensimi sipas Ligjit nr. 133/ 2015. Më tej, në përfundim të një pritjeje kalvari për drejtësi ndërkombëtare, shtatë palë kërkuesve u thuhet se kërkesat tuaja janë të papranueshme sepse nuk keni ezauruar mjetet juridike të brendshme dhe se vetëm pasi ta keni bërë këtë, hajdeni dhe ankohuni përsëri në Strasburg për shtetin shqiptar. Ndërkohë që, kur këto çështje të riatdhesohen në mëmëdhe, ATP nuk do t’i pranojë për shqyrtim, pasi u ka skaduar afati i pranimit për shqyrtim të kërkesave dhe gjykatat do të vendosin mospranimin e padisë pa e shqyrtuar çështjen dot në themel, pasi atyre u ka skaduar afati i paraqitjes së padisë. Domethënë, me këtë vendimmarrje, Gjykata e Strasburgut për këta shtatë palë kërkues ka krijuar efektin “as-në-qiell-asnë-tokë”, apo thënë ndryshe, efektin purgator.

Në këtë çështje, 12 palë kërkues u ankuan ndër të tjera se Shqipëria nuk ka arritur t’i ekzekutojë vendimet e formës së prerë të kompensimit ndër dekada, ku viti më i hershëm është 1993 dhe duke pretenduar se më së shumti 27 vjet pritje për të ekzekutuar një titull ekzekutiv janë shumë dhe për rrjedhojë është shkelur neni 6 i KEDNJ, në elementin e përfundimit të procesit të ekzekutimit në një afat të arsyeshëm. Nuk e kuptova se pse në vendim jepen të pasqyruara nenet 399/1 – 399/12 të Kodit të Procedurës Civile, që rregullojnë gjykimin e posaçëm të respektimit të afateve të arsyeshme dhe akoma më shumë të paqartë e kam arsyen se çfarë lidhjeje ka ky mjet ankimi i brendshëm me shkeljet e pretenduara nga 12 palë kërkues në Gjykatën e Strasburgut. Nëse mesazhi i këtyre pjesëve respektive të vendimit është që të konkludohet se në rendin e brendshëm juridik ka një mjet të aksesueshëm ankimi për afatet e paarsyeshme të gjykimit apo ekzekutimit, duhet të pranohet se ky konkluzion është i gabuar në rastin e këtyre 12 kërkesave.

Ky gjykim i posaçëm ka hyrë në fuqi me datë 05.11.2017 dhe fuqia prapavepruese e ligjit amendues nuk është e tillë që të kompensojë financiarisht gjithkënd, që në gjykatat apo shërbimin përmbarimor shqiptar nuk ka mundur të gëzojë të drejtat themelore ndër dekada proces gjyqësor apo proces ekzekutimi. Kjo do të thotë se, ky mjet juridik për 12 palë kërkuesit është i aksesueshëm, jo për proceset gjyqësore që ata u ankuan në Gjykatën e Strasburgut, por për ato që ata kanë sot, apo do kenë në të ardhmen në Shqipëri. Ndaj e gjeta këtë pjesë të vendimit jorelevante me gjykimin dhe si e tillë më dha perceptimin e një çike balsami për të braktisurit e drejtësisë (shih paragrafin 212 të vendimit). Me këtë qëndrim të mbajtur duhet të presim në të ardhmen jurisprudenciale të Gjykatës së Strasburgut se kushdo kërkues shqiptar në këtë gjykatë, që ka pretenduar për gjykimet e përfunduara në të gjitha shkallët gjyqësore në Shqipëri para datës 05.11.2017 cenim të së drejtës për proces të rregullt ligjor në elementin e afatit të arsyeshëm, e ka të kotë. Kjo, pasi secili prej tyre duhet të ezauronte më parë kërkesën për shkelje të afatit të arsyeshëm të krijuar me ligjin procedural civil në vitin 2017. Pikërisht gjykata, që gur themeli të jurisprudencës ka parimin e mosshndërrimit të të drejtave materiale dhe procedurale në teorike dhe iluzore, në rastin e përballjes së shtetasve shqiptarë me shtetin e tyre refuzon të japë drejtësi, duke nxjerrë si shkak parimin e subsidiaritetit dhe duke i riatdhesuar në mëmëdhe. Por juridikisht ky riatdhesim, edhe për pretendimet e shkeljes së afatit të arsyeshëm për proceset para datës 05.11.2017, ka krijuar efektin purgator dhe përbën një riatdhesim juridik në mjete procedurale tërësisht të paaksesueshme, teorike dhe iluzore. Nuk e kuptova se çfarë ka ndryshuar në jurisprudencën e GJEDNJ-së nga çështja “Sharrxhi e të tjerë kundër Shqipërisë” e janarit të vitit 2018 (shembja me eksploziv e pallatit tokë-det në Vlorë), deri te çështja “Beshiri e të tjerë kundër Shqipërisë” e majit të vitit 2020. Ndërkohë që në janarin e vitit 2018, Gjykata e Strasburgut, kur Gjykata e Lartë kishte në organikën e saj efektive 8 gjyqtarë, nga fakti se vendimi i Gjykatës së Apelit ishte pezulluar dhe se nuk ishte planifikuar gjykimi i çështjes në Gjykatën e Lartë për dy vjet, u konkludua se në këto kushte nuk mundet që rekursi dhe shkalla e tretë e gjykimit në Shqipëri të ishte mjet efektiv ankimi dhe se për rrjedhojë, u legalizua ndërkombëtarisht falimentimi i Gjykatës së Lartë, duke u hapur ftesa për aksesin e menjëhershëm në juridiksionin ndërkombëtar të Gjykatës së Strasburgut për ndërgjyqësit pa zgjidhje shqiptarë. Krejt papritur, në majin e vitit 2020, atëherë kur Gjykata e Lartë kishte fillimisht muaj të tërë me tre gjyqtarë, më tej kishte një vit me një gjyqtar dhe as dy muaj që sapo janë emëruar tre gjyqtarë rishtazi dhe kur prej vitesh një çështje në Gjykatën e Apelit është fakt botërisht i njohur se merr vite të përfundojë së gjykuari, gjykatat shqiptare në sytë e Gjykatës së Strasburgut bëhen mjete efektive ankimi, aq sa asaj i duket e parakohshme që të gjykojë lidhur me efektivitetin e tyre, ndërkohë që gjykimet në këto forume gjyqësore të pamundura janë akoma në vijim (shih paragrafin 219)

Ndërkohë mbeti e pashpjegueshme për mua nga leximi i vendimit, se pse në 63 faqe arsyetim, ku janë dhënë informacione të detajuara – për aktet nënligjore normative, masat ndërministeriale të marra, të dhëna nga statistikat qeveritare – për fakte që kanë dhe nuk kanë relevancë me çështjen, nuk pasqyrohet qartë dhe saktë fakti që, sipas Ligjit nr. 133/2015, vendimi i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm në të gjitha rastet e çështjeve të kompensimit të pronave nuk është vendimi i Gjykatës së Apelit, sipas nenit 451 shkronja “ç” i Kodit të Procedurës Civile, por është vendimi i Gjykatës së Lartë. Shtoj këtu faktin se, së fundmi, ky qëndrim interpretativ i ligjit është mbajtur edhe nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. Vlerësoj se ky fakt kishte rëndësi themelore për Gjykatën e Strasburgut për konkluzionin që ajo nuk ishte në gjendje ta arrinte në mënyrë, sikurse ajo pranon në vendim, të parakohshme.

Nuk e kuptova se çfarë ka ndryshuar në jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut nga çështja e shtatë kërkesave të identifikuara më lart, të cilat nuk kanë ushtruar asnjë kërkesë apo padi në Shqipëri sipas Ligjit nr. 133/2015, me çështjen “Siliqi and Others v. Albania” të vitit 2015; me çështjen “Metalla and Others v. Albania” të vitit 2015; me çështjen “Luli v. Albania” të vitit 2015; me çështjen “Sharra and Others v. Albania” të vitit 2015; “Rista and Others v. Albania” të vitit 2016; me çështjen “Halimi and Others v. Albania” të vitit 2016; me çështjen “Karagjozi and Others v. Albania” të vitit 2016, vendime të Gjykatës së Strasburgut, të cilat kanë dalë pas vendimit pilot “Manushaqe Puto and others v. Albania” dhe pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 133/2015. Të gjitha këto vendime jurisprudencë e Gjykatës së Strasburgut janë identike në rrethanat e faktit dhe çështjet e së drejtës që shtrohen për zgjidhje, sikurse paraqiten rrethanat e faktit dhe çështjet e së drejtës në shtatë kërkesat që identifikohen në paragrafin 218 të vendimit. Megjithatë, fati juridik i tyre është diametralisht i ndryshëm. Për të gjitha vendimet e vitit 2015 dhe 2016, Gjykata e Strasburgut nuk mori parasysh ligjin e ri për të përcaktuar juridiksionin dhe jurisprudencën e saj, megjithëse ai kishte hyrë në fuqi dhe ATP-ja ishte bërë plotësisht operacionale gjatë kësaj kohe, ndërsa në vitin 2020 bën të kundërtën. Nuk kuptova se nga ndryshon për këto shtatë kërkesa të identifikuara në paragrafin 218 të vendimit, kazusi juridik që u shtrua për zgjidhje para Gjykatës së Strasburgut në katër vendimet e 22 majit të vitit 2018, konkretisht në çështjen “Topi v Albania”, “Hysi vs. Albania”, “Malo v. Albania”, “Muça v. Albania”. Në këto të fundit u shtrua për zgjidhje respektimi i nenit 6 të KEDNJsë për të dënuarit në mungesë në procesin penal me prezumim dijenie. Qeveria shqiptare kërkoi nga Gjykata e Strasburgut që të deklaroheshin të papranueshme këto kërkesa dhe për rrjedhojë, të çedoheshin nga juridiksioni ndërkombëtar i saj këto çështje, pasi në nenin 450 të Kodit të Procedurës Penale në vitin 2017 ishte parashikuar se të dënuarit në mungesë mund të kërkonin rishikimin e vendimit gjyqësor penal të formës së prerë, edhe pse kërkesat ishin paraqitur vite më parë datës 31.08.2017, moment kur ndryshimet ligjore të vitit 2017 hynë në fuqi. GJEDNJ vlerësoi në këto katër çështje të së njëjtës datë, se ndryshimet ligjore nuk mund të zgjidhnin çështjen e kërkuesve me fuqi prapavepruese dhe se për rrjedhojë, nuk çedoi nga juridiksioni ndërkombëtar, duke gjetur Shqipërinë me shkelje të nenit 6 të KEDNJ-së për këto raste. Krejt papritur, Gjykata e Strasburgut dy vite më vonë vendos që shtatë kërkesa – identikisht të njëjta në thelbin e problematikës procedurale – t’i riatdhesojë në drejtësinë mëmë, në të cilën afatet ligjore kanë skaduar prej muajsh. Sërish riatdhesim në një drejtësi dhe mjete materiale dhe procedurale të paaksesueshme, teorike dhe iluzore.

Nuk e kuptova se çfarë ka ndryshuar në mënyrën se si Gjykata e Strasburgut harton vendimet e saj, ku universalisht pas pjesës së fakteve të çështjes dhe së drejtës pozitive, ajo vendos në vendim pretendimet më së pari të kërkuesit, i cili është subjekti nismëtar i gjykimit dhe më tej të qeverisë, ai që pretendohet të gjykohet si shkelës i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Në këtë vendim të majit 2020, Gjykata e Strasburgut edhe formalisht kishte vendosur më së pari argumentet mbrojtëse të qeverisë dhe më tej janë parashtruar argumentet e individëve kërkues. Për herë të parë vura re se ndoshta edhe në këtë element formal dhe pa rëndësi mbi thelbin e çështjes, ndoshta pakujdesi e draftuesit/ve në mënyrën se si vendimi është hartuar, mund të ketë vend për të perceptuar diçka arsyeshëm. Për herë të parë vura re se në një jurisprudencë të Gjykatës së Strasburgut merreshin të mirëqena argumentet e pretenduara nga qeveria dhe se më pas ato përdoreshin për të deklaruar të papranueshme pretendimet e 12 palë kërkuesve.

Nuk e kuptova se pse Gjykata e Strasburgut, në një vendim tërësisht procedural të papranueshmërisë së kërkesës për gjykim, apo thënë ndryshe në një vendim nxjerrjeje të çështjes nga juridiksioni, merr përsipër të zgjidhë edhe themelin e çështjes së pajtueshmërisë me nenin 6 dhe me nenin 1 të protokollit nr. 1 të KEDNJ-së të Ligjit nr. 133/2015. Akoma më shumë nuk e kuptova se çfarë lidhjeje ka kushti i panegociueshëm i Gjykatës së Strasburgut, i vendosur në masën prej 10 % të vlerës reale të pronës, si standard i pranueshëm kompensimi për ish-pronarët, me përmbajtjen e një vendimi me karakter procedural të papranueshmërisë së kërkesës dhe nxjerrjes së çështjes nga juridiksioni ndërkombëtar.

Gjithashtu nuk e kuptova se pse Gjykata e Strasburgut në këtë vendim çedoi nga parimi i vetëpërmbajtjes së kalimit jashtë kufijve të zgjidhjes së çështjes në raport me llojin e disponimit që ajo ka bërë në dispozitiv, duke marrë përsipër të gjykojë në mënyrë abstrakte cilësinë e rregullimit të brendshëm, sikur të ishte investuar në këtë gjykim sipas protokollit nr. 16 të KEDNJ-së. Ky vendim papranueshmërie, edhe pse nuk vetëshpallet formalisht, materialisht është vendimi i dytë pilot për problematikën e ish-pronarëve, pas vendimit në çështjen “Manushaqe Puto e të tjerë kundër Shqipërisë”. Jo vetëm i dyti, por ndoshta edhe i fundit për nga risitë jurisprudenciale në këtë problematikë shqiptare në Gjykatën e Strasburgut. Me këtë vendim, kjo kauzë tridekadëshe e ish-pronarëve vdiq.

Vlerësoj se me këtë vendim procedural/material, Gjykata e Strasburgut hoqi gjeneralisht dhe pro futuro nga shqetësimi dhe nga backlog-u të gjitha çështjet simotra shqiptare. Nuk e kuptoj nëse ka vend – pasi gjithçka është thënë dhe konkluduar në 221 paragrafë të vendimit – për konsideratat e dhëna në paragrafin 222 të tij, ku me fjalë të tjera, ish-pronarëve të përjashtuar nga juridiksioni tutelues i saj u thuhet se: mos u mërzisni dhe kini parasysh se nëse autoritetet shqiptare nuk ua kompensojnë pronën sërish pas dhe sipas këtij vendimi, ne jemi këtu për t’ju mbrojtur të drejtat që KEDNJ parashikon që nga viti 1957.

Kam bindjen qytetare dhe profesionale se kjo çështje është një zhvillim jo i mirë jurisprudencial ndërkombëtar dhe posaçërisht europian. Nëpërmjet saj u vendos precedenti europian gjyqësor, ndryshe nga çfarë kanë bërë shekujt në traditat juridike të shteteve anëtare të Këshillit të Europës, se juridiksioni dhe kompetenca përcaktohen në momentin kur investohet gjykata dhe se ndryshimet e mëvonshme të ligjit dhe të faktit nuk kanë relevancë për to. Me këtë standard sui generis për Shqipërinë në Gjykatën e Strasburgut, çdo shtet anëtar në Këshillin e Europës kupton se mjafton të ndryshosh një ligj, pasi e ke dhunuar të drejtën apo lirinë themelore sistematikisht, për të pamundësuar edhe të vetmen shpresë drejtësie, atë ndërkombëtare, që të të japë hakun. Në këtë kuptim, vlerësoj se nga data 07.05.2020, Gjykata e Strasburgut i mbron më pak qytetarët që jetojnë dhe dhunohen në hapësirën territoriale të Këshillit të Europës.

Nga data 07.05.2020, problemi i parë i madh shqiptar në Gjykatën e Strasburgut u zgjidh. Tashmë kjo gjykatë ka në axhendën e saj të prioriteteve edhe një problem tjetër po kaq apo akoma më të madh, jo të shkaktuar nga regjimi komunist, por nga shteti demokratik, modern dhe anëtar i Këshillit të Europës. Nuk di të them nëse zgjidhja e çështjes së parë do të ndikojë në zgjidhjen e çështjes së dytë. Në pamje të parë, ato nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën. Por megjithatë, arrij të kuptoj dhe të ndiej që filozofia e dhënies së drejtësisë, që synon më së pari vetëm të jetë efektive dhe të shkarkohet nga backlog-u, nuk është shenjë e mirë.

*Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë

 

Gjykata Europiane njohu skemën e re për pronat. Ish-pronarët: “Vendim zhgënjyes”

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut shpalli sot njëzëri si të papranueshme “Çështjen Beshiri kundër Shqipërsisë” dhe 11 çështje të tjera të ngjashme pronash, duke pranuar skemën e re të kompensimit të ish-pronarëve në Shqipëri si një mjet ligjor efektiv.

Këto ishin kërkesat e para, të cilat po shqyrtoheshin nga Gjykata pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Trajtimin e Pronës, pra nevojitej një shqyrtim imtësishëm i masave të marra nga Qeveria.

Me vendimin e sotëm, Gjykata pranoi skemën e re të kompensimit të ish-pronarëve në Shqipëri si një mjet ligjor efektiv. Pronarët pretenduan se Ligji i ri për Trajtimin e Pronës shkelte të drejtat e tyre dhe ulte ndjeshëm vlerën e pronave të tyre.

Por Gëzim Boçari, anëtar i kryesisë së shoqatës Pronësi me Drejtësi , tha në një reagim të parë se vendimi i sotëm ishte zhgënjyes, sepse Strasburgu i ka marrë të mirëqena qëndrimet e qeverisë, e cila nuk dëgjoi për asnjë çast pronarët dhe nuk pranoi asnjë propozim të tyre.

“Ne i kemi sqaruar si shoqatë në takimet me Komisionin e Venecias, se ky ligj është hartuar pa marrë asnjë mendim nga ana jonë. Të gjitha sugjerimet tona, që i kemi dhënë të shkruara nuk janë marrë fare në konsideratë. Edhe ligji 133 i vitit 2015 dhe ky më 5 mars 2020 i vënë kapakun të gjithë horllëqeve që janë bërë me pronat, të gjitha transferimeve të paligjshme, vjedhjet dhe regjistrimet në ZRPP, akte nul etj. Qëllimi i këtyre ligjeve është që të shkarkojnë qeverinë nga detyrimi për të zbatuar Kushtetutën, të regjistrohen në ZRPP të gjitha aktet nul e të falsifikuara dhe pronari të shkojë në gjykatë për t’i zgjidhur ato. Që kjo të bëhej me vendim të Strasburgut nuk ma merrte mendja. Jam i zhgënjyer për këtë dhe më duket një vendim amoral. Asnjë nga shtetet e tjera ish-komuniste, që kanë patur probleme me pronat, nuk kanë patur një vendim kaq të keq” – tha zoti Boçari.

Gjykata nuk e pranoi argumentin e pronarëve se Ligji për Trajtimin e Pronës sillte një shkelje të parimit të sigurisë juridike përsa i përket të drejtës së kompensimit. Autoritetet shtetërore, tha Gjykata, gëzojnë një hapësirë të gjerë në përcaktimin e mënyrave të zgjidhjes së problemit për shkelje të të drejtës së pronës. Ajo vendosi se efektiviteti i mjetit ligjor nuk cënohej nga mënyrat e zgjidhjes së problemit, të cilat ishin parashikuar në Ligjin për Trajtimin e Pronës. Por zoti Boçari vëren se vendimet e Strasburgut ndryshojnë ndër vite.

“Vendimi i sotëm i Strasburgut ka standarte të dyfishta, ndaj është zhgënjyes. Vetë Gjykata e Strasburgut ka vendosur në vitin 2016, që kompensimet do të bëhen me çmimet e vitit 2008. Një pronar sot e merr kompensimin 100 herë më pak. Pjesa më e rëndësishme është që Strasburgu bën sikur nuk kupton, sikur nuk shikon nëse kompensimi është në përputhje me Kushtetutën dhe çfarë prone kompensohet. Pra, kur vendimi i Gjykatës së Strasburgut nuk pyet për Kushtetutën, ç’kuptim kanë më të drejtat e njeriut. Qeveria bën një ligj kundër pronarëve dhe Strasburgu e pranon. Kështu mohohet Atdheu. Zgjidhje ka, por jo të përfitojnë në mënyrë kaq të pacipë politikanët dhe hajdutët, duke mos u kthyer pronarëve të ligjshëm sot pronat që ua rrëmbeu regjimi komunist disa dekada më parë” – tha zoti Boçari.

Të gjithë kërkuesit e 12 proceseve gjyqësore zotërojnë vendime përfundimtare administrative, të cilat njohin të drejtën e kompensimit, në vend të kthimit të pronave, që ishin konfiskuar ose shtetëzuar nga regjimi komunist. Megjithatë, ato vendime përfundimtare nuk janë ekzekutuar asnjëherë në mënyrë të plotë.

“Ky vendim më duket shumë i papjekur, shumë skandaloz dhe jomoral në kuptimin juridik. Ky është një vendim amoral, sepse ai justifikohet si vendim gjoja për interes publik dhe justifikohet me ligjin 133 të vitit 2015 dhe me planin që ka bërë qeveria sot” – tha zoti Boçari.

Ish-pronarët kërkues pretenduan se ata nuk mund të detyroheshin të përdornin një mjet ligjor, i cili kishte hyrë në fuqi shumë vite pasi ata kishin regjistruar kërkesat pranë Gjykatës. Pronarët pretenduan se zbatimi prapaveprues i Ligjit për Trajtimin e Pronës përbënte një shkelje të parimit të sigurisë juridike.

Sipas zotit Boçari, vendimi i sotëm i Gjykatës së Strasburgut ka mangësi, sepse nuk përcakton çfarë pjese e pronës apo cila pronë do të kompensohet dhe që ky kompensim të behet kur moskthimi fizik i pronës justifikohet për nevoja publike në përputhje me detyrimet kushtetuese që përcaktojnë nenet 41, 42 dhe 181 të Kushtetutës.

“Duke justifikuar ligje që shkelin Kushtetutën shteti zhytet në anarki institucionale dhe lidhur me pronën thellohet arbitrariteti dhe korrupsioni. Ndaj më duket e pabesushme që Gjykata e Strasburgut të marrë këtë vendim që, duke qenë i detyrueshëm, imponon shkeljen e standardit të Kushtetutës”” – tha zoti Boçari.

Sipas pronarëve, kompensimi që pritej të përfitonin do të ishte shumë më i vogël në krahasim me atë që parashikohej të merrnin sipas legjislacionit të mëparshëm.

Me ligjin e ri kompensimi do të bazohej në zërin kadastral që kishte prona në kohën e shpronësimit dhe jo në zërin aktual kadastral të pronës.

“Pasojat do të jenë shumë negative, dhe cështja e pronave nuk do të rregullohet. Zotërinjtë e Komisionit të Venecias, në vend që ta furnizojnë gjykatën me mendime të drejta, e kanë furnizuar me mendimet si i ekspozon qeveria. Qeveria thotë se do ta zgjidh cështjen e pronave me ligjin 133, por ai ligj mohon kthimin fizik të pronave dhe nuk përcakton cfarë prone do të kompensohet dhe si do të bëhet kompensimi. Ky është difekti më i madh; në legjislacionin shqiptar nuk përcaktohet se çfarë prone do të kompnensohet. Pronat në bregdet janë më shumë të lakmuara nga politikanët. Ata i marrin pa të drejtë këto prona, ndërsa pronari i mbetet të lëpijë gishtin dhe të presë që të kompensohet për 10 vjet të tjera pasi kanë kaluar 25 vjet deri tani” – tha zoti Boçari.

Qeveria i tha Gjykatës se Ligji për Trajtimin e Pronës krijoi një mjeti të brendshëm ligjor dhe vuri në dispozicion burime të konsiderueshme për Fondin e Kompensimit për ish-pronarët. ndërsa Agjencia e Trajtimit të Pronave kreu vlerësimin financiar të më shumë se 25 mijë vendimeve.

“Tani politikani i majtë ose i djathtë, hajduti i majtë apo i djathtë, mund të marrin lirisht pronat, që nuk u jepen pronarëve të vet. Atëherë ku është Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut? Kompensimi duhet të jetë në përputhje me nin 42 të Kushtetutës, ndërsa kthimi i pronës duhet të jetë në përputhje me nenin 41 të Kushtetutës. Të gjitha që bën qeveria për pronat duhet të jenë në përputhje me nenin 181 të Kushtetutës. Këto tema Gjykata e Strasburgut nuk i analizon fare, por i merr gjërat ashtu si i thotë qeveria. Mendimet e pronarëve që iu dërguan me shkrim Komisionit të Venecias nuk janë marrë fare në konsideratë. Qeveria thotë se do ta zgjidhë për 10 vjet. Asgjë nuk do të zgjidhë. Do të dështojnë edhe ligjet e reja si të vjetrat dhe do të dalë përsëri si tha Ramiz Alia në vitin 1990: “pronarëve do t’u japim nga një copë letër, i riciklojmë nëpër gjyqe, por prona na takon ne”. Jetojmë në një shtet, ku prona fitohet me dhunë, sepse ta jep politika dhe forca, por jo e drejta jote” – tha zoti Boçari.

Parlamenti shqiptar miratoi në vitin 2015 Ligjin për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave, me qëllim që të përfundonte shqyrtimin e kërkesave për njohjen e pronave të konfiskuara dhe të rregullonte dhe jepte kompensim për to.

“Shteti ka filluar t’i shkelë detyrimet kushtetuese për pronën e trashëguar që me nenet nr. 5 dhe nr. 8 të ligjit 7501 të vitit 1991. Këto nene e trajtojnë pronën e grabitur nga diktatura si pronë në interes të pushtetit, sikur të ishte në fuqi Kushtetuta e vitit 1976, por e modifikuar në interes të klaneve dhe fushatave elektorale. Me miratimin e Kushtetutës së 1998, shkelja e neneve 41 dhe 181 vazhdoi dhe u bë flagrante me ligjin 133 të vitit 2015. Politikanët ishin të interesuar ta zgjerojnë dhe ta shtrijnë sa më shumë anarkinë, në mënyrë që Strasburgu të detyrohej ta pranonte vendimarrjen me dy standarde. Me këtë vendim Gjykata e Strasburgut ka justifikuar shkeljen Kushtetutës, në kapitullin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Ky vendim do ta ndërlikojë situatën sociale në shumë drejtime. Ne nuk dimë se në cilat struktura duhet të drejtohen pronarët autoktonë ose pronarët e mirëfilltë, ose subjektet e shpronësuar, ose siç i quajnë politikanët ish-pronarë, që ata të ankohen për shkeljen e Kushtetutës. Me këtë vendim neni 1 i protokollit 1 të Konventës, është interpretuar sipas interesave të klaneve prandaj shprehem se ky vendim është një truk dhe një akt që imponon standarde jomorale” – tha zoti Boçari.

Tema e kthimit të pronave, që u shtetëzuan nga diktatura komuniste, është bërë një nga më të vështirat dhe më të ngatërruarat gjatë tranzicionit prej shumicave të ndryshme politike në pushtet. Konfliktet për pronat kanë shkaktuar shumë viktima dhe pronat zënë vend kryesor në çështjet e gjykatave.

PRONARI I RI, PRODUKT I NJERIUT TE RI

New Jersey, 20 Prill, 2020- Njeriu i ri i prodhuar ne komunizem, pati ne programin e tij humbjen dhe shkaterrimin e moralit njerezor. Djali spiunonte babane dhe anasjelltas. Qellimi ne disa shtresa u arrit e po ky njeiru i ri, ne post komunizem formoi pronarin e ri.

Pronari i ri u formua kur qeveritaret udhezuan levizjen e pa komanduar te popullsise, dhe me slloganin “tok e xanum” nepermjet gjykatave vedosen te pa drejten mbi te drejten. Kjo u be shkak qe pasojat te numeronin mbi 10 mije viktima. Per kete humbje kaq te madhe asnjehere presidentet e shqiperise nuk mblodhen keshillin e sigurise kombetre, por as akademia e shkencave nuk mori mundimin te nxjerri nje material te studiuar mire per kete padrejtesi qe ne popull do te shkaktonte nje humbje jo te vogel…Pse?.

Perpjekjet e qeverive kane qene djallezore dhe qe ta normalizonin kete te keqe shkruan urdher-force-ligjin Leninist nr.7501, i cili tek shqipetaret do te shkeputte fijet qe lidhin trashegemine. Enderr kjo e sllaveve qe u realizua nga klasa politike post-komuniste, qe pa dyshim eshte zgjatimi i paraardhesve te tyre. Ligji mbi pronat shikohet si vazhdim i luftes se klasave e cila filloi qe prej vitit 1946 dhe do te vazhdonte edhe sot me format qe vetem me drejtesine nuk kane te bejne. Nje deshmi e qarte: diktatori I fundit Ramiz Alia, ne burgun e Tiranes, vuante denimin e dhene pse kishte pire kafe dhe aranxhata me tepri!. Ne nje bisede me drejtorin e burgut Z.Tanush Mulleti, Alia i tha: “Juve dhe gjithkush tjeter duhet ta dini se demokracine e sollem ne, dhe ndertuam ligje demokratike.” Drejtori e pyeti le ta marrim sit e vertete kete, po ligji 7501 eshte demokratik apo politik?. Ramizi rrufeshem ju pergjigj, politik jo demokratik. Neve vazhdoi Ramizi per 47 vjet pronaret e ligjshem i kishim luftuar dhe po tju jepnim pronen ata merrnin pushtetin dhe me kete te dytin mund te hakmerreshin, keshtu qe neve perdorem te njejten gershere si e majta por dhe ajo qe e emeruan “te djathte”. Pergjigjja ishte shume e sinqerte.

Konfuzioni qe partite politike post-komuniste kane sjelle per pronat ka ardhur si rezultat I traktateve politike ne pluralizmin partiak demokratik. Kjo eshte shume e rrezikshme per drejtesine ne shqiperi, sepse do te jete shkaku qe pasojat do te jene te renda dhe afatgjata.

Muharrem Xhydollari

(Hudenishti)

SHOQATA E TË SHPRONESUARVE “PRONESI ME DREJTESI” APEL SHBA DHE BE

 • Çfare kerkojme nga politika e SHBA dhe BE per çrrenjsjen e komunizmit dhe te korrupsionit ne Shqiperi-/

SHOQATA KOMBETARE E TË SHPRONESUARVE “PRONËSI ME DREJTËSI”

Kryesia

Lagja Lef Sallata

Rruga Veledin Kollozi pall. 1151

Vlora – Albania

E- mail: pronesi_me_drejtesi@yahoo.com

Mobile: + 355.68 3439984

APEL
INSTITUCIONEVE DEMOKRATIKE NDËRKOMBËTARE , MEDIAVE DHE KRYETARIT TË KUVENDIT Z. GRAMOZ RUÇI PËR ZBATIMIN E KUSHTETUTËS DHE ZGJIDHJEN E ANARKISË SË TITUJVE TË PRONËSISË. 

Presidentit te Keshillit te Europes dhe shteteve antare

Komitetit te Ministrave 

Tiranë, me 1 Tetor 2019

Zoteri te nderuar

Në emër të pronarëve të shpronësuar me dhunë nga diktatura komuniste, Shoqata Kombëtare e të Shpronësuarve ”Pronësi me Drejtësi” ju drejton këtë Kërkesë të përsëritur institucioneve demokratike ndërkombëtare, mediave dhe Kryetarit te Kuvendit z. Gramoz Ruçi.

Ju e dini se prej 29 vjet në Shqipëri, nëpërmjet ligjeve antikushtetuese për pronat po zbatohet vjedhja e tyre, sepse ato ligje ju mohojnë qytetarëve të drejtën për të gëzuar pronën e trashëguar që ju grabiti sistemi komunist. Në shkelje flagrante të neneve 41 dhe 181 të Kushtetutës, pronat tona po shfrytëzohen që politikanët të pasurohen, të fitojnë votat dhe pushtet, ndërkohë që sot më shumë se më pare njerëzit kërkonë çdo mundësi që të emigrojnë.

Fjalimi i fundit i Presidentit të SHBA z. Donald Trump, se patriotizmi do të dominojë mbi globalizmin, na dha shpresë se edhe politikanët tanë do të bëjnë kthesën historike në drejtim të shtetit ligjor dhe do të pranojnë se demokracia fillon me kthimin e pronës së grabitur tek i zoti, që drejtuesve të politikës dhe të shtetit shqiptar, ju ka munguar gati plotësisht.

Veprimtaria e kryetarëve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, në këto 29 vjet nuk ka realizuar transformimin e shtetit të diktaturës në shtet demokratik por është veprimtari e klaneve ekonomike, që kanë shfrytëzuar Kuvendin, duke miratuar ligje që pasuritë e qytetarëve dhe ato të Shtetit ti shtrydhin dhe ti shpërndajnë, ashtu siç ju intereson për interesat e tyre, pa pyetur fare se çfarë imponojnë detyrimet kushtetuese.

Qeveria Gjermane vendosi 9 pika si kushte për hapjen e negociatave për pranimin e Shqipërisë në BE. Ne ju lutemi dhe kërkojmë që të ndikoni që negociatat të hapen, sa më parë që të jetë e mundur, së bashku me Maqedoninë, duke kushtëzuar paraprakisht për Shqipërinë kërkesën për hartimin e ligjit për detyrimin e Shtetit për kthimin e pronës së grabitur tek i zoti.

Nëse ky kushtëzim do të bëhet edhe për fondet që jep Banka Botërore dhe institucionet financuese ndërkombëtare, ky është veprim me efikasitet të sigurtë, që do të garantojë korrigjimin e gabimeve të postkomunizmit, zgjidhjen e qëndrueshme të titujve te pronësisë, do të ndalojë vjedhjen në emër të ligjit të pronave tona, që po bëhet prej 29 vjet, do të mbylli mundësinë e mashtrimit duke implikuar Komisionin e Venecias. Koha e plotësimit të 9 pikave dhe shtytja e afateve kohore për hapjen e negociatave bie vetëm në kurriz të popullit shqiptar dhe favorizon oligarkët dhe korrupsionin pushtetar. Pas hapjes së negociatave është më e thjeshtë , që institucionet e BE të monitorojnë 9 pikat që kërkoi qeveria Gjermane dhe shumë pika të tjera që gjithashtu duhen plotësuar.

Edhe pse politikanët shqiptarë të të dy krahëve, realisht nuk janë të interesuar për futjen në BE, ata nuk duan reformë në Drejtësi, nuk ju intereson eliminimi i korrupsionit, por ju intereson vetëm posti dhe paratë dhe këtë e tregojnë qartë veprimet e tyre në këto 29 vjet. Kriza politike aktuale nuk ka në themel parime apo platforma zhvillimi të shoqërisë shqiptare por interesa vetiake dhe klanore. Kushtëzimi nga ana juaj për zgjidhjen e problemit të pronës, do bëjë që dhe kriza politike të qetësohet me lehtësi.

Kërkojmë që gazetarët, analistët, opinionistët dhe të gjitha mediat e shkruara dhe elektronike të mos heshtin, por të sensibilizojnë për manipulimet me titujt e pronësisë dhe diktatin politik që pas 1991 e ka bërë Shqipërinë si koloni të klanit të oligarkëve dhe po i përdor pasuritë e Shqipërisë si pronë private që shërben për të plotësuar interesat dhe pangopësinë e oligarkëve. Situata e pronës ka pësuar përkeqësime në krahasim me sistemin kriminal të Diktarurës së Proletariatit.

Ne kërkojmë që Struktura e Posaçme Anti Korrupsion (SPAK) ta fillojë pa vonesë veprimtarinë e tij dhe në fokus kryesor të ketë dokumentat e regjistrimit të zyrave të kadastrës, duke analizuar titujt e pronësisë të dhëna pas 1991 në raport me nenin 181 të Kushtetutës dhe të dërgojë në gjykatën administrative titujt NUL.

Nga Agjensia e pronave janë marrë 57 mijë vendime, duke u bazuar në ligje dhe VKM dhe prej tyre me përjashtim të rasteve të rralla kur komisioni i ka kthyer pronarit pronën që ai ka pasur, pjesa më e madhe e këtyre vendimeve përcakton një kompensim. Kthimi dhe kompensimi nuk bazohet në dokumentat e konfiskimit por bazohet në kufizimet kadastrale të ligjit, që ka ndryshuar shumë here. Ky truk  mohon kthimin fizik dhe në shumicën e rasteve, kompensimi që deri sot është përdorur si justifikim, nuk përputhet me nenin 181 të Kushtetutës dhe kjo nuk është zgjidhja e duhur dhe kushtetuese. Në Agjensinë e pronave në 2016 kanë qenë 27 mijë kërkesa të patrajtuara, veç rasteve që për shkak të pengesave administrative pronarët nuk kanë hapur dosje.

Qeveria ka raportuar në Strasburg se e ka zgjidhur problemin dhe se ka rënë në mirëkuptim me pronarët, por kjo nuk është e vërtetë.

The government has reported in Strasbourg that it has resolved the problem and is in agreement with the owners, but this is not true.

Ne kërkojnë që secili të gëzojë pronën e tij të trashëguar konform detyrimeve kushtetuese dhe kundërshtojmë me force atë pjesë të legjislacionit që bie ndesh me nenin 181 të Kushtetutës. Në këtë kundërshtim është dhe ligji për kompensimin Nr. 133/2015 dhe projektligjin e Kuvendit të bërë në 2018.

Qeveria, në vitin 2016 e mashtroi Komisionin e Venecias dhe KE, duke marrë prej saj një miratim në parim për ligjin 133/2015.  Denoncimi publik i ish presidentit të Republikës Bujar Nishani për manipulimin e Komisionit të Venecias, ra në vesh të shurdhër. Miratimi i këtij ligji nga Komisioni i Venecas nxiti fushatën e legalizimeve të ndërtime pa leje që realisht maskon pastrimin e parave. Për më keq i dha eksperiencë oligarkëve që në 2018, ta implikojnë përsëri Komisionin e Venecias për ta konsoliduar veten e tyre pronarë absolutë të pasurive të Shqipërisë.

Problemet e pronës nuk mund të zgjidhen me ligjin 133/2015 dhe me projektiligjin e 2018 sepse ato kanë përplasje dhe shkelin plotësisht nenin 41 dhe 181 të Kushtetutës dhe vendimet e ECtHR. Projektligji i vitit 2018, ashtu si dhe ligji 133/2015, janë te pakonsultuara me ne si palë e dëmtuar. Djallëzia e këtyre ligjeve fillon duke shmangur origjinën e pronës dhe detyrimet kushtetuese. Këto dy ligje synojnë të realizojë legalizim për të gjitha përvetësimet e paligjëshme të pronave, që janë bërë prej 1991 e deri sot.

Gjykata e Strasburgut në rastin e moskthimit fizik të pronës kërkon një shpërblim të drejtë dhe ne vendimet për Shqipërinë ka fiksuar se çmimin për m2 do të jetë sipas vlerës së hartës të vitit 2008. Ne nuk e kundërshtojmë këtë, ne nuk jemi kundër kompensimit por kërkojmë që ai të mos jetë më i vogël se vlera që është përcktuar në vendimet e marra prej ECtHR. Eshtë llogjike se Gjykata e Strasburgut nuk mund të manipulohet dhe ta pranojë formulën e kompensimit sipas intereasve korruptive të politikanëve tanë. Në ligjin 133/2015 dhe në draftin e vitit 2018, organi legjislativ, kërkon që çmimi i kompencimit të mos respektojë çmimin që ka vendosur ECtHR , nuk parashikohet shpallja NUL e transferimeve të paligjëshme të pronave nga 1991 e deri sot, nuk kërkohet kthimi fizik i pronës së grabitur konform Kushtetutës dhe nuk përcaktohet qartë që kompensimi të bëhet vetëm për prona të tjerërsuara për nevoja publike.

Ne duam që secili të marri pronën e tij sipas Kushtetutës, por qeveritarët tanë, të pas 1991, asnjëherë nuk kanë pyetur se çfarë detyron Kushtetuta. Mund të bëhen edhe legalizime, por për raste të veçanta me analizë rasti dhe me vendim gjykate, por është absurditet juridik ligji për legalizimet, sepse kjo legalizon pastrimin e parave te pista.

Ne jemi të shqetësuar dhe formulojmë këtë Alarm S.0.S. për të gjitha institucionet Europiane, Departamentin e Shtetit Amerikan dhe Institucionet Financuese Ndërkombëtare. Qeveria Rama mori përsipër para Strasburgut, përfundimin e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave me ligjin 133/2015 dështoi. Ky dështim është argumetuar dhe paralajmëruar nga shoqatat e pronarëve, shumë vite me parë. Manipulimi i bërë me ligjin 133/2015, po përsëritet. Konkretisht në 2018 e vijim  Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë z. Gramoz Ruçi i është drejtuar përsëri Komisionin e Venecias, duke i kërkuar mendim për nenet 7 dhe 9 të draftit që Kuvendi ka hartuar në 2018.

Nuk duhet lejuar që Kuvendi të miratojë aktet NUL, duke keqpërdorur Komisionin e Venecias. Aktet Nul, janë mbështetur në detaje djallëzore të maskuara në nene të veçanta antikushtetuese të të gjitha ligjeve dhe VKM për kthimin dhe kompensimin e pronave të miratuara pas vitit 1991.

Mos korrektesia e Kryetarit të Kuvendit, maskohet në atë që Komisionit të Venecies nuk i kërkohet vlerësim juridik nëse qëndron ky ligj në raport me nenin 181 të Kushtetutës, nenin 1 të Konventës dhe me vendimet e ECtHR por vetëm për 2 nene. Komisionit të Venecias i kërkohet sqarim duke i shtruar pyetjet:-  “A bie ndesh neni 7 dhe neni 9 i projektligjit 2018 me të drejtën e gëzimit të drejtë të pronës siç parashikohet në nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe nëse po, a justifikohet Kuvendi si organ ligjvënës, për të siguruar stabilitet social për pronat dhe a do të konsiderohet kjo “ndërhyrje proporcionale dhe e justifikueshme”. Nëse analizohen vetëm këto 2 nene, përgjigja teorikisht është se parlamenti po vepron drejtë, por ne fakt eshte komplet e kunderta ku Parlamenti i zgjedhur si organi ligjvënës dhe që duhet të zbatojë Kushtetutën, miraton ligje që janë në shkelje flagrante të Kushtetutës. Nëse Kryetari i Kuvendit do të karakterizohej nga edukimi dhe kultura e interesave kombëtare dhe demokratike, ai duhet të kërkonte vlerësim për të  gjithë projekt ligjin dhe të gjithë legjislacionin që trajton procesin e kompensimit dhe vlerësim për faktin se kompensimi nuk mund të bëhet pa korrigjuar kthimin fizik në përputhje me detyrimet kushtetuese.

Ne kërkojmë të evidentojmë faktin se, duke mos i njohur djallëzitë e mentalitetit komunist, ndërkombëtarët akoma nuk e kanë të qartë faktin se oligarkët e politikës shqiptare në 1991, zyrtarisht e shpallën sistemin demokratik, por në vend të demokracisë kanë instaluar një Kuvend dhe sistem që miraton ligje me të cilat përvetëson pronat tona.

Nga kryetari i Kuvendit z. Gramoz Ruç nuk i kërkohet Komisionit të Venecies opinion për të gjithë ligjin në raport me detyrimet Kushtetuese të vitit 1991 dhe me nenin 181 të Kushtetutës por vetëm për dy nga nenet e tij, kur i gjithë projektligji nuk  qëndron me kushtetutën në fuqi dhe djallëzia maskohet me termat “ndërhyrje proporcionale dhe e justifikueshme” Edhe sikur ekspertët e Venecies të sugjerojnë për korrigjimin e ndonje fjale në këto dy  nene, përgjigja e Venecies do shfrytëzohet dhe keqpërdoret për të miratuar në seancë plenare të mazhorances këtë ligj që konsolidon të gjitha paudhësitë e periudhës 1991- 2019 të bëra nga pushtetarët e majtë dhe të djathtë. Kjo situatë e implikon Komisionin e Venecies në shkeljen e të drejtës tonë natyrore që na e garanton e historia e drejta dhe përcaktimet e qarta të Kushtetutës. Ju lutemi mos justifikoni kete mashtrimi të Kryetarit të Kuvendit.

Ne kërkojmë ndihmën tuaj, që të ndaloni Shtetin që kërkon të konsolidojnë vjedhjen në emër të ligjit. Kërkojmë të kushtëzoni që Shtetit të korrigjojë aktet Nul me të cilat pushtetarët, pas 1991 kanë përfituar prona, pasi kompensimi që kërkojnë politikanët tanë është një tjetër shkelje e Kushtetutës. Me ligjin 133/2015 dhe draftin e 2018 Kuvendi kërkon që të kompensohen prona që janë përfituar me akte juridikisht të pavlefshme ose “Nul Ab Initio”

Shteti Shqiptar në 2018 nëpërmjet Avokatit të Shtetit ka raportuar zyrtarisht në Strasburg se pronarët përbëjnë vetëm 0.6% kur sipas dokumentave zyrtare familjet pronare në Shqipëri janë deri 87%. Kjo është bërë për të justifikuar pakësimin e çmimit të kompensimit që propozon Kuvendi me ligjin 133/2015. Ne nuk dijmë nëse ky mashtrim përbën apo jo një vepër penale. Por ne dijmë se në takimin tone me znj, Leni Fischer me 4 drejtore dhe 4 zv.drejtore, në  prill 1998 nga znj. Leni Fischer na u tha se “Kthimi i pronës tek pronari i ligjëshëm sipas detyrimeve kushtetuese do të jetë kusht që Shqipëria të pranohet në BE”. Po ashtu në fjalimin zyrtar në Tiranë me 22 Qershor 2018 anbasadore e BE deklaroi se “prona është kusht i panegociushëm për tu pranuar në BE”. Ndërhyrja juaj për ta ndryshuar këtë situatë do të bëjë që Shteti të mos funksionojë për të grabitur pronat tona të trashëguara, të mos vazhdojë të heshti për mos ekzekutimin e vendimeve të gjykatave dhe pronarët shqiptarë, të mos jenë vazhdimisht paditës të shtetit para ECtHR.

Si qytetar i këtij shteti dhe kryetar i Shoqatës Kombëtare të të Shpronësuarve ”Pronësi me Drejtësi”, unë jam arrestuar dy herë nga Qeveritë e mëparshme dhe kjo është bërë për të më trembur mua, për të trembur pronarët dhe të përndjekurit politikë që të mos kërkojnë nga Shteti kthim të pronës tyre të trashëguar, pronë që pas 1991 e kanë përvetësuar oligarkët e politikës postkomuniste dhe klanet e tyre me akte juridikisht “NUL dhe të paqena”.

Për problemin e pronës, ne si pronarë kemi dhënë zgjidhje me një draft tonin të hartuar me specialistë. Këtë draft ne e kemi dorëzuar që në 2013 por politikanët që duan të bëhen kapitalistë me pronat tona dhe me pronat e shtetit nuk e kanë marrë në konsideratë. Ky draft e zgjidh problemin shpejt dhe pa kosto, zgjidh problemin e kthimit fizik dhe kompensimit të pronës në përputhje me Kushtetutën dhe vendimet e ECtHR, mbyll burimin e korrupsionit pushtetar, korrigjon papërgjegjshmërinë dhe korrupsionin vertikal që kanë kultivuar kryetarët e PD dhe PS në këto 29 vjet. Një ndihmë konkrete do të ishte që për këtë draft të kërkohet vlerësimi i Komisionit të Venecies. Perndryshe ne do te vazhdojme te vidhemi me keto menyra te skllaverimit modern.”Pronarët duhet të shpronësohen” ka thënë Karl Marks në librin e tij “Kapitali”

Ne besojmë në mirëkuptimin tuaj dhe jemi të gatshëm për çdo sqarim.

Për Kryesinë e Shoqatës Kombëtare të të Shpronësuarve

“Pronësi me drejtësi”,

me konsideratën më të lartë,

Kryetari

Rrapo Hajredin Danushi

Apel politikës për çështjen e pronave

Për shqiptarët patriotë, për Presidentin e Republikës, Kryeministrin dhe kryetarin e opozitës, për zgjidhjen e pasojave 29 vjeçare të mafies së pronave.

Unë Nuro Kulluri, jam pronar autokton në fshatin Dukat, të rrethit të Vlorës dhe kërkoj të sensibilizoj drejtuesit e politikës shqiptare, se janë ata që po mbajnë peng zhvillimet demokratike në Shqipëri. Kërkoj përsëri, mbështetjen e të gjithë ambasadorëve veçanërisht ambasadorit të BE z. Luigi Soreca, të opinionit publik dhe të gjithëshqiptarëve, që nuk e pëlqejnë jetën e tyre me para të pista, që nuk ju ka vdekur ndershmëria dhe patriotizmi dhe kanë guximin të kërkojnë korrigjimin e krimeve të postkomunistit. Eshte fjala për kthimin tek i zoti të pronës së trashëguar. Ky veprim rregullon problemin më shqetësues, që kemi ne si popull i dhunuar nga grupet e mafies kriminale që kanë kapur nga gryka politikën shqiptare pas vitit 1991 dhe “në emër të ligjit” po përvetëson pronat tona të trashëguara. Prona tek i zoti embyll burimin e korrupsionit pushtetar.

Unë nuk jam ekspert i fushës por me këtë shkrim, denoncoj vjedhjen e pronës së fisit dhe të familjes time. Kjo shkelje ligjore është e ngjashme me vjedhjet e tjera të bregdetit turistik nga Shkodra në Sarandë por dhe të pronave në zona të tjera me vlera ekonomike. Denoncoj politikanët e periudhës së pluralizmit, që duke zbatuar porositë e Ramiz Alisë në 1989,  duke abuzuar me termin demokraci, kanë realizuar një krim me pasoja kombëtare.

Pronat  e trashëguara  te fiseve të Dukatit  janë te  ligjëruara dhe janë respektuar nga të gjitha sistemet që kanë administruar Shqiperine përshi dhe pushtuesit osmanë dhe deri në 1947. Kam kërkuar e kërkoj pronat tona të fisit tim Kulluri dhe Peçuli. Fisi im e fakton në vazhdimësi historinë e pronës që fillon me emrin e Kori Peçuli para 550 vjetësh. Edhe sot vendi ku ndodhet antena në Karaburun, quhet “Maja e Korit” ose “Maja e Flamurit”.

Në organizimin e asaj kohe këto kanë qenë prona të përbashkëta dhe janë të regjistruara nënsistemin turk,ne vitin 1473 nga Kori që ishte i pari i fisit regjistrim i bërë edhe për 39 fise të tjera. Këto dokumente të mesjetës, tregojnë autoktoninë dhe vazhdimësinë pronës tonë dhe janë pasqyruar në gazetën Telegraf date 19 Dhjetor 2018.

Ju si drejtues të politikës, keni më shumë informacion se vjedhja e pronës është një situatë e përgjithshme por unë njoh mirë pronën e familjes time dhe të fshatit tim të Dukatit dhe veç familjes time ju sjell edhe një shembull tjetër. Fisi Bodoj dhe Velaj, e kanë dokumentuar me dokumente të rregullta të para 1944 pronën, në vendin  Shën Vasil, por 320 hektarë të pronës  tyre është grabitur  me dokumente false. Pronarët e ligjshëm duhet të zhvillojnë gjyqe pas gjyqesh duke shpenzuar para, kohë dhe mundim që të marrin pronën e tyre të trashëguar. Ku është dhe kush është Shteti?

Përfaqësuesit e BE e kanë të qartë se nëse dora tyre rri akoma e fshehur, gjendja në Shqipëri do bëhet edhe më e rëndë, sepse detyrimi i shtetit për të dalluar pronat e shtetit me pronat e pronarëve që duhet të kishte nisur që në 1991, akoma nuk po bëhet. Kjo hapësirë kohe lejon anarkinë dhe  transferimin e paligjshëm të pronave, shtimin e ndërtimeve pa leje, legalizimit te tyre dhe kjo është pastrim parash, që e përmendi Kryetare e LSI, por nuk sqaroi se ky është shkaku që shton rastet e  konfliktit ndërmjet shtetasve.

Sot është mundësia të bashkojmë çdo mendim pozitiv  për të kërkuar pronat tona të trashëguara me të gjitha rrugët e mundshme. Nuk kam dijeni se çfarë kërkonin shqiptarët në protestën e organizuar para Shtëpisë së Bardhë, nuk di nëse politika e Xhorxh Soros, për të cilin bëhen shumë komente,  e mbron të drejtën e pronës respekton apo e mohon të drejtën e qytetarëve për pronën e trashëguar, por jam shumë i sigurt se nëse shqiptarët e Amerikës, në mënyrë individuale apo me grupe,  do të sqarojnë drejtorinë përkatëse të Departamentit Amerikan të Shtetit, për anarkinë postkomuniste me pronat, kam besim të plotë se problemi zgjidhet. SHBA,duke kërkuar zbatimin e parimeve bazë të kapitalizmit dhe të shtetit të së drejtës, do distancohet nga përvetësimi i pronave tona në emër të ligjit dhe do kërkojë, në plan të parë pronën sipas Kushtetutës dhe origjinës dhe ky do të jetë faktori përcaktues që do ta kthejë politikën shqiptare nga anarkia institucionale në drejtimin e duhur të demokracisë.

Ju bëj këtë Apel publik, që si drejtues të Shtetit, ti jepni fund platformës së Ramiz Alisë me kartën e lodhjes dhe të kalimit të kohës. Kësaj situate ju mund ti jepni zgjidhje me marrëveshje me një paragraf, thelbi i të cilit të jetë:”Detyrim prioritar i Qeverisë është të zbatojë nenin 181 të Kushtetutës. Qeveria ka detyrë ti kthejë trungut të çdo pronari të drejtën e posedimit të mohuar  për pasurinë e grabitur. Kompensimi aplikohet për pronat që pas 1044 janë tjetërsuar për nevoja publike me çmimin e përcaktuar nga GJEDNJ  me vendimet e vitit 2016.

Të gjitha aktet që bien ndesh  me këto kërkesa konsiderohen absolutisht të pavlefshme dhe të paqena” Nëse kjo marrëveshje të nënshkruhet nga Presidenti, Kryeministri, Kryetari i Opozitës, dhe Ambasadori i BE, ju keni kryer detyrën para popullit. Pas kësaj kriza politike do shuhet, konkurrenca midis forcave politike do zhvillohen për platformat ekonomiko sociale të secilës Parti.

Me  respekt

NURO  KULLURI

Pronar autokton nga fshati Dukati i Vlorës

Nga Kreshnik Spahiu/ 20 fakte juridike, pse turizmi 30 vjet u “dhie nga Koka” dhe jo nga Kokëdhima!

Video horror e Kokëdhimës duke sulmuar turistët spanjoll nuk është rastësi dhe as çmenduri është frut i “pemës” turistike që kemi mbjell 30 vjet.

Ndryshe nga shumë komentues kam bindjen dhe informacionin e nevojshëm që turizmi apo bregdeti shqiptar nuk u shkatërruan nga “Kokdhima” por nga kokat që qeverisën 30 vjet Shqipërinë dhe duke u afruar çdo kënd në debat ju ftoj të gjykoni mbi këto fakte:

1- Ligji i Pronave 7501 jo që nuk i dha zgjidhje të drejtës pronës por shtyu shoqërinë drejt pushtimit, kaosit apo dhunimit të pronave private dhe publike

2- Ligji legalizimeve zyrtarizoi dhe legalizoi pushtuesit e pronave, trojeve dhe pyjeve në bregdet.

3- Ligji urbanistikës ku nuk lejoheshin ndërtime 200 metra afër vijës bregdetare nuk u zbatua kurrë.

4- Ligji i dhēnies fshatrave turistikë për 25 vite me konçesion: masakroi pronat publike dhe bregdetin duke transformuar idenë e hoteleve dhe resorte në banesa që shiteshin pa çertifikatë pronsie

5- Ligji për investimet e huaja jo që nuk afroi por largoi çdo investitor të huaj nga Shqipëria sepse nuk favorizonte aspak futjem e investimeve në bregdet.

A ju kujtohen fshatarët e Kakomesë që dolën në protesta me kazma dhe lopata kundër kompanisë më të fuqishme në Europë?

Shikoni si janë karandisur sot.

Kompania u largua dhe ka përfunduar Porto Montenegron në Malin e Zi, ndërsa katundarët e Kakomesë as lopata s’kanë më sepse gjiri është shndëruar në gërmadhë.

Po rrahjen barbare të biznesmenit Libian që po ndërtonte tek Gjiri Lalzit a ju kujtohet që e larguan me avion spitalor me 22 fraktura thyerjesh kockash?

As nami dhe  as nishani nuk i ka mbetur por vilat e Sali Berishës dhe fshatrat e tij vazhdojnë hedhin shtat. Pishat sharrohen çdo ditë duke betonizuar bregun

A e dini se kompania spanjolle e hotelerisë “Ibero Star” ka mbushur gjithë bregdetin Adriatik, Jon, Dalmat dhe Mesëdhe me hotele në Kroaci, Greqi, Mali i Zi por vetëm në Shqipëri nuk shkel?

A e dini se një turist gjerman të udhëtoj nga Berlini në Shkup i kushton 23 euro bileta, ndësa të fluturojë në Tiranë kushton 500 euro?

A e dini që dhe Ohri apo Budva nga 40.000 banorë të dyja kanë Aeroporte dhe Shqipëria i vetmi vend në Europë me 1 Aeroport?

A e dini që Shqipëria ka detin më të vdekur në botë sepse me ligjin e Moratoriumit mjereve detare nuk lejohen anijet apo mjere lundruese private?

A e dini që Shqipëria është i vetmi shtet në botë që ska një traget në pronsi të tij?

A e dini që 80% e fshatrave turistikë janë lavatriçe parash e mafies politike dhe janë vënë në emrat e shoferave dhe kushërinjve të ministrave?

A e dini që Shqipëria është me statistika i vetmi shtet në botë që në vijēn bregdetare nuk egziston një resort i huaj turistik?

A e dini se Shqipëria është i vetmi vend Europian që yjet në Hotel i vendos pronari aipas qefit dhe jo sipas standarteve?

A e dini që prej 30 vitesh çdo qeveri fillon punimet në rrugë dhe infrastrukturë vetëm kur fillon sezoni turistik dhe jo jo gjatë dimrit?

Nëse i jepni përgjigje këtyre fakteve do bindeni se Shqipërinë e dhjeu koka dhe JO Kokëdhima.