Ligji i ri: Legalizimet, pronat dhe hipotekat, një drejtori Publikuar më 31.07.2018

Nga Neritan Gjergo

Drejtori i ALUIZNI-t, Artan Lame shpjegon ecurinë e procesit dhe procedurat për familjet që janë në pritje. Në shtator do të kalojnë në qeveri dhe parlament ndryshime ligjore për regjistrimin e pronave me probleme

Pas miratimit të më shumë se 4000 lejeve të legalizimit në 10 qarqe të vendit, procesi për legalizimin dhe hipotekimin e ndërtimeve pa leje, vijon me një ritëm mesatar prej 3000 regjistrimesh në muaj. Drejtori i ALUIZNI-t, Artan Lame komenton pengesat dhe procedurat që ndiqen nga qytetari dhe institucionet dhe bën thirrje për bashkëpunim. Ai sqaron edhe problematikën e pronave në vend, e cila me ndryshimet ligjore që do të kalojnë në parlament pas shtatorit, do t’i hapin rrugë zgjidhjes përfundimtare të regjistrimit të tyre.

Z. Lame, më shumë se 4000 emra në 10 qarqe në vend janë publikuar përmes ALUIZNI-t, në një kohë kur procesi duket se kishte ngecur, të paktën nga buletinet që dalin nga zyra që ju drejtoni. Si po shkon procesi dhe si është ritmi i tij tashmë?

Është një proces, i cili vijon dhe normativa mesatare e ALUIZNI-t referon rreth 3000 legalizime në muaj. Por, duhet theksuar se legalizimi nuk është  zgjidhja përfundimtare, por është vetëm kapitulli i parë. Këta qytetarë presin për kapitujt e tjerë, që janë regjistrimi i banesave, urbanizimi i zonave ku kanë ndërtuar, e kështu me radhë.

Të gjithë ata qytetarë, të cilët kanë parë emrin këtë të hënë i nënshtrohen një procesi të dytë?

Unë dua të bëj thirrje që të gjithë ata qytetarë, të cilët kanë probleme, e që kanë ndjekur procesin, kudo që janë dhe shohin se nuk marrin njoftim, duhet t’i ndjekin procedurat, sepse vetëm përmes bashkëpunimit do të mbyllim këtë proces. Unë u bëj thirrje edhe fqinjëve, në rast se lexojnë emrat e fqinjëve t’i lajmërojnë. Legalizimi është një proces një nuk e bën vetëm ALUIZNI.

Si e orientoni këtë bashkëpunim? Ku duhet të paraqiten qytetarët?

Para dy vitesh ne kemi bërë një lehtësim, ku nuk e detyrojmë qytetarin të paraqitet, por ai mund të marrë një kopje të fletës së verdhë që ne lëshojmë. Me vendimin e dy viteve më parë, janë ALUIZNI dhe Hipoteka, ato që ndjekin procesin. ALUIZNI e çon atë fletë në ZRPP për të bërë regjistrimin dhe pas kësaj, qytetari orientohet për të shkojë në ZRPP për të marrë certifikatën e pronësisë dhe të paguajë tarifën përkatëse. Dërgesën e lejes së legalizimit në Hipotekë e bën ALUIZNI. Por, Hipoteka jo gjithmonë lajmëron që certifikata e pronësisë është gati, pasi në raste të caktuara dalin dhe probleme, si mbivendosje, shpronësime për ish-pronarët etj.

Por në fushën e pronësisë, trashëgimia që kemi në prona dhe në ZRPP është jashtëzakonisht e keqe. Në fushën e hartografisë dhe regjistrimit të pronave, jemi në pragun e një katastrofe. Shqipëria, kurrë nuk ka mbyllur procesin e regjistrimit të pronave në regjistrat kadastralë që nga viti 1912. Para vitit 1944, është bërë një përpjekje, por nuk është mbyllur. Pas vitit 1945, dihet historia, ndërsa pas vitit 1990 është zbuluar kjo katrahurë e madhe. Situata është jashtëzakonisht e rëndë dhe do ta vuajmë edhe për disa vjet, edhe duke pasur vullnetin për ta rregulluar.

Qeveria ka dalë me programin për të bashkuar në një strehë, institucionet që trajtojnë çështjen e pronave. Çfarë ka ndryshuar në këtë prizëm?

Ai ka qenë një premtim i para 4 viteve për të unifikuar këto institucione, sepse gjithsecili ka pasur dosjen e vet për të njëjtën pronë, por pa pasur një rakordim se do të veprohet me të. Në qoftë se çdo institucione vepron me një hartë të vetën, problemi mbetet në vendnumëro. Një hartë e unifikuar dhe bashkimi në një strehë e institucioneve është logjika më e drejtë për zgjidhjen e çështjes së pronave. Me hapjen e sesionit të ri parlamentar, do të kalojë në qeveri dhe në parlament legjislacioni për të gjithë proceset tranzitore, që duhet të mbyllen një herë e mirë.

Hipoteka për parcelën

Sponsored by Revcontent

LAJMET MË TË LEXUAR NË TIRANA

Top 30 Celebrities with the Highest IQ in the World
Trump’s IQ is Finally Revealed – Try Not to Gasp!
Donald and Melania Are Worried About Barron Trump’s Very Alarming IQ

ALUIZNI në aplikimin për regjistrim të lejes së legalizimit kërkon edhe regjistrimin e hipotekës ligjore mbi pasurinë e legalizuar, që në momentin e aplikimit online nëpërmjet sistemit IPS, sipas pikës 2 të këtij udhëzimi. Në momentin e regjistrimit të pronësisë mbi parcelën ndërtimore, ZRPP-ja është e detyruar të plotësojë shënimet për hipotekën ligjore mbi këtë parcelë (pasuri). Me kërkesë zyrtare me shkrim të drejtorisë së ALUIZNI- t, regjistruesi vendos kufizimin mbi pasurinë e legalizuar, të subjektit debitor, sipas përcaktimeve të bëra në pikat 22, 23 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1095, datë 28.12.2015.

Heqja e këtij kufizimi nga regjistruesi bëhet pas njoftimit zyrtar me shkrim nga ALUIZNI, mbi shlyerjen nga subjekti të detyrimit financiar. Fshirja e hipotekës ligjore i njoftohet zyrtarisht me shkrim ZVRPP-së nga ALUIZNI, jo më vonë se 5 ditë pune nga dorëzimi i vërtetimit të pagesës së detyrimit financiar nga subjekti përfitues. Njoftimi shoqërohet nga kopje e vërtetimit të pagesës dhe kopje e formularit “Tip” të aplikimit. Brenda 5 ditëve punë nga data e njoftimit zyrtar me shkrim të drejtorisë së ALUIZNI-t, regjistruesi bën fshirjen e hipotekës ligjore.

Certifikata e pronësisë brenda 10 ditëve

Tapia për ndërtimet pa leje dhe për tokën mbi të cilën është kryer ndërtimi jepen brenda 10 ditëve.  Udhëzimi i përbashkët mes ALUIZNIT dhe ZRPP-së detajon procedurat e regjistrimit të pasurisë së legalizuar. Sipas udhëzimit, drejtoritë e varësisë së ALUIZNI-t, paraqesin kërkesën (aplikimin) për regjistrim të lejes së legalizimit dhe për lëshim të certifikatës së pronësisë, në emër të përfituesit të lejes. Aplikimi për regjistrim bëhet nga drejtoritë e ALUIZNI-t nëpërmjet formularit “Tip”, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi, pa pagesë “aplikim zero”, në mënyrë elektronike, nëpërmjet sistemit dixhital. Në zbatim të kësaj pike, autorizohet aksesi i drejtorive të ALUIZNI-t në këtë sistem, në përputhje me rregullat e sigurisë sipas legjislacionit në fuqi.

Aplikimi për regjistrim përmban emrin, mbiemrin, orientimin faktik të vendndodhjes, numrin e telefonit celular dhe ka të përcaktuar si datë aplikimi, atë të plotësimit të tij në sistemin dixhital. Njëkohësisht, me aplikimin elektronik, Drejtoria e ALUIZNI-t përcjell dokumentacionin e përcaktuar në pikën 10 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1095, datë 28.12.2015, “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”. Dokumentacionit sipas kësaj pike, i bashkëlidhet edhe një kopje e printuar e formularit “Tip” të aplikimit.

Aplikimi

Aplikimi kryhet vetëm një herë dhe është i vlefshëm për zënien e afatit të kërkesës për regjistrim, në kuptim të nenit 38, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012, “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. Veprimet e mëtejshme për plotësimin e mangësive të mundshme në dokumentacionin bashkëlidhur “kërkesës për regjistrim”, kryhen nëpërmjet korrespondencës shkresore mes dy institucioneve.

Afatet

Regjistruesi brenda 10 ditëve punë nga data e paraqitjes së kërkesës është i detyruar të kryejë regjistrimin, pasi ka verifikuar nëse dokumentacioni i dorëzuar është i plotë dhe i saktë, mbështetur në përcaktimet e kreut II të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1095, datë 28.12.2015. Brenda 5 ditësh nga data e regjistrimit të lejes së legalizimit, ZVRPP- ja i kërkon ALUIZNI-t të njoftojë subjektin përfitues për të kryer pagesën e tarifave të shërbimit në llogarinë bankare të ZVRPP- së.

Regjistruesi, në rast se konstaton se ka mangësi në dokumentacionin që shoqëron lejen e legalizimit apo pasaktësi, që e detyrojnë të mos kryejë regjistrimin, njofton drejtorinë e ALUIZNI-t për plotësimin e tyre brenda afatit të përcaktuar në udhëzim. Regjistruesi është i detyruar të kryejë regjistrimin brenda 10 ditëve nga data e plotësimit dhe ridërgimit të dokumentacionit nga drejtoria e ALUIZNI-t. Me konfirmimin e kryerjes nga subjekti të pagesës për tarifat e shërbimit, ZVRPP- ja dërgon në rrugë postare certifikatën përkatëse të pronësisë.

44 mendime mbi “Ligji i ri: Legalizimet, pronat dhe hipotekat, një drejtori Publikuar më 31.07.2018

 1. Праздники и события, которые мы переживаем, чаще всего не проходят без цветов. Цветы оставляют красочные воспоминания о любой дате. У каждого человека имеется цветок, которому он отдаёт предпочтение из общего разнообразия. В нашем большом цветочном ассортименте можно найти цветы на любой вкус.
  Если вы не уверены в точных предпочтениях человека, которому хотите купить цветы, можете остановиться на красивых букетах. Наши букеты собраны профессиональными флористами. Букет из ярких роз, красивых орхидей, утонченных хризантем и других, поражающих особой красотой цветов, будет отличным подарком, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость женщине, то купите к букетунапример мягкую игрушку. Данный сюрприз станет по душе каждой представительнице слабого пола.
  Розы являются самыми покупаемыми цветами. Даря розы, вы конечно же угодите каждому человеку. Эти прекрасные цветы излучают уникальный аромат, который может радовать продолжительное время. У нас на складе имеется огромный выбор сортов роз различной высоты и цветовой гаммы.

  цветы круглосуточно спб

  На вопросы относительно выбора букета или создания его по своему заказу могут ответить наши специалисты.

 2. Oferujemy zabudowy targowe wykonane z konstrukcji aluminiowych: kratownicy Global Truss, systemu Mframe (moduły ramowe) oraz systemów targowych typu Octa (profile). Jesteśmy agencją eventową z Poznania, ale działamy na terenie całego kraju.

  Zapraszamy do kontaktu. Stworzymy indywidualny projekt w oparciu o Państwa potrzeby lub zaproponujemy gotowe rozwiązanie. Jesteśmy otwarci również na Państwa pomysły dotyczące realizacji oraz projektu stoiska wystawienniczego.

 3. Праздники и дни рождения, которые мы отмечаем, чаще всего не проходят без цветов. Цветы оставляют красочные воспоминания о любой дате. У каждого человека есть цветок, которому он отдаёт предпочтение из громадного разнообразия. В нашем широком цветочном ассортименте можно найти цветы на самый изысканный вкус.
  Если вы не уверены в точных предпочтениях человека, которому предназначаются цветы, можете остановить выбор на красивых букетах. Наши букеты сделаны профессиональными флористами. Букет из ярких роз, нежных орхидей, прекрасных хризантем и других, поражающих своей красотой цветов, будет чудесным презентом, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость девушке, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Такой сюрприз будет по душе каждой представительнице женского пола.
  Розы считаются самыми популярными представителями флоры. Даря розы, вы наверняка угодите любому человеку. Эти красивые цветы излучают неповторимый аромат, который будет радовать продолжительное время. На нашем складе в наличии огромный выбор сортов роз различной высоты и цветовой гаммы.

  доставка цветов в санкт-петербурге

  На вопросы относительно подбора букета или создания его по своему заказу ответят наши флористы.

 4. Сдается однокомнатную квартира в MOSCOW, с мебелью, холодильник, телевизор, СТИРАЛЬНАЯ машинка, Интернет. Все варианты рассматриваются. Звоните. Договоримся т. 89085005857 (Viber,WhatsApp)

 5. Праздники и дни рождения, которые мы отмечаем, обычно не обходятся без цветов. Они оставляют впечатляющие воспоминания о любой дате. У каждого человека есть цветок, которому он отдаёт предпочтение из общего разнообразия. У нас в большом цветочном ассортименте вы найдете цветы на любой вкус.
  Если вы не уверены в точных предпочтениях человека, которому предназначаются цветы, можете остановиться на красивых букетах. Наши букеты сделаны опытными флористами. Букет из ярких роз, нежных орхидей, утонченных хризантем и других, удивляющих своей красотой цветов, будет чудесным презентом, как даме, так и джентльмену. Если вы желаете доставить радость женщине, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Такой сюрприз будет по душе любой представительнице женского пола.
  Розы являются самыми популярными цветами. Даря розы, вы конечно же угодите любому человеку. Эти прекрасные цветы излучают уникальный аромат, который сможет радовать длительное время. У нас на складе в наличии огромный выбор сортов роз различной высоты и цветовой гаммы.

  доставка цветов в санкт-петербурге

  На вопросы касающиеся подбора букета или создания его по своему заказу могут ответить наши флористы.

 6. Праздники и дни рождения, которые мы отмечаем, обычно не проходят без цветов. Цветы оставляют красочные воспоминания о каждой дате. У любого человека имеется цветок, которому он отдаёт предпочтение из большого разнообразия. У нас в широком цветочном ассортименте вы найдете цветы на любой вкус.
  Если вы не уверены в цветочных предпочтениях человека, которому хотите купить цветы, можете остановиться на красивейших букетах. Наши букеты собраны опытными флористами. Букет из алых роз, нежных орхидей, утонченных хризантем и других, поражающих своей красотой цветов, будет чудесным подарком, как даме, так и джентльмену. Если вы желаете доставить радость женщине, то добавьте к букетук примеру мягкую игрушку. Подобный сюрприз станет по душе любой представительнице женского пола.
  Розы считаются самыми покупаемыми представителями флоры. Даря эти цветы, вы конечно же угодите каждому человеку. Эти прекрасные цветы имеют уникальный аромат, который сможет радовать длительное время. У нас на складе имеется большой выбор сортов роз различной длины и цветовой гаммы.

  цветы спб

  На вопросы относительно подбора букета или создания его по индивидуальному заказу ответят наши специалисты.

 7. Красивые и покладистые, мягкие и сочные проститутки Нижний в этом году стали важным событием региона.
  Женщины c замешательством анализирует происходящее.
  Шаболды захватили Нижний Новгород.

  Подробнее по ссылке: https://dosug-52.ru/

 8. Dlaczego opłaca się poznać dokładnie nasze usługi a także z nich skorzystać? Przede wszystkim jako jedyny skup aut w gwarantujemy tak rozsądne warunki cenowe, które pozwalają uzyskać z auta naprawdę dobre pieniądze. Żeby sprzedać auto na własną rękę często będzie trzeba naprawdę mocno schodzić z ceny do granic możliwości, a więc sprzedaż jako taka przestaje posiadać jakiś sens. Na owym tymczasem nie koniec pozytywnych aspektów współpracy z naszą firmą. Niezwykle dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa naszych Klientów. Z tego powodu każda transakcja, niezależnie czy ma to być zwykły odkupu samochodu lub złomowanie pojazdów w , zakończy się wręczeniem umowy oraz wymaganych dokumentów. Wystawiamy pełne umowy kupna-sprzedaży, natomiast podczas złomowania dostarczamy potwierdzenia, dzięki którym da się samochód bez jakiegokolwiek kłopotu wyrejestrować. Dzięki nam nie będzie trzeba dodatkowo martwić się o fakt, iż samochód kompletnie nie nadaje się do jazdy. Skupując auta jesteśmy w stanie je odbierać własnym transportem, z każdego adresu wskazanego przez naszych Klientów. Zapraszamy serdecznie do zaznajomienia się z tymi wszystkimi możliwościami. Z nami zarówno sprzedanie, jak i złomowanie aut w będą naprawdę opłacalne, ponieważ zawsze zaproponujemy bardzo atrakcyjne ceny. Należy skontaktować się z naszymi konsultantami. Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, szybko dokonamy wyceny oraz w razie Państwa akceptacji naszej propozycji zatroszczymy się o to, aby finalizacja przebiegała w naprawdę krótkim czasie.

 9. Праздники и события, которые мы отмечаем, чаще всего не проходят без цветов. Они оставляют красочные воспоминания о любой дате. У любого человека имеется цветок, которому он отдаёт предпочтение из общего разнообразия. В нашем большом цветочном ассортименте вы найдете цветы на любой вкус.
  Если вы не уверены в цветочных предпочтениях человека, которому хотите купить цветы, можете остановить выбор на красивых букетах. Наши букеты сделаны опытными флористами. Букет из ярких роз, нежных орхидей, утонченных хризантем и других, поражающих особой красотой цветов, будет отличным презентом, как даме, так и джентльмену. Если вы желаете доставить радость женщине, то добавьте к букетунапример мягкую игрушку. Такой сюрприз станет по душе любой представительнице женского пола.
  Розы являются самыми покупаемыми цветами. Даря розы, вы конечно же угодите любому человеку. Эти прекрасные цветы излучают неповторимый аромат, который сможет радовать продолжительное время. На нашем складе имеется большой выбор сортов роз разнообразной длины и цветовой гаммы.

  купить букет спб

  На вопросы касающиеся подбора букета или создания его по индивидуальному заказу ответят наши специалисты.

 10. VigRx Plus Full Review

  Winners of the best penis enlargement tablet by far. This penis enlargement tablet is just one of the most recent however as been looked into for over 2 years.

  Premium quality ingredients with a special blend make this penis pill a 5 celebrity selection. You obtain specifically what you pay for, outcomes. You will notice not just raised size but likewise all the various other advantages listed above.

  I have had reports of gains approximately 3 inches as well as receive on a daily basis emails from my readers who have actually attempted this product and raised their penis size and also strength.

  I personally made the majority of my gains with this penis augmentation pill.

  Price sensible this item is excellent. You break out delivery on orders of 3 months and also above.

  All orders are shipped on the very same day as ordering and also shipment normally only takes an issue of days in either the UK, Canada or USA.

 11. Целый день пересматривал данные инета, при этом к своему восторгу заметил замечательный вебсайт. Вот гляньте: http://365xxx.net/eblya/ . Для меня этот вебсайт оказался очень нужным. Успехов всем!

 12. Вечером разглядывал содержание сети интернет, при этом к своему удивлению открыл крутой сайт. Это он: http://www.healthrpose.com/ . Для моих близких этот веб-сайт явился довольно важным. Всего наилучшего!

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s